DUSANGIRIJAMBO : Icyaha cy’Umukuru w’igihugu kigira ingaruka mbi zikomeye ku muryango we no ku gihugu cyose par Thomas NAHIMANA

Bahuriye i Brighton bavuga amahoro, ,bamagana akarengane

Dore uko isoma rya mbere (2 Sam 12, 7-10.13) rivuga ingaruka z’icyaha cy’umukuru w’igihugu :

« Dawudi amaze gucumura, Umuhanuzi Natani aramubwira ati “Uhoraho, Imana ya Israheli avuze atya ‘Ni jye wakwisigiye amavuta ngo ube umwami wa Israheli, kandi nkurokora ikiganza cya Sawuli. Naguhaye inzu ya shobuja, nshyira mu maboko yawe abagore ba shobuja, naguhaye kandi inzu ya Israheli n’iya Yuda ; niba ibyo bidahagije nzongeraho n’ibindi. Ni iki cyatumye usuzugura ijambo ry’Uhoraho, ugakora ibitamushimisha ? Wicishije inkota Uriya w’Umuhiti, ufata umugore we umugira uwawe, naho we umwicisha inkota y’Abahamoni. Ubu rero inkota ntizava mu nzu yawe, kubera ko wansuzuguye kandi ugacyura muka Uriya w’Umuhiti, ukamugira umugore wawe’.” Dawudi abwira Natani ati “Ni koko nacumuye kuri Uhoraho.” Natani abwira Dawudi ati “Uhoraho yaguhanaguyeho icyaha cyawe, nta bwo uri bupfe.”

Mu by’ukuri icyaha cy’umwami Dawudi si ikindi ni uko YARENGANYIJE umukene : yamutwariye umugore arangije aranamwicisha ! Nyamara abagore sibo yari abuze, ngo yari afite abagera ku gihumbi kandi n’iyo akenera n’ibihumbi icumi yari kubagira : rubanda irashobora ra ! Hari abemeza ko gutunga n’umwe bitoroshye !!!! Nk’umwami , Dawudi yari afite inshingano yo kurengera Uriya no kumurindira ubuzima amucungira umutekano , nyamara ni we wasubiye inyuma  umugirira nabi bigeze hariya. Bene ako karengana Imana ntijya ikihanganira. Ingaruka z’iki cyaha zabaye izihe ?

Habayeho ingaruka ku muryango  bwite wa Dawudi habaho n’ingaruka zikomeye mu gihugu :

Umwana wa mbere wavutse mu busambanyi bwa Dawudi n’umugore wa Uriya yarapfuye, uwa kabiri ariwe Salomoni agirwa umwami mu buryo budasobanutse bwateye benese ishyari rikomeye, abahungu be batangira kwivumbura, Abusalomo agaba igitero ashaka  kwica se,  imidugararo iratutumba ku buryo igihe  Salomoni apfuye(-931)   igihugu cyahise gicikamo  kabiri burundu    cyibyaramo ibihugu bibiri  aribyo Yuda (kapitali ikaba Yeruzalemu) na Isiraheri (Kapitali iba Samariya).

Mu Rwanda byifashe bite ?

Ibyaha bijyanye n’akarengane gakorerwa abakene bishobora gushinjwa Paul Kagame ntibigira ingano ! Nta gushindikanya , ubwicanyi , gufungwa, kwamburwa imitungo yabo….bikorerwa abaturage bizagira ingaruka ku muryango we ndetse no ku gihugu cyose ! Aho azi ko nawe abwirwa iri jambo rikakaye ngo  » Ubu rero inkota ntizava mu nzu yawe » ? Ni ukuvuga inkota itsemba abe, imfu zikurikiranye kandi mu gihe gito !

Umubyeyi wabyaye ntiyakagombye kugirira nabi abana ba mugenzi we : kubambura pasiporo, kubirukana mu ishuri, kubafunga, kubica, kubatorongeza… ! Ariko buriya Paul Kagame ajya yicara agatekereza ku maherezo ya ba Cyomoro ? Iyo yitegereje  abana ba Kayibanda, agashwiragiza aba Habyarimana, agatesha umutwe aba Nyamawasa na Karegeya…. We atekereza ko abe bakoze mu ki ? Nzaba mbarirwa !

Ibyaha by’umukuru w’igihugu ntibihinduka umuvumo ku muryango we gusa, ahubwo biteza n’umwiryane ukomeye muri rubanda , bigashyira igihugu mu kaga, keretse iyo bikosowe amazi atararenga inkombe !

Umuti  uriho ikibazo ni ukwemera kuwunywa !

Umwami Dawudi amaze kubwirwa icyaha cye no kumenyeshwa igihano gikakaye  kizakurikiraho yashuhuje umutima, yiyambura icyubahiro cy’amanjwe kidashobora kurokora nyiracyo maze  atakambira Imana agira ati : “Ni koko nacumuye kuri Uhoraho.” Kubera uko kubangukira kwemera icyaha no kucyicuza umwami Dawudi yahise abwirwa ijambo rimuhurmuriza : « Uhoraho yaguhanaguyeho icyaha cyawe, nta bwo uri bupfe.”

Iyaba Umukuru w’igihugu cy’u Rwanda nawe yashoboraga kwemera ibyaha bye, akabyicuza, nta kabuza yarokora umuryango we kandi uyu mwiryane uri gututumba mu bana b’u Rwanda  wahagarara, abantu bagahura bakaganira bavuga amahoro n’icyateza u Rwanda imbere aho guhora muri MUNYANGIRE gusa  !

Dusabire Perezida Paul Kagame, kugira ngo Roho w’imana amugenderere , amufashe kumva ko ibikorwa bye , ibyiza kimwe n’ibibi bigira ingaruka nziza cyangwa mbi ku muryango we no ku gihugu cyose. Aho rwose ajya amenya iryo banga ?

Turirimbe :

R/Nyagasani, tabara umugaragu wawe uguhungiyeho ,

uvure roho yanjye kuko nagucumuyeho

1.Uhoraho tega ugutwi kwawe unsubize

Kuko ndi umukene w’umutindahare.

2.Uri Imana yanjye Nyagasani

ni Wowe niyambaza , iminsi yose.

Icyumweru cyiza ku bakunda u Rwanda mwese.

Padiri Thomas Nahimana.

Inizio modulo

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :