DUSANGIRIJAMBO : « Guhera uwo munsi, Manu ntiyongeye kugwa, batunzwe n’ibivuye mu maboko yabo « par Thomas Nahimana

Gusaranganya neza ibyiza by’igihugu ni ibanga ry’ubutegetsi bunyuze umutima wa rubanda, bugashimwa n’Uhoraho Imana.

Manu ni ifunguro risa n’umugati Uhoraho Imana yagaburiye umuryango wayo mu gihe cy’imyaka 40 yose wamaze mu butayu. Ngo bazindukaga mu gitondo cya kare bajya kuyora icyo kiribwa cyagwaga mu ijoro , kimeze nk’ikime. Ngo kandi buri wese yagomba gufata iryo funguro hakurikijwe ibyo akeneye kurya. Ntabwo iryo funguro ryashoboraga guhunikwa, gusa abanyendanini ntibabura , ngo hari abafataga ibirenze ibyo bashobora kurya , bagerageza kubibika  bikababorana !

1. Ni iyihe nyigisho twakura muri iri jambo ry’Imana ?

Iyi si Imana yaduhaye ifite ibyatunga abantu bose ku buryo buhagije. Kuba hariho abakene nyakujya bicwa n’inzara ni uko hariho abarya ibirenze ibyo bakeneye, bakagwa ivutu, ndetse bakazigama mu mabanki n’ahandi. Niba umuntu umwe arunze umutungo wamutunga nk’imyaka 300 kandi atazamara n’imyaka 80 kuri iyi si, birumvikana ko hari benshi bazabura icyo barya kuko hari uwikubiye imigabane yabo.

Isomo twumvise uyu munsi riratubwira nanone ko Abayisiraheli bageze mu gihugu cyabo, Manu ntiyongeye kugwa ahubwo batunzwe n’ibivuye mu maboko yabo.

Bamaze kugera mu gihugu cyabo, batacyerera mu Butayu, bagombaga KWIMENYA. Bishatse kuvuga ko iyo umuntu ashobora kwirwanaho Imana itamusimbura , ngo imukorere ibyo we yishoboreye.

Gusa rero n’ubwo Imana itagitanga manu iturutse mu ijuru(solutions-miracles) , inshingano yo gufasha abagikeneye Manu yo ntiyavuyeho ! Abishoboye muri twe ntibagomba kwiyibagiza ko aribo bagomba kugenera Manu abataratera intambwe yo kwibeshaho ubwabo(se prendre en charge).

Ibi bitekerezo uko ari bitatu :

*Imana ntigitanga Manu,

*Tugomba gutungwa n’ibivuye mu maboko yacu,

*Dukwiye gusaranganya n’abataragira ubushobozi bwo kwibeshaho,

bifite ingaruka zikomeye mu rwego rwa politiki y’ibihugu nk’u Rwanda.

Igihugu cyageze ku bwigenge n’abagituye bagomba gukora bashoboye bakibeshaho, aho guhora bacungiye ku k’imuhana. N’iyo bagize amahirwe bagahabwa inkunga(Manu) ntabwo zagakwiye kuzimirira mu mifuka y’abategetsi ngo abaturage baviremo aho! Izo nkunga zakagombye gukoreshwa koko mu bikorwa bizabyarira igihugu ubukungu mu gihe kirekire.

Nyamara se ubutegetsi bw’Agatsiko bwakomeje kubyifatamo gute !? KWIKUBIRA ibyiza by’igihugu, imfashanyo, inguzanyo….bonyine, niyo ntego ya politiki bakora. Abaturage nabo si ugukeneshwa, bakagera aho bagwa umudari, abategetsi bibereye mu minsi mikuru y’urudaca i Kigali, Boston, Miami….!

Kubera ko mu gihugu abaturage bose badashobora kugirira rimwe ubushobozi bwo kwihaza mu biribwa, Leta ntishobora kubirengagiza , ngo yite ku nyungu z’Abifite gusa. Icyo gihe yaba ari Leta y’abakire gusa. Nyamara Leta y’Agatsiko kayoboye u Rwanda muri iki gihe yahisemo burundu gutera abakene umugongo ahubwo ikajya ibasonga buri munsi ibasaba ku ngufu imisoro inyuranye, amahooro, amakoro,ikagerekaho kubasenyera amazu, kubarandurira imyaka, kubakona, …ku buryo abakire bakomeza kurushaho gukira no kororoka naho abakene bakarushaho gutindahara kugeza bashizemo umwuka !

Politiki nk’iyi y’Agatsiko ivuguruza cyane iyobokamana ry’ukuri twabwiwe n’ijambo ry’Imana ry’uyu munsi. Ntabwo Imana ishobora kuyishyigikira kuko ari mbi. Igomba guhinduka.

2. Imana ntiyirirwa ibarura, yandika mu gakayi, ibyaha Agatsiko gakora !

Koko rero dukwiye gutinyuka tukemera uko Imana iteye muri kamere yayo. Benshi bibwirako akazi kayo ka buri munsi ari ukwirirwa irunguruka, ireba ibyo dukora, ikandika ibyaha by’abagome mu ikayi kugira ngo umunsi umwe izabibahanire yihanukiriye ! Rwose nibyumvikane neza , Imana ntiduhana ikurikije ibyo tudatunganya, ntiduhemba ikurikije ubutwari cyangwa ubutungane byacu.  Ntacyo tugura nayo, idukorera ibyiza gusa ku neza yayo yonyine (sa  grâce) ititaye ku byiza dukora(mérite) cyangwa ibibi tuba twakoze( démérite).

Imbere y’Imana twese TURIGENGA, nta kindi. Dufite ubushobozi bwo gukora ibyo dushaka itaduhagaze hejuru.  Akaba ariyo mpamvu nta kindi tugomba guharanira mu buzima bwo muri iyi si kitari ubwo bwigenge bw’abana b’Imana. Niba dushaka kubaho tutari amatungo ahubwo turi abantu buzuye, tugomba kubaho twigenga cyangwa se tukagwa ku rugerero turwanira Ubwigenge (Vivre libre ou mourir).

Umuntu wigenga agomba kumenya, guteganya no kwakira ingaruka  nzinza cyangwa mbi z’ibikorwa bye (responsabilité) , ntazigereke ku Mana , kuri Shitani cyangwa kuri bagenzi be.

Umwanzuro

Muri iyi si turigenga. Imana siyo idusenyera igihugu mu buryo bwo kuduhanira ibyaha byacu , Imana siyo iduha abayobozi babi nk’abo dufite muri iki gihe igamije utwumvisha kubera amakosa yacu ! Na none ariko Imana siyo izatwubakira igihugu cyiza dusonzeye. UKWIYEMEZA kwa buri wese muri twe niko Imana iha umugisha. Ibyemezo abantu bafashe Imana ntibivuguruza, iyo ari byiza birubaka ,byaba bibi bigasenya. Ibikorwa byacu nibyo bishobora kubaka igihugu cyacu cyangwa bikagisenya.

IGIHE KIRAGEZE ngo buri munyarwanda wese yumve kandi yakakire mu mutima we ko ubutegetsi bukoreshwa nabi mu nyugu z’Agatsiko k’abaherwe gusa , batunzwe no kunyunyuza imitsi y’abakene, butaturutse ku Mana ko ahubwo bwashyizweho n’abantu bikunda kurusha abazima n’abapfuye. Kubuhirika Si ICYAHA. Kubuhindura birashoboka ariko ntibizakorwa n’Imana, bizakorwa n’abantu, nkawe nanjye. Birashoboka rwose kubukuraho tukabusimbuza ubutegetsi buteza imbere igihugu kandi butaretse no kwita ku  bakene bakiri mu butayu, bataragira ubushobozi bwo kwitunga (se prendre en charge). Mu Rwanda hakenewe ubutegetsi bureka abantu bakabaho BIGENGA, bagakora imirimo ibatunga badahagaritse umutima, bagahora batewe ISHEMA no kwitwa Abanyarwanda bishyira bakizana mu Rwababyaye.

Icyumweru cyiza n’igisibo cyiza ku bakunda Imana mwese .

Uwanyu Padiri Thomas

Niba wifuza gusoma amasomo ya Liturijya y’iki cyumweru cya 4 cy’igisibo, Umwaka C:

Amasomo yo kuri iki cyumweru, tariki ya 10/03; icyumweru cya IV – Igisibo – C –

Isomo rya mbere : Josué 5,9a.10-12. 

Nuko Uhoraho abwira Yozuwe, ati «Uyu munsi nabakijije ikimwaro mwavanye mu Misiri.» Abayisraheli baca ingando i Giligali, maze ku munsi wa cumi n’ine w’ukwezi, nimugoroba, bahimbaza Pasika mu kibaya cya Yeriko. Nuko bukeye bwa Pasika, barya imbuto zo muri icyo gihugu; barya imigati idasembuye n’amahundo yokeje, uwo munsi nyine. Bukeye bw’umunsi bariyeho imbuto zo mu gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abayisraheli ntibongera kubona manu, barya ibyeze mu gihugu guhera uwo mwaka.

ZABURI 34(33),2-3.4-5.6-7. 

Nzashimira Uhoraho igihe cyose,

ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye.

Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho,

ab’intamenyekana nibabyumve, maze bishime!

Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye,

twese hamwe turatire izina rye icyarimwe.

Nashakashatse Uhoraho, aransubiza,

nuko ankiza ibyankuraga umutima byose.

Abamurangamira bahorana umucyo,

mu maso habo ntiharangwa ikimwaro.

Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva,

maze amuzahura mu magorwa ye yose.

Isomo raya kabiri: 2 Kor 5,17-21. 

Bavandimwe, umuntu wese uri muri Kristu, yabaye ikiremwa gishya. Ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose byahindutse bishya. Byose biva ku Mana, yo yiyunze natwe ikoresheje Kristu ; nyuma idushinga umurimo w’ubwiyunge. Uko biri kose, Imana ubwayo ni yo yiyunze n’ab’isi bose muri Kristu, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo ; nuko natwe idushinga ubutumwa bwo kubwira abantu ngo biyunge na Yo. Ubu rero duhagarariye Kristu, ku buryo Imana ubwayo ari yo ibahamagara ari twe ikoresheje. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristu : Nimwemere mwiyunge n’Imana !Kristu utarigeze akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha bya muntu, kugira ngo muri We tubarweho ubutungane bw’Imana.

IVANJILI: Lk 15,1-3.11-32. 

Muri icyo gihe, abasoresha n’abanyabyaha basanga Yezu bose, bashaka kumwumva. Abafarizayi n’abigishamategeko batangira kwijujuta, bavuga bati «Uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira na bo!»

Nuko Yezu abacira uyu mugani, ati “Arongera ati «Umugabo yari afite abahungu babiri. Umutoya abwira se ati ’Dawe, mpa umunani ungenewe.’ Nuko se abagabanya ibye. 13Hashize iminsi mike, umutoya akoranya ibye byose, ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha.

Amaze kubitsemba byose, muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. Ni bwo agiye gusaba akazi umuturage w’icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n’ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho, aribwira ati ’Nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakanabisigaza, naho jyewe nicirwa n’inzara hano! Reka mpaguruke nsange data, mubwire nti: Dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe. Singikwiriye kwitwa umwana wawe, none ngira nk’umwe mu bakozi bawe.’ Nuko arahaguruka asanga se.

Akiri kure, se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati ’Dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe.’ Naho se abwira abagaragu be ati ’Vuba, muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n’impeta mu rutoki n’inkweto mu birenge. Muzane ikimasa cy’umushishe, mukibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none yazutse; yari yarazimiye, none yatahutse!’ Nuko batangira kwishima.

Icyo gihe umwana we w’imfura yari mu murima.

Arahinguka, ageze hafi y’urugo yumva baririmba, umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu, amubaza ibyo ari byo. Undi aramusubiza ati ’Ni murumuna wawe wagarutse; none so yabaze ikimasa cy’umushishe, kuko yamubonye ari mutaraga.’ Aherako ararakara, yanga kujya mu rugo. Se arasohoka, aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati ’Reba imyaka yose maze ngukorera; nta n’itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n’agahene ngo ngasangire n’incuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, ube ari we ubagishiriza ikimasa cy’umushishe!’

Nuko se aramusubiza ati ’Mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru, tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse!»

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :