Umunsi w’abagore :Kagame n’Agatsiko ke mu guhohotera abagore. Mahoro Pacis.

banyarwandakazi bazahozwa ryari ko Agatsiko gakomeje kubongerera ishavu !

Buri mwaka, tariki ya 8 Werurwe, isi yose yizihiza munsi mpuzamahanga w’abagore. Uku ni na ko bigenda mu Rwanda. Uyu munsi washyizweho hagamijwe gukumira no kurwanya ihohoterwa n’ivangura iryo ari ryo ryose ryakorerwa abagore n’abakobwa hashingiwe ku gitsina (genre/gender). Hari hagamijwe kandi gufata ingamba zihamye zatuma abari n’abategarugori bagira uruhare mu iterambere ndetse bakagira n’imyanya mu nzego zifata ibyemezo. Ese uku kwaba ariko ibintu bimeze mu Rwanda?

Iyo witegereje uko ingoma y’igitugu iyoboye u Rwanda, usanga ibibi byari bigamijwe gukumirwa ari byo byimitswe n’agatsiko kishyize ku butegetsi. N’ubwo mu mvugo zabo, abagize Agatsiko ka Kagame usanga barigize abavugizi b’abagore bakabagaragariza impuhwe zidasanzwe nk’iza Bihehe usanga nta kindi zigamije uretse gushyamiranya abanyarwanda kugira ngo Agatsiko karusheho kwimakaza iterabwoba, imenamaraso n’igitugu mu Rwanda.

Iyo urebye ibibazo biri mu ngo mu Rwanda, ukareba urwikekwe ruri mu bana b’abakobwa kubera ivanguramoko bakorerwa, ukareba uburyo abagore bamwe bahisemo kwitandukanya n’incuti, abavandimwe n’abaturanyi bakiyegurira Agatsiko, usanga biteye agahinda.

Nta gushidikanya, Agatsiko-Sajya ni ko kadukanye ihohoterwa rikabije cyane ry’abagore mu Rwanda, kararyimakaza, none rishinze imizi. Mu buryo gakoresha kugira ngo kabigereho harimo: Gushyamiranya abashakanye, ivanguramoko mu kazi, itonesha n’ubusumbane mu mashuri, kureshyareshya abagore no kubagira ibikoresho bya politike. Byose bikorwa kugira ngo gakunde karambe ku butegetsi (diviser pour régner).

 1. Gushyamiranya abashakanye

Mu rwego rw’ubutasi no gushaka kumenya amakuru ya buri mugabo wese uri mu gihugu, Agatsiko kitwaza uburinganire bushingiye ku bitsina (genre/gender) maze kagashyamiranya umugabo n’umugore. Gahora gakangurira abagore kwivumbura ku bagabo babo, ntibemere ibyemezo bafata mu ngo zabo… Mu bugome bwako, Agatsiko kageze n’aho gashishikariza abagore kudakorana imibonano mpuzabitsina n’abagabo babo igihe bidaturutse ku bushake bw’abagore ubwabo. Iyi ngingo imaze gusenya ingo nyinshi! Kubera gutinya gufungwa kandi no mu muco nyarwanda bikaba bitamenyerewe ko umugabo ajya kurega umugore wamuhohoteye, bamwe mu bagabo bahitamo gushaka inshoreke ku ruhande zo kujya zibakemurira ikibazo (consolation, affection,…). Hari abagabo biyemeza kujya bajya mu ndaya, hakaba n’abintavugirwamo bahitamo guhara ibyabo byose bakava mu ngo zabo, bakahukana, bakajya kuba ahandi. Abagabo bahukanye ni benshi cyane kandi ubasanga hirya no hino mu gihugu. Umubare wabo uriyongera uko bwije n’uko bukeye, abanyamakuru n’abaharanira uburenganzira bwa Muntu bazabikoreho inkuru n’ubushakashatsi. Cyakora hariho n’abagabo bahitamo kuba ibiragi mu ngo zabo kugira ngo barebe ko bwacya kabiri.

Ubu bushyamirane bwihariye bwo mu ngo bwazanywe na Kagame n’agatsiko ke, ni bwo butuma nta cyumweru gishira mu Rwanda hatavuzwe inkuru y’umugabo wishe umugore we cyangwa umugore wishe umugabo we. Ikibabaza ni uko aho kugira ngo Agatsiko kinjire mu mizi y’ikibazo karebe impamvu igitera maze kice Gitera aho kwica ikibimutera, ahubwo gahita gasamira hejuru kabeshya rubanda ngo ni ingaruka za jenoside. Uhita wibaza niba mu Rwanda ari ho habaye ubwicanyi honyine, ese kuki abashakanye b’ahandi habaye ubwicanyi batamarana? Muri kongo, ese ntihaguye miliyoni 10? Mu Budage, ese ntihabaye jenoside? N’ahandi n’ahandi.

Ese kuki agatsiko gashyamiranya umugabo n’umugore?

Ubu bushyamirane bufasha Agatsiko kumenya amabanga menshi y’abagabo cyane cyane abo gafitiye urwikekwe. Kubera ko kazi neza ko abagore bakunze kugorwa no kubika ibanga , gashakira buri mugore w’umugabo kishisha incuti mbi zo kumuvoma amagambo. Izi ncuti z’abagore zimwikundishwaho kurusha uko umubyeyi akunda umwana we kandi zikiha kumugira inama akenshi zimutoza kwigomeka ku mugabo we. Kubera kwizera izi ncuti mbi, umugore azimenera amabanga yose y’urugo n’ay’umugabo we akazibwira n’akari imurori: Uko aryama n’isaha aryamiraho, aho agenda n’abamugenderera, ibyo avuga n’ibyo akora, aho ahagaze muri politike, aho akura amafaranga, abavandimwe afite n’ibyo bakora n’aho baba, imigambi afite n’ibindi.

Ibi umugabo bimubera agahomamunwa noneho iyo ashwanye n’umugore we kuko abwira za ncuti mbi ze ibyo umugabo yakoze byose. Urugero niba yarigeze nko gucumbikira abacengezi, arabivuga, ubwo umugabo akaba ashyizwe hanze. N’ubwo bimeze gutya ariko, abagabo benshi barahumutse, ntawe ugipfa kuganiriza umugore we uko yiboneye. Ibi na byo birushaho kongera urwangano kuko bibakururamo urwikekwe. Icyakora, hari n’abagore bayoborwa n’umutimanama muzima kandi bafite ubwenge n’ubushishozi, birinze kugwa muri uyu mutego maze biyemeza kubaha no kugandukira abagabo babo nk’uko babisezeranye. Gusa bene aba ni bake cyane.

2. Ivanguramoko n’uburaya mu kazi

Kubera ubugome bwako, Agatsiko-Sajya kimakaje ivanguramoko mu nzego zose z’imirimo. Ntawe uhabwa akazi atari uwako, keretse abanjije kugahongera no kukaramya. Iri vangura ryatumye bamwe muri ba nyampinga b’u Rwanda bahitamo guta umuco biyemeza gutandaraza mu maguru y’abagize agatsiko ngo bakunde babone imirimo. Birababaje!

Kuri ubu umwangavu cyangwa umwari wiyemeje kuba Murutubarwe (murute ubarwe) ni we uhabwa akazi. Naho ba Sindongowe, biyemeje gukomera ku busugi no ku kwemera kwabo, ntibahabwa akazi. Bahinduwe imbwembwe nyamara benshi muri bo bari bafite amanota meza no gukunda umurimo. Ni akumiro!

3. Itonesha n’ivanguramoko mu mashuri

Ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Agatsiko-Sajya kabeshya ko kazanye ubumwe n’uburinganire mu banyarwanda, nyamara karadukanye ivanguramoko n’ubusumbane mu mashuri. Ibi bigaragarira aho imfubyi z’abatutsi ziciwe ababyeyi n’interahamwe zirihirwa amashuri naho imfubyi z’abahutu ziciwe ababyeyi n’Inyenzi-Inkotanyi zo zikarebeshwa umurari. Abatwa bo n’ubundi kuva na kera na kare bigiraga ubuntu. Iri vanguramoko ryatumye abana b’abakobwa b’abahutu benshi bananirwa gukomeza amashuri bahitamo kujya gukora imirimo y’ubuyaya, abandi bashorwa mu buraya no mu mirimo ivunanye. Igiteye agahinda kurushaho ni uko umwana w’umututsi wese yingingirwa kwiga ku buntu kabone n’iyo yaba ari umuswa rudiha! Mwibuke ko usibye amashuri asanzwe, hariho n’amashuri ya IBUKA yabagenewe, yakira abahiga abandi mu buswa kuko abafite amanota nk’ayabandi bo biga mu bigo bisanzwe.

Mu rwego rwo kurushaho gushyamiranya umuryango nyarwanda kandi, muri ibi bihe Agatsiko kadukanye agashya mu busumbane mu mashuri. Ubu inota ryo gutsindiraho ntiringana ku mwana w’umukobwa n’uwo umuhungu. Nyamara abakobwa basanzwe ari bo benshi mu mashuri. Urugero: Niba gutsindira kujya mu mashuri yisumbuye bafatiye ku manota 45% ku bahungu, ku bakobwa bafatira nko ku manota 40%. Ibi byose bikorwa kugira ngo Agatsiko kerekane ko gafitiye impuhwe abakobwa maze bakomeze bakarwanire ishyaka, na ko kibonere ibikombe. Ubu busumbane bwatumye mu mashuri nta mwana w’umuhungu ugisobanurira umukobwa cyangwa ngo amutize ikayi, ahubwo aramubwira ati: “N’ubundi n’iyo wowe utakwiga uzatsinda, mwimirijwe imbere!”

4. Kureshyareshya abahunahunnyi

Kugira ngo abagore n’abakobwa barusheho kwitabira gahunda zako, Agatsiko kahisemo kubareshyareshya kabaha ibikombe, imidari n’ubundi buhendabana. Ni muri ubwo buryo kabahoza mu manama y’imburamumaro ngo karabahugura nyamara kagamije kubona icyanzu cyo kurya inkunga zabo ziba zaje zibagenewe. Karangiza kakabashukisha ibishunga nk’inkoko muri za gahunda z’amafuti: Ngizo za nyakatsi zo ku buriri, ngizo za gira urukwavu na za gira ingurube munyarwandakazi,…

Hari n’abo Agatsiko gashukisha imirimo n’ubuyobozi ngo bakabere abamotsi n’inkomamashyi. Nyamara kakiyibagiza ko abagabo n’ababyeyi babo kabafungiye ubusa, bari gukora TIG, abandi kabahotoreye mu mashyamba ya Kongo, Kibeho n’ahandi henshi mu gihugu, na n’ubu bakaba batarabona ubutabera.

5. Ibikoresho n’abamotsi b’Agatsiko

Agatsiko kahinduye abagore iturufu gahahisha mu mahanga. Kakoze ibishoboka byose kabarundanya mu nzego ngo gakunde kereke isi ko kabateje imbere. Nyamara, byahe byo kajya ko ari ba Baringa! Maze na bo si uguhinduka abamotsi, baravuga barusha kadende! Si ugukoma amashyi barusha abagaragu b’ibwami! Si ugushyomoka barusha inshyanutsi! Si ugusahinda barusha inkotsa!

Izi ngirwabayobozi z’abagore se, mu byo zivuga hari uraterura ngo abarize ikibazo abagore bafunze bazira akarenga nka Madame Ingabire Umuhoza Victoire, Uwimana Nkusi Agnès, Mukakibibi Saidate…?  Ese, bo si abagore nk’abandi cyangwa barazira ko baba baravukanye icyaha cy’inkomoko kitavugwa!

Izi ngirwabayobozi z’abagore se, hari ubwo ziraterura ngo zivugire abakecuru basenyerwa amazu yabo, abarandurirwa imyaka, abakubitwa, abamburwa udutaro tw’imineke… Ese hari ubwo zirasabira ubutabera abagore n’abakobwa bafashwe ku ngufu n’Izamarere za Kagame cyangwa abiciwe n’inkoramaraso ze?

Kuri ubu Agatsiko kandi karakoresha abagore n’abakobwa beza mu kureshya abafatanyabugome bako b’abazungu. Kabahinduye indaya. Ni ba Murorunkwere, Mukoshajana…, imbere y’abazungu. Baratereka amaso, bagatambikiza ku bazungu, ubundi bugacya babeshyuza icyegeranyo cyangwa basabira Agatsiko  inkunga kikoreshereza mu ntambara imena amaraso muri Kongo ! Harahagazwe!

Umwanzuro:

Ubusanzwe, uburinganire (genre/gender) bivuga uburenganzira bwo kugira amahirwe angana (égalité de chance), ariko Agatsiko si byo gakora. Gashishikajwe no kuvangura, gushyamiranya no gucamo ibice abanyarwanda kugira ngo kabone uko gakomeza kwimakaza ingoma ngome ya ko (diviser pour régner). Ibi nta munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi wari ukwiye kubyemera no kubishyigikira. Isaha irageze ngo twamagane twivuye inyuma Agatsiko, tugahambirize izuba riva, bose babireba, maze twishyirireho ubutegetsi butubereye. Uruhare rwa buri wese rurakenewe, nta wundi uzabikora ni wowe na njye, nta kundi byagenda.

Umunsi mwiza ku bari n’abategarugori b’u Rwanda.

Mahoro Pacis,

i Kigali

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :