UBUMUNTU: Icyerekezo cyiza twifuriza Abanyarwanda. Venant Nkurunziza.

Venant Nkurunziza.

U Rwanda ni igihugu navuga ko cyahuye n’ibizazane bikomeye kuva cyakwitwa u Rwanda. Igihe kirageze ariko ngo: abagabo n’abagore biyunvamo ubutwari mu guhindura ibintu, bagaragare dukore iyobwabaga maze u Rwanda tuzaraga abana n’abuzukuru bacu ruzabe ari u Rwanda rufite icyerekezo kizima kandi kiboneye kuri buri munyarwanda. Ibyo rero bisaba inzira ndende kandi iruhije ariko irashoboka nk’uko tugiye kubibona. Ndagerageza kwerekana abagabo baranzwe n’ubumuntu, baba intwari maze bikorera imisaraba ibaruhije, ndetse bemera no kumena amaraso yabo ariko ikivi batangiye kirasozwa .

Dore abo badacogora urubyiruko rw’u Rwanda rukwiye kwigiraho:

1. Yezu (Umwami w’abayahudi): kwitanga kugirango Rubanda ikizwe

Uyu musore w’i Nazareti wemeye kwitangira rubanda kugeza abizize, rubanda yari imwitezeho umuyobozi mwiza ugiye kubakiza akarengane ka Gashakabuhake w’Umuromani no kwimika ubuyobozi butagira amakemwa. N’ubwo ubwami we yahishuraga bwari ubw’ijuru, ariko yadusigiye isomo twe abanyarwanda dukwiye kugenderaho kugirango twivane mu bibazo by’imiyoborere mibi byaranze u Rwanda na n’ubu rukigeretse. Yigishije kenshi ko ushaka kuba umuyobozi mwiza akwiye kwemera kuba umugaragu wa rubanda aho kuba ikigirwamana n’indakoreka. Aha rero umuyobozi akwiye kwemera kuba umugaragu w’abaturage, akemera kubakorera kugira ngo babeho neza aho kubahindura abacakara. Aha binyibutsa indi mvugo y’abanyarwanda bifitanye isano, ivugako “ushaka kuba umuyobozi inda ayitwara inyuma”. Bishatse kuvuga ko, abayobozi bibwira ko bihesha agaciro iyo bashishikarira gukama izo baragiye kandi baharurutswe kandi tubarambiwe. Dukeneye abayobozi bagera ikirenge mu cya Yesu rero , bita kubo bayoboye, batanga ihumure ku benegihugu, batanga uburenganzira busesuye munvugo n’ingiro, bita kumpumyi, abarwayi, abakene, ibimuga, infubyi n’abapfakazi…

2. William Wilberforce: icyerekezo cyo gusezerera ubucakara.

William yabayeho kuva mu 1759-1833. Murahita mwunva ko yabayeho mu gihe ibintu byari bikomereye abanyafurika (abasogukuruza bacu) bakubitwa, bagurishwa nk’ibicuruzwa, bagakoreshwa nk’ibimasa, bakicwa nk’amasazi… Genda Afurika warababaye! Ubucakara rero n’ubucuruzi bw’abantu byari byaremewe rwose nk’ihame ntavuguruzwa muri icyo gihe. Nyamara ubutwari buravukanwa : William yabaye intwari aho rukomeye maze mu 1773 yiyemeza kwandika ibarubwa yatangajwe mu binyamakuru binyuranye, iyo baruwa yanengaga cyane ububwa bw’abarimo bacuruza ikiremwa muntu, agaya ababishyigikiye bose kandi agaragaza ububi n’ingaruka z’ibyo barimo bakora. Nyuma gato,hashingiwe kuri uru rugamba yarwanye, mu 1787 hashyizweho komite yo kwiga uburyo bwo guhagarika icuruzwa ry’abacakara.

Guhangana rero ni uguhozaho, William wari umwe mu bagize inteko ishinga mategeko yiyemeje gukomeza uru rugamba, maze ashinga imitwe ya politiki (pressure groups). Iyo mitwe rero niyo yakoresheje mu gushishikariza abantu kugira uruhare rugaragara mu  guhagarika ubucuruzi ruvumwa bw’abacakara. William ntiyavuye ku izima ahubwo yaratsimbaraye kugeza inteko ishingamategeko y’Ubwongereza yemeye ku mugaragaro ko ihagaritse ubucuruzi bw’abacakara mu 1807. Nguyu rero umunyarwanda ( umusore n’inkumi) dukeneye mu rugamba rwo gushakira hamwe umuti w’ibibazo bijyanye n’igitugu,iterabwoba n’akarengane gakabije byugarije u Rwanda n’ibiyaga bigari.

3. Mahatma Gandhi: Umuhanga mugushaka ibisubizo binyuze mu nzira y’amahoro.

Uyu muhinde Gandhi we yaricaye asanga inzira y’urugomo no guhiga ibigango yari imenyerewe na benshi mu gukemura amakimbirane (Violence) ari ruvumwa kandi ikwiye gusezererwa. Iyi nzira Gandhi asobanura ko nta musaruro urambye itanga kuko abatsinzwe hakoreshejwe inzira imena amaraso , iyo babonye icyuho ntakindi gikurikiraho uretse kwihorera, bityo bityo. Aha neza neza wagirango Gadhi wo mu 1869-1948 yari azi ibizaranga u Rwanda mu gisekuru cya 20 na 21. Abatutsi, Abahutu, emwen’Abatwa , dukwiye gukura isomo aha hantu. U Rwanda ntirushobora kuba u Rwanda umututsi yameneshejwe, ntiruzitwa gutyo kandi umuhutu ahejejwe ishyanga, nyamara na none ntiruzatekana umutwa nadahabwa ijambo! Arikose mbabaze : amateka nt akintu koko ashobora kutwigisha?

Iyi ntwari rero yabaye ikirangirire mu guharanira amahoro hadakoreshejwe urugomo na kiboko, yemeza ko iyi ari yo nzira ihwitse yo kwegera uwo mutavuga rumwe mu gukemura ibibazo n’amakimbirane hagati yanyu. Kubigeraho Gandhi avuga ko hari amahame akwiye gukurikizwa: Kubaha uwo mutavuga rumwe no kumuha amahirwe yo kuganira (Respect for the others by allowing them an opportunity to change), Kwitegura kubabara no gupfa bibaye ngombwa (Willingness to suffer or to die), Gutitiriza ko ubutabera buzagerwaho (Perseverance that Justice has to be achieved). Gandi niwe waharaniye kandi ubwigenge bw’ Ubuhinde. Na none kandi Gandhi yagize uruhare  rugaragara (imyaka 20) mu kwamagana politike ya ruvumwa ya korwaga n’abazungu mu gutsikamira no kuvangura abenegihugu b’abirabura muri Afurika y’Epho. Kugirango twunve neza ubunararibonye bw’iyintwali nagereranya na Salomoni mubwenge, reka twifashishe urugero rwabayeho rw’umunyedini w’umu Hindu wagiye kwicuza no gusaba imbabazi kwa Gandhi ko ngo yishe umwana w’Umuyisiramu amuziza ubuyisiramu gusa. Nuko Gandi arumirwa abwira uwo muHindu ko yakwiye gushaka umwana w’Umuyisiramu arera kandi agakurana uburere bwa Kiyisiramu. Ngubwo ubwiyunge nyakuri!

Ngayo nguko! Ubwo se ubuvivi n’ubuvivure bwa Kanyarwanda ntasomo murakura mu bunararibonye bw’iy’iyintwali koko? Ngaho umuhutu nagende arere imfubyi zo mubwoko bw’Abatutsi munzira ibereye u Rwanda. N’umututsi kandi bibe uko. Maze abashakira ibisubizo aho bitari mubabwire muti: “musigeho mwiduteranya ukuri turakuzi”.

4. Martin Luther King: Inzozi z’igihugu kizira ivangura

Mu 1963, uyu mwuzukuruza w’abasogokuruza bacu bajyanwe bunyago yivugiraga ko afite inzozi zo kubona igihugu kizira ivangura rishingiye ku ibara rw’umubiri, ku moko…Mu mbwirwaruhame yise  “Naraye ndose” yemezaga ko yizeye ko umunsi umwe abana b’abahoze ari abacakara bashobora kuzicarana ku meza amwe n’abana b’abahoze ari bakizigenza b’ubucakara; aho abantu bazaba batakireberwa kw’ibara ry’uruhu ahubwo bita ku ndangagaciro ziranga buri wese; aho ukwishyira ukizana (freedom) bizaganza kudusozi (ubwo mbese twunve nyumbakumi zo mu Rwanda), mu mijyi ndetse n’igihugu cyose. Amateka koko ntatinda kwihishura, ubwo ugishidikanya yabaza Barack Obama abo bicaranye muri “Maison Blanche”!

Ibyabaye kera muri Amerika (USA) ni agahomamunwa! Abasogokuruza bacu barakubiswe, bajugunwa mu nyanja, bazirikwa amakamba ngo badacika uburetwa, mbese bicwa urubozo. None se niba ibyo byose n’ibirenzeho barashoboye kubyigobotora,  kuki i Rwanda mwakwiheba? Erega ngo “kugera kure siko gupfa!” None semuri iyo myaka y’1960 , ninde wari kwemeza ko abana b’abacakara usibye no kuyobora Amerika, bari kuzapfa bemerewe no gutora? Na Maritini ubwe yabyitaga inzozi. Dore icyo dusabwa rero: buri munyarwanda wese wibaza aha yakwisubiza. Niba iturufu y’uruhu yaracitse, iy’ubwoko butanagaragara mwayirisha kangahe? Nimureke kurindagizwa na politiki y’inda nini y’Agatsiko ahubwo mukabwire muti twakangutse. Erega ukuri ngo “kuryana mu jisho ariko ni ukuri” kandi ngo « guca muziko ntigushye” ! Dukeneye ukuri aho guhozwaho ibinyoma, dukeneye ukwishyira ukizana aho kugirwa imbohe, dukeneye kandi uruvugiro aho kugirwa ibiragi. None se ubu uwakubaza inzozi ufitiye Urwakubyaye n’icyo ukora ngo zisohozwe wasubiza iki?

5. Nelson Mandela: (Inzira yo kwibohora)

Uyu mukambwe ugihumeka umwuka w’abazima, yayoboye igihugu cya Afrika y’Epfo nyuma yo gufungwa imyaka irenga 20 azira akamama. None se n’ibi kandi nta somo bidusigira ra? Ubwo byabaye muri Afurika nagira ngo twabyumva vuba . Ntaganda Bernard se arazira iki? Mushayidi arazira iki? Naho Ingabire Victoire we baramuziza iki?

Uyu mukambwe Mandela niwe wigeze kuvuga ngo “iminyururu iri kuri umwe mu bantu banjye iba iri ku bantu bajye bose, kandi iminyururu iri ku bantu banjye bose ubwo jye iba indiho”. None se niba abantu bazira ubusa turebera ubwo murunva ari ubuhoro ? None se ntubona ko ejo nawe ubwawe uzaba ugezweho? Ejobundi nanjye nkagwa mu matsa? None se ninde uzatuvugira niba nta n’uwo kubara inkuru uzaba akiriho ? Ngaho aho ihurizo riri, umunyarwanda wese akwiye kubona ko atagize uruhare muri uru rugamba rudashobora kurangira , bityo abana b’u Rwanda tukazahora turagana ibibi nk’abamennye urusyo ! Iyo gatebegatoki ikwiye kurangira burundu : Igihe kirageze.

Nyamara ariko Mandela we yemeza ko n’iyo Umulideri ari muri gereza imigambi ye myiza ikomeza. Aragira ati : «…ni muri iyo myaka rero y’akamama ndi muri gereza inyota yo kubohora abantu bange noneho yabaye inyota yo kubohora abantu bose, abazungu n’abirabura ». None se wari uzi ko Mandela yemeza ko « uboha akeneye kubohorwa rwose nk’uko uboshye abikeneye » ? Avuga ko umuntu wiha gutwara uburenganzira bw’undi muntu ari infungwa imwe mbi ; ifungiye rwose muri kasho y’ubugome, urwango, kurenganya n’ubwengebucye.

 Umwanzuro

Mu kwanzura mboneyeho kwifuriza Abanyarwanda bose kutiheba kuko burya ntakidashoboka munsi y’ijuru kandi « kugera kure siko gupfa ». Nk’uko mubyiboneye rero nta bibazo bitagira ibisubizo kandi ngo amaherezo y’inzira ni mu nzu. Ariko se wagera kuki wiyicariye ukarebera akarengane (passivité) ? Wagera kuki se uhisemo inzira yo gukemura ibibazo ukoresheje urugomo na kiboko (violence) ? Umuntu asarura icyo yabibye rwose: Nubiba inzangano n’amacakubiri uzasarura amakimbirane, intambara z’urudaca na jenoside rugeretse. Nyamara n’ubiba ubumwe n’urukundo uzasarura ituze, amahoro n’umutekano. Aba badacogora rero tutarondora ngo tubarangize bose urugero baduhaye dukwiye kurugira urwacu .

Iyi niyo mpamvu rero Ishyaka Ishema ry’u Rwanda   ryiyemeje gufasha Abanyarwanda  gukemura ibibazo by’ubutegetsi bw’igitugu bashyize imbere inzira y’amahoro. Ishyaka Ishema ryiyemeje kwerekana ibibazo uko biri no kubiganiraho n’abanyarwanda bose babyifuza. Ishema ryiyemeje kandi gushakira ibisubizo aho biri binyuze mu nzira y’amahoro n’ibiganiro. Nyamara ariko inzira ni ndende kuko dukeneye kubohora abanyarwanda bose ndetse n’Agatsiko kababoshye. Ibi birunvikana neza kuko iyo wiyemeje inzira y’amahoro uwo mutavuga rumwe nawe ntaba akiri umwanzi wo kwicwa byanze bikunze ahubwo uharanira kumuha amahirwe yo kugaruka mu nzira iboneye, akava mu macakubiri, mu nzangano, ukwikunda n’ubwenge buke nk’uko inararibonye Mandela abivuga.

Mwese abikundira iri shyaka nayobotse, mbifurije guhorana Ishema .

Venant Nkurunziza

Komiseri ushinzwe Afurika mu

Ishyaka Ishema

Venant Nkurunziza.

U Rwanda ni igihugu navuga ko cyahuye n’ibizazane bikomeye kuva cyakwitwa u Rwanda. Igihe kirageze ariko ngo: abagabo n’abagore biyunvamo ubutwari mu guhindura ibintu, bagaragare dukore iyobwabaga maze u Rwanda tuzaraga abana n’abuzukuru bacu ruzabe ari u Rwanda rufite icyerekezo kizima kandi kiboneye kuri buri munyarwanda. Ibyo rero bisaba inzira ndende kandi iruhije ariko irashoboka nk’uko tugiye kubibona. Ndagerageza kwerekana abagabo baranzwe n’ubumuntu, baba intwari maze bikorera imisaraba ibaruhije, ndetse bemera no kumena amaraso yabo ariko ikivi batangiye kirasozwa .

1. Yezu (Umwami w’abayahudi): kwitanga kugirango Rubanda ikizwe

Uyu musore w’i Nazareti wemeye kwitangira rubanda kugeza abizize, rubanda yari imwitezeho umuyobozi mwiza ugiye kubakiza akarengane ka Gashakabuhake w’Umuromani no kwimika ubuyobozi butagira amakemwa. N’ubwo ubwami we yahishuraga bwari ubw’ijuru, ariko yadusigiye isomo twe abanyarwanda dukwiye kugenderaho kugirango twivane mu bibazo by’imiyoborere mibi byaranze u Rwanda na n’ubu rukigeretse. Yigishije kenshi ko ushaka kuba umuyobozi mwiza akwiye kwemera kuba umugaragu wa rubanda aho kuba ikigirwamana n’indakoreka. Aha rero umuyobozi akwiye kwemera kuba umugaragu w’abaturage, akemera kubakorera kugira ngo babeho neza aho kubahindura abacakara. Aha binyibutsa indi mvugo y’abanyarwanda bifitanye isano, ivugako “ushaka kuba umuyobozi inda ayitwara inyuma”. Bishatse kuvuga ko, abayobozi bibwira ko bihesha agaciro iyo bashishikarira gukama izo baragiye kandi baharurutswe kandi tubarambiwe. Dukeneye abayobozi bagera ikirenge mu cya Yesu rero , bita kubo bayoboye, batanga ihumure ku benegihugu, batanga uburenganzira busesuye munvugo n’ingiro, bita kumpumyi, abarwayi, abakene, ibimuga, infubyi n’abapfakazi…

2. William Wilberforce: icyerekezo cyo gusezerera ubucakara.

William yabayeho kuva mu 1759-1833. Murahita mwunva ko yabayeho mu gihe ibintu byari bikomereye abanyafurika (abasogukuruza bacu) bakubitwa, bagurishwa nk’ibicuruzwa, bagakoreshwa nk’ibimasa, bakicwa nk’amasazi… Genda Afurika warababaye! Ubucakara rero n’ubucuruzi bw’abantu byari byaremewe rwose nk’ihame ntavuguruzwa muri icyo gihe. Nyamara ubutwari buravukanwa : William yabaye intwari aho rukomeye maze mu 1773 yiyemeza kwandika ibarubwa yatangajwe mu binyamakuru binyuranye, iyo baruwa yanengaga cyane ububwa bw’abarimo bacuruza ikiremwa muntu, agaya ababishyigikiye bose kandi agaragaza ububi n’ingaruka z’ibyo barimo bakora. Nyuma gato,hashingiwe kuri uru rugamba yarwanye, mu 1787 hashyizweho komite yo kwiga uburyo bwo guhagarika icuruzwa ry’abacakara.

Guhangana rero ni uguhozaho, William wari umwe mu bagize inteko ishinga mategeko yiyemeje gukomeza uru rugamba, maze ashinga imitwe ya politiki (pressure groups). Iyo mitwe rero niyo yakoresheje mu gushishikariza abantu kugira uruhare rugaragara mu  guhagarika ubucuruzi ruvumwa bw’abacakara. William ntiyavuye ku izima ahubwo yaratsimbaraye kugeza inteko ishingamategeko y’Ubwongereza yemeye ku mugaragaro ko ihagaritse ubucuruzi bw’abacakara mu 1807. Nguyu rero umunyarwanda ( umusore n’inkumi) dukeneye mu rugamba rwo gushakira hamwe umuti w’ibibazo bijyanye n’igitugu,iterabwoba n’akarengane gakabije byugarije u Rwanda n’ibiyaga bigari.

3. Mahatma Gandhi: Umuhanga mugushaka ibisubizo binyuze mu nzira y’amahoro.

Uyu muhinde Gandhi we yaricaye asanga inzira y’urugomo no guhiga ibigango yari imenyerewe na benshi mu gukemura amakimbirane (Violence) ari ruvumwa kandi ikwiye gusezererwa. Iyi nzira Gandhi asobanura ko nta musaruro urambye itanga kuko abatsinzwe hakoreshejwe inzira imena amaraso , iyo babonye icyuho ntakindi gikurikiraho uretse kwihorera, bityo bityo. Aha neza neza wagirango Gadhi wo mu 1869-1948 yari azi ibizaranga u Rwanda mu gisekuru cya 20 na 21. Abatutsi, Abahutu, emwen’Abatwa , dukwiye gukura isomo aha hantu. U Rwanda ntirushobora kuba u Rwanda umututsi yameneshejwe, ntiruzitwa gutyo kandi umuhutu ahejejwe ishyanga, nyamara na none ntiruzatekana umutwa nadahabwa ijambo! Arikose mbabaze : amateka nt akintu koko ashobora kutwigisha?

Iyi ntwari rero yabaye ikirangirire mu guharanira amahoro hadakoreshejwe urugomo na kiboko, yemeza ko iyi ari yo nzira ihwitse yo kwegera uwo mutavuga rumwe mu gukemura ibibazo n’amakimbirane hagati yanyu. Kubigeraho Gandhi avuga ko hari amahame akwiye gukurikizwa: Kubaha uwo mutavuga rumwe no kumuha amahirwe yo kuganira (Respect for the others by allowing them an opportunity to change), Kwitegura kubabara no gupfa bibaye ngombwa (Willingness to suffer or to die), Gutitiriza ko ubutabera buzagerwaho (Perseverance that Justice has to be achieved). Gandi niwe waharaniye kandi ubwigenge bw’ Ubuhinde. Na none kandi Gandhi yagize uruhare  rugaragara (imyaka 20) mu kwamagana politike ya ruvumwa ya korwaga n’abazungu mu gutsikamira no kuvangura abenegihugu b’abirabura muri Afurika y’Epho. Kugirango twunve neza ubunararibonye bw’iyintwali nagereranya na Salomoni mubwenge, reka twifashishe urugero rwabayeho rw’umunyedini w’umu Hindu wagiye kwicuza no gusaba imbabazi kwa Gandhi ko ngo yishe umwana w’Umuyisiramu amuziza ubuyisiramu gusa. Nuko Gandi arumirwa abwira uwo muHindu ko yakwiye gushaka umwana w’Umuyisiramu arera kandi agakurana uburere bwa Kiyisiramu. Ngubwo ubwiyunge nyakuri!

Ngayo nguko! Ubwo se ubuvivi n’ubuvivure bwa Kanyarwanda ntasomo murakura mu bunararibonye bw’iy’iyintwali koko? Ngaho umuhutu nagende arere imfubyi zo mubwoko bw’Abatutsi munzira ibereye u Rwanda. N’umututsi kandi bibe uko. Maze abashakira ibisubizo aho bitari mubabwire muti: “musigeho mwiduteranya ukuri turakuzi”.

4. Martin Luther King: Inzozi z’igihugu kizira ivangura

Mu 1963, uyu mwuzukuruza w’abasogokuruza bacu bajyanwe bunyago yivugiraga ko afite inzozi zo kubona igihugu kizira ivangura rishingiye ku ibara rw’umubiri, ku moko…Mu mbwirwaruhame yise  “Naraye ndose” yemezaga ko yizeye ko umunsi umwe abana b’abahoze ari abacakara bashobora kuzicarana ku meza amwe n’abana b’abahoze ari bakizigenza b’ubucakara; aho abantu bazaba batakireberwa kw’ibara ry’uruhu ahubwo bita ku ndangagaciro ziranga buri wese; aho ukwishyira ukizana (freedom) bizaganza kudusozi (ubwo mbese twunve nyumbakumi zo mu Rwanda), mu mijyi ndetse n’igihugu cyose. Amateka koko ntatinda kwihishura, ubwo ugishidikanya yabaza Barack Obama abo bicaranye muri “Maison Blanche”!

Ibyabaye kera muri Amerika (USA) ni agahomamunwa! Abasogokuruza bacu barakubiswe, bajugunwa mu nyanja, bazirikwa amakamba ngo badacika uburetwa, mbese bicwa urubozo. None se niba ibyo byose n’ibirenzeho barashoboye kubyigobotora,  kuki i Rwanda mwakwiheba? Erega ngo “kugera kure siko gupfa!” None semuri iyo myaka y’1960 , ninde wari kwemeza ko abana b’abacakara usibye no kuyobora Amerika, bari kuzapfa bemerewe no gutora? Na Maritini ubwe yabyitaga inzozi. Dore icyo dusabwa rero: buri munyarwanda wese wibaza aha yakwisubiza. Niba iturufu y’uruhu yaracitse, iy’ubwoko butanagaragara mwayirisha kangahe? Nimureke kurindagizwa na politiki y’inda nini y’Agatsiko ahubwo mukabwire muti twakangutse. Erega ukuri ngo “kuryana mu jisho ariko ni ukuri” kandi ngo « guca muziko ntigushye” ! Dukeneye ukuri aho guhozwaho ibinyoma, dukeneye ukwishyira ukizana aho kugirwa imbohe, dukeneye kandi uruvugiro aho kugirwa ibiragi. None se ubu uwakubaza inzozi ufitiye Urwakubyaye n’icyo ukora ngo zisohozwe wasubiza iki?

5. Nelson Mandela: (Inzira yo kwibohora)

Uyu mukambwe ugihumeka umwuka w’abazima, yayoboye igihugu cya Afrika y’Epfo nyuma yo gufungwa imyaka irenga 20 azira akamama. None se n’ibi kandi nta somo bidusigira ra? Ubwo byabaye muri Afurika nagira ngo twabyumva vuba . Ntaganda Bernard se arazira iki? Mushayidi arazira iki? Naho Ingabire Victoire we baramuziza iki?

Uyu mukambwe Mandela niwe wigeze kuvuga ngo “iminyururu iri kuri umwe mu bantu banjye iba iri ku bantu bajye bose, kandi iminyururu iri ku bantu banjye bose ubwo jye iba indiho”. None se niba abantu bazira ubusa turebera ubwo murunva ari ubuhoro ? None se ntubona ko ejo nawe ubwawe uzaba ugezweho? Ejobundi nanjye nkagwa mu matsa? None se ninde uzatuvugira niba nta n’uwo kubara inkuru uzaba akiriho ? Ngaho aho ihurizo riri, umunyarwanda wese akwiye kubona ko atagize uruhare muri uru rugamba rudashobora kurangira , bityo abana b’u Rwanda tukazahora turagana ibibi nk’abamennye urusyo ! Iyo gatebegatoki ikwiye kurangira burundu : Igihe kirageze.

Nyamara ariko Mandela we yemeza ko n’iyo Umulideri ari muri gereza imigambi ye myiza ikomeza. Aragira ati : «…ni muri iyo myaka rero y’akamama ndi muri gereza inyota yo kubohora abantu bange noneho yabaye inyota yo kubohora abantu bose, abazungu n’abirabura ». None se wari uzi ko Mandela yemeza ko « uboha akeneye kubohorwa rwose nk’uko uboshye abikeneye » ? Avuga ko umuntu wiha gutwara uburenganzira bw’undi muntu ari infungwa imwe mbi ; ifungiye rwose muri kasho y’ubugome, urwango, kurenganya n’ubwengebucye.

 Umwanzuro

Mu kwanzura mboneyeho kwifuriza Abanyarwanda bose kutiheba kuko burya ntakidashoboka munsi y’ijuru kandi « kugera kure siko gupfa ». Nk’uko mubyiboneye rero nta bibazo bitagira ibisubizo kandi ngo amaherezo y’inzira ni mu nzu. Ariko se wagera kuki wiyicariye ukarebera akarengane (passivité) ? Wagera kuki se uhisemo inzira yo gukemura ibibazo ukoresheje urugomo na kiboko (violence) ? Umuntu asarura icyo yabibye rwose: Nubiba inzangano n’amacakubiri uzasarura amakimbirane, intambara z’urudaca na jenoside rugeretse. Nyamara n’ubiba ubumwe n’urukundo uzasarura ituze, amahoro n’umutekano. Aba badacogora rero tutarondora ngo tubarangize bose urugero baduhaye dukwiye kurugira urwacu .

Iyi niyo mpamvu rero Ishyaka Ishema ry’u Rwanda   ryiyemeje gufasha Abanyarwanda  gukemura ibibazo by’ubutegetsi bw’igitugu bashyize imbere inzira y’amahoro. Ishyaka Ishema ryiyemeje kwerekana ibibazo uko biri no kubiganiraho n’abanyarwanda bose babyifuza. Ishema ryiyemeje kandi gushakira ibisubizo aho biri binyuze mu nzira y’amahoro n’ibiganiro. Nyamara ariko inzira ni ndende kuko dukeneye kubohora abanyarwanda bose ndetse n’Agatsiko kababoshye. Ibi birunvikana neza kuko iyo wiyemeje inzira y’amahoro uwo mutavuga rumwe nawe ntaba akiri umwanzi wo kwicwa byanze bikunze ahubwo uharanira kumuha amahirwe yo kugaruka mu nzira iboneye, akava mu macakubiri, mu nzangano, ukwikunda n’ubwenge buke nk’uko inararibonye Mandela abivuga.

Komiseri ushinzwe Afurika mu

Ishyaka Ishema

 HYPERLINK « http://www.yahoo.fr » t « _blank » REAL FIGHTER (vendredi, 08 mars 2013 06:11)

GUKOSORA: muri comment 53 nasubizaga abanditse comments ya 51 na 52 ntabwo nasubizaga comment 50 kuko iyo ni jyewe wayanditse. Izo mburagasani z’interahamwe rero zihaye kuvuga ngo ndabeshya kandi ntizerekane uburyo mbeshya, zirakarya ibamba ridakamuye maze mu gitondo rizazirye mu nda, zirakagwa ishyanga inyuma y’ishyamba, zirakamira ibishokoro ziragapuuuuu.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :