U Rwanda ni igihugu kitagira Leta. Rwabuzisoni Rwampara.

Government= Agatsiko !

Muri iyi myaka ishize twabonye byinshi, mu ntangiriro z’uyu mwaka w’2013 reka twikebuke.

Ubusanzwe mu Bihugu biyoborwa na demukarasi (démocratie), Leta iharanira kwimakaza amahoro mu banyagihugu, ikubahiriza umutekano wa buri wese. Amategeko ashyirwaho n’Intumwa za rubanda akaba agambiriye kwimakaza no kurengera inyungu za buri wese utuye igihugu. Leta ikoresha imbaraga z’itegeko iyo hari ushaka kuvutsa abandi amahoro, kandi nabyo ikabikora yubahiriza amategeko. Amategeko yubahirizwa na buri wese . Nta muntu n’umwe wishyira hejuru yayo. Amategeko ntabwo aberaho kurengera inyungu z’abayobozi. Amategeko karemano (droits naturels) ni ukuvuga uburenganzira ndakuka bwo kubaho, ubwo kureshya imbere y’amategeko, ubw’umutungo, n’ubwo kwishyira ukizana mu gutanga ibitekerezo ; ni uburenganzira ndakorwaho. Ni ukuvuga ko nta muntu n’umwe icyo yaba aricyo cyose ugomba kuyabangamira. Buri wese ahabwa ijambo agatanga umusanzu mu kubaka Urwamubyaye. Kubuza umuntu kuvuga burya ni ukumwica urubozo. Aba ariho atariho. Nonese byifashe bite mu Rwanda rwacu?

Urwanda ni Igihugu kitagira Leta kuko agatsiko k’abambuzi n’abicanyi kishyize ku butegetsi aho kurengera inyungu z’abo kabeshya ko kayobora, ahubyo kabica urubozo. Wahamya ute ko Urwanda rufite Leta igihe iyo ngirwa Leta yirara mu banyagihugu ikararika boshye imirara y’amasaka? Kwiyoberanya ikirara mu ndaya ikarimagura aho kzcishakira icyazibishaho ngo zireke ubwo buraya si amahano? Kuva Urwanda rwabaho hari aho mwabonye ubuyobozi burandura imyaka y’abaturage? Ubwo se si ubukunguzi. Leta mbi irisenya. Hari aho mwigeze mwunva handi usibye mu Rwanda ruyobowe n’agatsiko k’abicanyi, Leta ifata umugambi wo kwica cyangwa kurigisa Abanyagihugu? Hari aho mwigeze mwumva Leta isahura Abanyagihugu aha ngo irihesha agaciro? Wakwihesha agaciro ute wambura umuturage utwakamutunze? Gufatira umushahara w’ukwezi kose mu mayeri igihumbi aranga Inkotanyi, uko niko kwihesha agaciro se? Ubwo se si ubujura mu bundi?

Wahamya ute ko Urwanda rufite Leta igihe iyo ngirwa Leta iroga Abanyagihugu ndetse n’abayihunze ikabasanga iyo bayihungiye kubicirayo? Wahamya ute ko Urwanda rufite Leta igihe abiyita ko baruyoboye bateranya Abanyarwanda bigisha bamwe gushinja abandi ibinyoma ngo babone uko babafungira ubusa maze bigarurire umutungo wabo? Uko se ni ukuyobora nyako?

Mu bindi bihugu umunyabwenge Igihugu kiramwiyegereza kugirango atange umuganda we mu kucyubaka. Ariko agatsiko kiyitirira kuyobora Urwanda abanyabwenge kabamariye ku icumu abandi mu magereza gusa ngo ni uko bafite ibitekerezo bitandukanye n’ibyako. None se aka si akumiro?

Ubundi Leta ni umubyeyi ugerageza kwita ku bana be no kubarengera uko bishobotse kose. Ariko Agatsiko k’abicanyi n’abambuzi kabeshya ko kayoboye Urwanda gatonesha bamwe abandi kakabagira ibicibwa. Wasobanura ute ko Igipolisi, igisirikari, imyanya myiza yose y’Igihugu yakwiharirwa n’Agatsiko na bene wako gusa ? Kwigwizaho umutungo, gusonga abakene, kwica inzirakarengane, gufungira ubusa kagamije gutera ubwoba, ni bwo bumenyi ako gatsiko kaminujemo.

Mu muco wa kinyarwanda,iyo umuntu yaguhunze ntabwo umukurikirana iyo yaguhungiye. Ariko aAatsiko gakoresha amafaranga kambuye Abanyagihugu mu kugura uburozi butaraza no kwohereza abicanyi mu mahanga yose ngo bajye kwica abagahunze. None se iryo si ibara? Kuvogera ubusugire bw’ikindi Gihugu se si ukwanduranya? Hanyuma ukirirwa womongana isi yose ngo urabeshyuza ibyo abagenzuzi ba Loni (ONU) bahamije babifitiye n’ibimenyetso. Abicanyi ntibagira isoni. Umva ko ngo bafite amayeri igihumbi da !!! Koko umuntu yahora abeshya akibwira ko batazageraho bakamuvumbura?

Ngo Igihugu kitagira mukuru ishyano rirahagwa, rikahirwa, rikanaharara. Agatsiko ntikagirwa inama. Abanyarwanda bose kabagize ibikange. Umutima ntukiba mu gitereko. Nta muntu ukopfora.

Umuntu wifuza kuramuka agomba kogagiza Agatsiko no kukavuga ibigwi katagira. Wasobanura ute ko Urwanda rufite Leta igihe Abanyagihugu bameneshwa mu mugi wa Kigali nk’aho atari uwabo? Gukena se ni amakosa igihe nta ruhare ubifitemo? Abaye yo se yabarwa kurinde? Igihugu gifite inshingano zo gukora ibishoboka byose ngo Abenegihugu batere imbere. None se iyo bakennye amakosa ni ayabo cyangwa ni aya Leta? Kiyovu y’abakene imaze igihe kingana iki abaturage basenyewe ngo hubakwe amazu agezweho? None se abaturage bimuwe shishi itabona ntibashoboraga kwimurwa buhoro buhoro uko habonetse umuntu uhifuza ikibanza? Leta itagira ingamba zihamye ni Leta ki? Ngaho uko bwije uko bukeye ibintu birahindagurika. Ngo nibwo buhanga mu kuyobora!!!Leta ziragwira!!!

Wahamya ute ko Urwanda rufite Leta igihe amategeko atorwa n’abiyita intumwa za rubanda ari ayo gukandamiza abenegihugu? Amategeko ahatira  abagabo gukonwa hari ahandi ari kuri iyi si usibye mu Rwanda? Kumviriza abantu boshye umucuraguzi, hari ahandi biba usibye mu Rwanda? Amaze rero izo ngirwa ntumwa za rubanda si ukwidoga zigasizora ngaho ngo nazo ziratora amategeko! Amategeko abereyeho kurengera inyungu z’Agatsiko gusa se nayo ni amategeko? Mwabonye aho Leta ihigisha uruhindu abo ivugako basahura umutungo w’Igihugu bo mu nzego z’ibanze ari ukwiyerurutsa, abasahura amamiriyari bigaramiye? Barimo bariya biyubakira imiturirwa bakigurira n’amadege, hanyuma banyakujya babageraho bagasya batanzitse?

Leta isumbirizwa n’ibibazo yiteye maze aho kwicara hamwe ngo ishake umuti uhamye kandi urambye, ikirara mu baturage ibambura utwabo ngo nibiheshe agaciro ni Leta nyabaki? Uko kwihesha agaciro kw’Agatsiko kuzageza ryari? Nyuma y’imyaka n’imyaniko kibutse kwihesha agaciro ari uko imfashanyo zihagaze? Rya terambere kahoraga karirimba se burya ryari rishingiye ku kurya imfashanyo z’amahanga gusa ? Ko gukena atari ingeso iyo bitaguturutseho, kuki kataca bugufi ngo kumve inama kagirwa hanyuma imfashanyo zikomeze maze abaturage boye kwamburwa ku ngufu utwabo? Genda Rwanda waragenderewe!!!Kuva nabaho mbonye Leta yakandare!!!.  

Ubuyobozi bubi burisenya. FPR isigaye ku kara no ku kanono kandi ariyo ibyiteye. Yabibye urwango mu Banyarwanda ku buryo wagirango Urwanda rufite kanseri irumunga. Nta muntu ucyizera undi ku buryo byageze no mu miryango. None se ubwo ni ubuyobozi? Nta cyizere na gito Abaturage bagifitife iyo ngirwa Leta. None se hakorwa iki?

Umwanzuro

Agatsiko nikarekeraho kwica no guhiga bukware abo kitako batavuga rumwe. Ahubwo nihabeho kwicarana ku meza amwe Abanyarwanda baganire ku buryo bwose Igihugu cyacu cyakubakwa. Nyakamwe ni inyama y’ibisiga kandi nta ngizi yigize. Kwihara no kwiyemera bikwiye gucika nk’ifuni iheze. Kuva na kera kwicara mu gacaca mugacagagura amagambo byatangaga umuti w’ibibazo. Kwica, kuroga, kurandura imyaka, gusenyera abakene, gahunda zihubukiwe hato na hato nibihagarare. Abanyarwanda nibasubizwe agaciro kabo bemererwe kwishyiriraho ubutegetsi bizeye kandi bugambiriye kubakorera. Iterabwoba no guhahamura Abaturage nibihagarare maze ituze n’urugwiro bibe aribyo biranga abayobozi. Kwishongora no kubeshya ntabwo bishobora kubaka Igihugu ahubwo biragisenya. Nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Umwana utumva yishe inyoni y’intaribwa. Abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Harakabaho Urwanda n’Abanyarwanda.

Rwabuzisoni Rwampara/ Umujyi wa Kigali.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :