IBANGA RYA NOHELI : Imana y’umuntu ni UMUNTU. Padiri Thomas.

Nk’uko umubyeyi ari we urema umwana , igihugu k,mwa n’abenegihugu.

Rimwe mu mabanga akomeye y’ubukristu ni uku kuri kuvuga ko Imana yagombye kwigira umuntu kugira ngo ishobore gucungura muntu. Kiliziya gatolika yo yongeraho ko mu kwigira umuntu kwa Jambo, amabanga yose yerekeye umukiro w’abantu yarujujwe. Nta gishya kizongera guhishurwa kuko nta kigihishe. Igisigaye gusa ni umurimo ureba buri wese muri twe wo kugerageza gucengera ibyo BYAHISHUWE !

Noheli isobanura iki ?

Nta mpamvu yo gushakira kure cyane. Abantu ni magirirane muri iyi si ! Kugira ngo avuke, abeho, asohoze ubutumwa bwe , Yezu yagombye kugira ababyeyi b’umubiri (nyina Mariya na se Yozefu ), kugaburirwa, kuhagirwa, kwitabwaho…kurengerwa kugira ngo icyago Herodikitamwivugana ! Umuntu agirwa n’abandi, umugabo umwe akagerwa kuri nyina !

Umuntu abyara umuntu. Igitangaje ni uko umuntu asubira inyuma akanica umuntu ! La culture de la vie et la culture de la mort sont, toutes les deux, bien humaines. Ubwigenge bwa muntu ntacyo butamukoresha!

Noheli itwigisha byinshi :

(1)Ko Imana yahaye umuntu ububasha bwose kuri iyi si : atanga ubuzima akanica ubuzima.

(2) Ko igitanga amahoro n’umunezeroari ukurengera ubuzima aho kuba imashini yica.

(3)Ko abategetsi babibafite ubushobozi bwo kwica Imana bagamije kwigarurira isi : Yezu bamuhushije ari uruhinja ariko bamwivugana amaze kuba mukuru ! Icyo baba bagamije ni ukuburizama gahunda nziza Imana ifitiye abantu BOSE, yo kubaho mu bwigengen’amahoro kuri iyi si no mu munezero wo mu buzima bwo hakurya y’imva.

(4)Guhunga abategetsi b’abagome bishobora kuba igisubizo cy’akanya gato mu gihe hagishakwa igisubizo cyuzuye. Ariko kubura igihugu cyakubyaye ni ishyano rikomeye ritagomba kwihanganirwa.

(5)Abaturage badahagurutse ngo barengere ubuzima bwabo n’ibyabo , bagahitamo kwishyira mu biganza by’umunyagitugu(Herodi) uhora ashaka kubarimbura, baba bahemutse bitavugwa kuko batuma umwicanyi yigarurira isi, akimura Imana ishaka ko abantu babaho babanye mu mahoro n’urukundo !

Kubaka igihugu gifite amahoro ni INSHINGANO ya buri muturage ushyira mu gaciro. Uwituramira mu gihe GICA ari kurimbura inzirakarengane aba yahisemo uruhande ashyigikiye, ni ukuvuga uruhande rw’umugiziwanabi !

Umwanzuro

Ijoro rimwe gusa,nk’irya Noheli ya mbere, rirahagije ngo rihe igihugu n’isi UMUKIRO. Umukiro w’igihugu ntiwizana, ukomoka ku bantu bake , b’intamenyekana, ariko bitanga batitangiriye itama, mbese nk’umubyeyi wita ku mwana ukivuka, akamurera, akamusukura, kamuvuza arwaye, akamumenyera twose kugeza avuyemo umugabo uhamye cyangwa umugore ufitiye abandi akamaro. Mu by’ukuri umubyeyi ni we urema umwana ! Iyo Bikiramariya ajya kumera nka bamwe muri bashiki bacu b’iki gihe bikunda byasaze, aba yaragize igitekerezo cyo kwirwanaho yangiza Umwana yari atwite ! Mbega ukuntu aba yarahemukiye iyi si ayivutsa Umucunguzi !

Nifurije Noheli nziza Abanyarwanda bahisemo kudaheranwa n’igicuku cy’urupfu gishimangirwa n’ubwoba buhoraho, umujinya n’agahinda kubera ubugome bagiriwe , ahubwo bakiyemeza kwishakamo ibyishimo n’amahoro kandi bakiyemeza gukora uko bashoboye ngo ayo mahoro n’ibyishimo bisangirwe n’Abenegihugu bose. Icyifuzo ni kimwe gusa : Noheli itaha (2014) izasange nta munyarwanda ugifite ipfunwe ryo kwitwa Umunyarwanda nk’abandi, izasange ka Gatsiko kayobora u Rwanda nyamara kakumva ko abakagize aribo Banyarwanda bonyine ! Yezu yavukiye bose, Uvangura abandi ntakorera Imana, akorera Sekibi, iryo ni ibango rikomeye ry’ibanga rya Noheli.

Twivugurure tugarukire Umubyeyi Bikiramariya, we si nka wa mukobwa wagashize ngo uryama aheneye iwabo ! Ijuru rye aribamo akora ibyiza gusa ku isi. Muri uyu mwaka uje Abaharanira amahoro ntibakaryame badafashe ishapule yabo ngo bavuge ndakuramutsa mariye 10, basaba Nyinawajambo ngo yiyibuke u Rwanda, arutabare.

Nabuze imvugo ya kinyarwanda namubwira kuri uyu munsi yibarutseho Umucunguzi w’isi : Nasubizeyo nta mahwa , i Rwanda dusonzeye Abacunguzi bunganira imfura ye!

Turirimbe

R/Aravutse umwana Yezu

Araje gukiza abantu bose

Aravutse umwana Yezu

Tumuramye tumusenge.

Umunsi mwiza ku bitwa ba Emanweli

Umunsi mwiza ku bana b’Abanyarwanda bavuka muri iri joro, mu mbeho, mu nkambi y’impunzi, mu bukene, mu gahinda….

Padiri Thomas.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :