Muri iki gihe, icyo Abanyarwanda bakeneye ni intambara idasobanutse cyangwa ni Opozisiyo yubaka? Padiri Thomas Nahimana.

Nyuma y’inkuru nise « Ibanga rya nyuma ry’imikoranire ya FPR na FDLR : Ibisa birasabirana », abantu batari bake bagaragaje ko bababajwe n’iyo nyandiko ndetse rwose bakemeza ko yabaciye intege burundu. Ahanini ababivuga ngo ni Abahutu bari ku ngoyi ya FPR mu Rwanda n’abo igihangayikisha bikomeye mu mashyamba no mu buhungiro ! Nabanje kugira ngo ni Commentaires z’Intore zikunze guhita kuri leprophete.fr ariko nyuma bamwe barampamagara tujya impaka, kugeza no kubavuga ko bari muri FDLR nyirizina. Izi mpaka narazikunze ariko zanteye agahinda gakomeye mu mutima kuko nageze kuri uyu mwanzuro : Abanyarwanda baracyapfa, inzira yabo y’umusaraba iracyari ndende ! Reka tubisuzume neza muri izi ngingo 4 zikurikira: (1)isomo ry’amateka,(2) icyo nemera, (3)icyo ntahakana, (4) igikenewe.

1. Kuki Abanyarwanda batajya bigira  ku mateka ?

Ikimbabaza kurusha ibindi ni iki kibazo : Abahutu n’Abatutsi bazumva ryari  koko ?

Ku ruhande rw’Abahutu

Guhera mu myaka y’1990, kuva FPR yatera u Rwanda,  cyane cyane kuva amashyaka menshi yatangira mu Rwanda, Abanyapolitiki b’Abahutu kimwe n’abakuru b’igisilikari (abasilikari nibo bayoboraga igihugu mu by’ukuri) bahisemo kutabwiza Abanyarwanda ukuri, bakibwirira abaturage ibyo bashaka kumva , bakagerekaho animasiyo no gucinya akadiho gusa ! Birinze kwicara ngo batekereze, ngo basesengure, ngo barebe neza ibibazo by’ingutu igihugu kirimo kandi babishakire ibisubizo. Bahisemo kurwanira ubutegetsi gusa, bakirinda no kugaragaza icyo bazabukoresha umunsi babugezeho. Baciyemo Abanyarwanda ibice bihanganye, byategurizaga ibyaje gukurikira.

Ingaruka zikomeye zabaye izi :

*Gushwanyaguza ubutegetsi bwa Habyarimana nta kindi bateganyije cyo kubusimbura.

*Gutiza umurindi FPR yashakaga kwifatira ubutegetsi bwose.

*Gushyira abaturage mu kangaratete.  

Jenoside yabaye nk’umusaruro wa politiki y’impumyi yariho, gutsindwa urugamba rw’amasasu n’ubuhungiro biba umusozo mutindi (une fin tragique)!  

Abahutu bageze mu buhungiro bakomeje guhabwa politiki ibahuma amaso, ibemeza ko bari muri « Repli tactique », ko hasigaye iminsi mike bagasubira mu Rwababyaye, maze Inyenzi zigasubizwa iyo zateye ziturutse ! Bakomeje gutungishwa ubwo buhendabana kugeza umunsi ijuru ribaguye hejuru ! Uko byaje kugenda ninde ubiyobewe ? Ariko Abahutu bazumva ryari ?

Mu myaka y’1996-1998, Abahutu b’inkwakuzi biyise abacengezi barimonogoje mu majyaruguru y’u Rwanda, bagaragazaga ingufu za gisilikari zashoboraga koko guhungeta ubutegetsi bwa FPR bwari butarashinga ibirindiro. Ariko Abacengezi birengagije ko politiki ariyo y’ibanze ! Barwanaga nk’ibiragi bityo FPR yonyine akaba ariyo ibavugira, kugeza ubwo iberekanye bidasubirwaho imbere y’amahanga nk’abasize bakoze ibara mu Rwanda kandi bakaba bagishaka gukomeza umurimo mubisha batarangije wo gutsemba Abatutsi ! Icyakurikiyeyo, ni itsembwa ry’Abaturage b’inzirakarengane ba Gisenyi na Ruhengeri, bicwa urw’agashinyaguro kugeza igihe bafungirwa mu buvumo baratwikwa….ntawe ubatabariza, …..birangira bityo ! Hakurikiyeho Inkiko Gacaca, zizutaguza abahutu zibasiga ari ibisenzegeri n’ubu baracyahagaritse umutima….ninde wabatabaye muri ako kaga baroshywemo na politiki y’impumyi rurindi ! Hashyizweho Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Arusha(TPIR) maze rugaragariza buri wese ko amahanga yakuye amaboko kuri politiki yakozwe na Leta ziyita iz’Abahutu, politiki itarashoboye kugumana igihugu gituje, ikagita mu kangaratete !  BILAN iragaragara , ntaho twayihisha ! Bavandimwe Bahutu, muzumva ryari ko mugomba guhindura imitekerereze, imvugo n’ingiro, niba mushaka gukomeza kubaho no gusubirana  ijambo mu Rwababyaye ?

None dore za ntambara zitagira politiki ifatika zirongeye ziratutumbye, ba « bahanga bacu mu bya gisilikari » barongeye bashoye rubanda mu mutego wo kwemera ko kurasa no kwica Abanyarwanda bishobora gutanga igisubizo ! Natwe kubera akababaro k’ubuhungiro n’akarengane duhura nako buri munsi  tuti, nimutebuke bana bacu muducungure …. ! Nta wihuta nk’uwayobye koko !    

Erega ikibazo gikomeye nta kindi kitari muri izi ngingo eshatu :

*Gucungurwa byo birakenewe

*Gusa icungurwa dusonzeye ntirishobora kunyura mu nzira yongera kumena amaraso y’Abanyarwanda b’inzirakarengane.

*Gerekaho noneho ko n’intambara  FDLR ishomboza idashoboka muri iki gihe, ureke babandi biyemera ko bashishoza cyane hanyuma bakagaruka bakemeza ko ngo kurwana iyo utashoje bishobora kubabyarira inyungu nyinshi !!!! Ariko ishyano riragwira ni ukuri kose : Umuntu agatinyuka akandika ngo n’iyo FDLR yaba itagaba biriya bitero yitirirwa ngo kubyemera biyifitiye inyungu nyinshi ! Abo bo rwose, mbifurije bon appetit, ariko bararye ntibampe ! Bikindi yabavuze ukuri koko , ngo « Njyewe nanga Abahutu barwana intambara batazi n’imvano yazo ! » Ariko se Abahutu bazumva ryari ba disi mwe ?

Ku ruhande rw’Abatutsi.

FPR yibereye muri politiki ifite ibyo ipfana n’iya Abahutu bo  mu gihe cy’amashyaka menshi: Igipindi gusa tu ! FPR yahisemo gutera ikinya no gufunga amaso y’Abatutsi bose ku buryo bw’umwihariko ! Irabeshya buri munsi, ikababembereza ibashuka ko aribo bonyine ikorera ; ko Abahutu bose ari abantu babi b’abicanyi n’ibipinga gusa ;  ko rwose igihugu cyafashwe burundu ;  ko nta muhutu uteze kongera kugaruka ku butegetsi ;  ko ingabo za RDF zidashobora gutsindwa kuko ari zo zikomeye ku isi ; ko amahoro n’iterambere mu Rwanda ari akataraboneka, ko nta munyarwanda n’umwe wicwa n’inzara; ko umutekano ari 100% ; ko imiyoborere myiza ari intangarugero muri Afurika no ku isi hose;  ko ubumwe n’ubwiyunge bigeze ku rugero rwa 95% …..n’andi mangambure nk’ayo !

Akarusho : Impamvu Abatutsi barokotse jenoside n’abaturutse hanze bazagorwa no kwigobotora imigozi ya FPR ni uko yo ibaha imfashanyo zitari nke (kuvuzwa, kurihirwa amashuri, kubakirwa amazu….) Kandi bikaba bizwi ko uwagufatiye ku nda aba yakurangije ! Benshi mu Batutsi rero ubu baranezerewe, bishimiye kubwirwa ibyo bashaka kumva gusa, ugerageje kubaburira ati nyamara akarengane gakabije Abahutu bagirirwa amaherezo kazakora ishyano….baramucyaha bakamutuka bamubwira bati vuga uvuye aho,wowe  uri  Ikigarasha, isazi, Ibirohwa….

benshi mu Batutsi barasinziriye burundu, baradamaraye, ababi ni ababona ko urugogwe rushobora kongera kubagwa hejuru !  Bavandimwe Batutsi muzakanguka ryari ? Muzumva ryari ?  

2. Icyo nemera : Intambara irasenya ntiyubaka !

(1)Nemera ko politiki yo kubwira Abanyarwanda ibyo bashaka kumva gusa ariyo yadusenyeye igihugu , tugapfusha miliyoni y’abavandimwe, abatagira ingano bakaba ibimuga, impfubyi, abapfakazi, impunzi…imfungwa. Iyo « Politiki-ya-humiriza-nkuyobore-nkujyana-mu-kuzimu » niyamaganwe kuko icyuye igihe !  

Banyarwanda niba mushaka kubaka igihugu gifite amahoro, mukabaho mudahagaritse umutima buri gihe, nimwige gutega amatwi y’inyuma n’ay’imbere, mwitoze gutandukanya ijwi ry’umushumba n’iry’ikirura. Muzakomeza gupfa nk’udushwiriri kugeza ryari ? N’ubwo umuti ukarishye uryana mu mufunzo w’igisebe ariko nyamara niwo ugikiza. Nimufungure amaso murebe ukuri kw’amateka yanjyu, muyakire, muyakuremo isomo n’imyanzuro ikakaye izamurikira ejo hazaza : Urwanda ntirushobora gukomeza kwiharirwa n’ubwoko bumwe gusa, Abahutu cyangwa Abatutsi, nimuticara ngo muganire, mwumvikane, mwubahane,  muzicana mushire ! Nta kundi byagenda.

(2) Nemera ko inzira y’intambara nta kindi yakongera kutugezaho uretse icyunamo n’agahinda. Muri iki gihe, mu mitima y’Abanyarwanda benshi harahinda umuriro w’umujinya, akababaro n’ubwoba, kubera akarengane gakabije bagirirwa, gutakaza abantu n’ibintu no kutizera abitwa ko bashinzwe umutekano !

Uwafungura akadirishya gato gusa, akabwira Abanyarwanda ati : ngaho nimukore icyo mushaka, ngira ngo ntawe utabona ko ishyano ryatugwirira ritagira igaruriro : KWIHORERA ! Hagowe rero uzakina uwo mukino wo gusuka lisansi mu muriro ! Intambara idasobanutse ku butaka bw’u Rwanda, nta kindi kizima yageraho uretse kwatsa uwo muriro mutindi.

3.Icyo ntahakana.

Akarengane kagirirwa rubanda nta wundi musaruro gatanga uretse umwiryane n’intambara. Kuva yafata ubutegetsi, FPR ikomeje kwikanyiza yiharira ubutegetsi bwose n’umutungo w’igihugu, ifunga ikanica abanyapolitiki bayiburira, irenganya rubanda mu manza zififitse, ishyiraho politiki zibangamiye rubanda rugufi, iteza intambara muri Kongo zigambiriye gutsemba impunzi z’Abahutu no gusahura umutungo w’icyo gihugu.

Iyi politiki ya Gashozamvururu na Mpatsibihugu ya FPR nta kindi izakururira u Rwanda n’Abanyarwanda uretse intambara ya simusiga ! Umunsi Kongo yahagurukiye kwirwanaho, byaba ngombwa ikitabaza abacancuro ( dore ko itabuze icyo yabishyura), u Rwanda ruzahakura imbwa yiruka !

Ikindi ni uko hariho n’Abanyarwanda batari bake bemeza ko batazakomeza gukandagirwa no gusuzugurwa ubuziraherezo, umunsi bubuye imirwano (atari iyi y’ikinamico !) igihuru gishobora kuzibaruka igihunyira.  

4.Igikenewe

Abanyarwanda bamaze imyaka 18, bandika, batabaza, bavuga ibitagenda byinshi. Kwamagana ibitagenda si bibi ariko politiki yo kuvuga gusa ko Kagame ari umwicanyi kimwe n’Interahamwe, ntacyo yubaka! Ndambiwe guhora nandika inkuru zivuga ngo mu Rwanda ibintu byaracitse, byose nta kigenda, nta kizima gihari! Ndambiwe guhora ndira, imbere y’isura itari nziza y’igihugu cyanjye ariko singire icyo nkora ngo iyo sura ihinduke kandi irusheho kuba nziza. Niyo mpamvu nongera gusaba Abanyarwanda tubyumva kimwe, uko bangana kose,  ko bitarenze ukwezi kwa Mutarama 2013, natwe twakwisuganya tukarema umutwe wa politiki wakwiyemeza guca umuco mubi wo kubwira Abanyarwanda ibyo bashaka kumva gusa, ahubwo tugatinyuka tukababwiza ukuri, tukanenga ibibi ariko tukanashima ibyiza, tukagira ubutwari bwo kubaburira igihe bari gufata icyerekezo kigana ikuzimu, tugasuzuma ibibazo bikomereye igihugu cyacu kandi tukerekana n’uko twumva byakemuka. Uko niko twarema “Oppostion constructive”, tugakora politiki yubaka kuko ariyo u Rwanda rukeneye.

Umwanzuro

(1) Abibwira ko ari Abahutu kuruta abandi bagenze make. Ntaho bataniye n’abakomeje kujya bishuka ko aribo Banyarwanda bonyine abandi bakaba Inyangarwanda n’Ibipinga . Imitekerereze nk’iyo ijyana mu rupfu, amateka yacu, aya kera n’ay’ubu, ntiyahwemye kubitwereka .  

(2) Abiyise abahanga mu bya gisilikari nashatse ubuhanga bwa gisilikari mu nyandiko zabo ndabuheba (reba inyandiko y’uwiyisese Général Rommel !) ! Ubuhanga bwicisha abantu b’inzirakarengane ni buhanga nyabaki ko ahubwo ari urukozasoni ! 

(3)Icyo ngaya FDLR (kandi mbifitiye uburenganzira busesuye)  si uko yagira uruhare mu gukemura ikibazo cy’ingoma y’igitugu ibangamiye Abanyarwanda! Icyo nyinenga ni ukwirarira, igashotora kandi nta cyo ishoboye, igashyira abaturage mu kangaratete kandi idashobora no kubatabara. Ngira ngo iyo FDLR igira itya ikiminjiramo agafu, ikaba ifashe Gisenyi ariko ikahaguma kugirango  irengere abaturage, icyo gihe Abanyarwanda bashyira mu gaciro bari kugira uko babifata n’uko babisobanura. Naho ibyo kurwana izo batateje cyangwa ubushotoranyi bugamije kwifashiriza Kagame ugeze aharindimuka (kabone  n’iyo umushotoranyi yaba atumva neza ingaruka mbi z’ibyo arimo !),… ababishyigikira buhumyi bisuzume neza barasanga bakoreshwa n’amarangamutima gusa, ya yandi atajya agira umuntu inama nziza!

(4)FDLR ikwiye gufata akanya gakwiye ko gusobanurira Abanyarwanda uko iteye n’icyo igamije! Dukeneye kumenya itandukanyirizo riri mu bice binyuranye bya FDLR (Foca, Rudi, Soke…) n’icyo buri gice kigamije kuko bikomeje guteza urujijo! Dukeneye kumenya gutandukanya imigambi y’AbaFDLR b’ukuri (niba koko babaho !) n’iy’abayoboke ba Rwarakabije,  bakorera Kagame.

Muri Make dukeneye kumenya itandukanyirizo riri hagati ya FDLR twabonye, cyane cyane yayindi ihora igoboka Kagame iyo asumbirijwe nk’uko Edmond Munyangaju yakomeje kujya abitubwira, na “FDLR NZIMA” tubwirwa ko yibaniraga neza n’abanyekongo , ikaba ihora irengera impunzi ngo Kagame atazimara! Izo FDLR zose zihuriye he? Zitandukaniye he? Niba FDLR yiyita NZIMA  itazi kwivuga (se présenter et se vendre), ikibazo cyaba ari insobe !

(5) Dukeneye ko habaho kuganira birambuye (“débat ouvert”) ku kibazo cya FDLR kuko nabo ari abana b’u Rwanda. Wa mugani gukomeza kugendera ku magambo ya Kagame uhora ashinja abanyapolitiki batavuga rumwe nawe  icyaha cyo gukorana na FDLR ariko we akaba  uwa mbere mu gukorana nayo kugeza ubwo umutware wayo Jenerali Rwarakabije yiyicariye ku ntebe y’icyubahiro aho ashinzwe kugambanira abana yasize mu ishyamba, dukwiye kubyibazaho no kubirenga. Kuva ubu rwose, ibinyamakuru byacu bikwiye gufunguka, ushaka kugira icyo avuga kuri FDLR, haba kuyishima cyangwa kuyinenga, agahabwa ijambo! Ubwigenge busesuye mu kuvuga icyo umuntu atekereza ni inkingi ikomeye ya demokarasi !

(6)Perezida Paul Kagame ngo yaba arimo gutegura igitero simusiga kigamije gutsemba abantu iyo muri Kongo ! Ariko ashatse yabanza akibaza bihagije ku mugani wa kinyarwanda ugira uti « Urugiye kera ruhinyuza intwari ».Gukomeza gufunga umutwe, umuntu akumva ko kurasa no kwica inzirakarengane ari igisubizo aho kuba ikibazo, bikunze kugira iherezo riteye agahinda !  Nyamara yenda  hari ukundi byagenda….

Amahoro ku Banyarwanda bose, ku Barundi n’Abakongomani dusangiye gupfa no gukira.

Padiri Thomas Nahimana.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :