Padiri Evariste NAMBAJE :“Connais-toi, toi-même” . P. Thomas.

I.Umusogongero

Padiri Evariste Nambaje turaziranye bihagije. Twabanye umwaka umwe mu seminari nto ya Nyundo. Mu Nyakibanda ho twiganye mu ishuri rimwe, duhabwa ubupadiri mu cyumweru kimwe(11-18/7/1999), tubuhamwa n’umwepiskopi umwe ari we Bimenyimana Yohani Damaseni, dutumwa gukora ubutumwa muri Diyosezi imwe ya Cyangugu. Padiri Evariste Nambaje akomoka mu i Tyazo h’i Nyamasheke, njye ngakomoka mu Bugarama, paruwasi ya Mushaka.

1. Aho mperukira Padiri Evariste ntiyari umuswa, haba mu ishuri, haba no mu buzima busanzwe. Nta nyungu n’imwe mfite yo kumuvuga uko atari ! Icyo ntigeze numvikanaho na we ni ikintu kimwe gusa ariko kirakomeye : ni imikorere ye !  Kuva na kera, Padiri Evariste Nambaje azwi nk’umuntu utajya ava ku izima ; ukunda GUFATA UBUTEGETSI kandi agategekesha igitugu.

Iyo bamushinze umurimo wo gufasha abandi (poste de service) ahita awuhinduramo urwego rw’ubutegetsi (poste de commandement) ! Icyo kintu gihora kibuza umutekano abantu bose bakoranye na we, baba Abapadiri, Abihayimana cyangwa Abalayiki, arabagora cyane bigatuma kumugirira icyizere bitoroha.

Aho amariye kugirwa umucungamari wa Diyosezi(2003) noneho byahumiye ku mirari ! Ibyahoze ari uburenganzira bw’Abapadiri (droits)  yahise abihindura nk’impano ihabwa abo yishakiye ku bwende bwe cyangwa abazi guhakwa cyane (faveurs). Kugira ngo umupadiri azongere guhabwa twa dufaranga bita « intentions de messe » Diyosezi igenera abapadiri kugira ngo bashobore kubaho (abapadiri bo mu Rwanda nta wundi mushahara bagira), ugomba kumuhakwaho, ukamupfukamira, ukamuramya, wagira amahirwe akagira icyo aguha…n’agasuzuguro rugeretse ! Ibi rero njye narabyanze,arabibona, kandi nzi ko atigeze abyakira !

2. Padiri Evariste Nambaje ni umuntu unezezwa no kugaragara nk’aho ari we wenyine ushoboye akazi no kwerekana ko bagenzi be bose b’abapadiri ntacyo bashoboye. Muri urwo rwego, kuko ari we uri ku kigega, ntahwema gukora uko ashoboye ngo anige izindi serivise za diyosezi bityo asigare mu kibuga wenyine ! Afite uburyo bwe butangaje bwo kumva Kiliziya (yitiranya na Evêché), akuyemo paruwasi, amashuri na komisiyo za diyosezi ! Aho yabyigiyeho ntitwari kumwe!

Reka dufate ingero ebyiri gusa.

(1)Nk’ubu rwose uwashyira ahagaragara ukuntu tukiri abayobozi ba Seminari (ndavuga ibyo nzi neza) twajyaga kumukuraho amafaranga yo gutunga abana twiyushye akuya, abana baburaye (siniriwe mvuga abapadiri !) cyangwa twabungije imitima, ntawe utakumirwa !

(2)Komisiyo ya Diyosezi y’Ubutabera n’Amahoro yo sinakwirirwa mvuga ibyayo ! Igihe nayiyoboraga (1999-2005) yakoreshaga amafaranga aturutse mu mishinga yatewe inkunga n’abagiraneza bo mu mahanga, umuntu yaronkanga yiyushye akuya. Kandi ntawe uyobewe ukuntu imikoreshereze ya bene ayo mafaranga igomba no gutangirwa raporo isobanutse ! Nyamara iyo ayo mafaranga yageraga kuri Konti ya Diyosezi , uyu mugabo yayarambikagaho ijanja, agafunga umutwe ; ugasabiriza ukarambirwa ; ukabura icyo ukoresha gahunda ziteganijwe akakwihorera ; ukirakaza akakureka ; ukavuza induru, ukananirwa…Njye rero byageze aho, ndatobora NDAVUGA ! Kuva uwo munsi, Komisiyo ya Diyosezi y’Ubutabera n’Amahoro yahawe ubwigenge yari ikeneye, abayikoramo bariruhutsa.

Gusa ikibazo  Padiri Evariste Nambaje ateye muri diyosezi kirenze kure icy’amafaranga, burya ngo ibintu  byo birashira bagahaha : Evariste Nambaje yifata nk’Umuyobozi wa Diyosezi ya Cyangugu, kandi nyamara Musenyeri wacu acyicaye ku ntebe ! Abatabizi nibabimenye, umurimo wo kuba Econome, si umwanya w’ubutegetsi muri Diyosezi (Droit Canon siko yabiteganyije), nyamara Padiri Evariste yarawifashishije amera nk’ukoze « Coup d’Etat », ubu niwe mutegetsi da ! We ni ko yiyumva kandi niko yitwara !Uretse ko yibeshya cyane, Nyir’intebe aracyayikomeyeho. Gusa amategeko ya Evariste arambiranye, uwayashyira mu kabati yaba atabaye abatari bake.

Ndibwira ko nyuma y’uyu musogongero, uwakongera agasoma uru rwandiko yanyandikiye yakumva byose mu buryo busobanutse !

II. Iyo Padiri Evariste Nambaje avuga ko yunze Musenyeri  na padiri Thomas   byamukomeranye aba ashaka kuvuga iki ?

Ko umupadiri yagirana amakimbirane n’umushumba wa Diyosezi ye, ni ibintu bisanzwe, byaba kuri buri wese. Kugarura ikibazo cyarangiye neza nk’uko abyivugira, Padiri Evariste arabiterwa n’izi mpamvu eshatu zikurikira :

(1)Agamije guhindura Musenyeri igikoresho n’ingabo ahora yikingira iyo agiye guhemukira abandi.

(2)Arifuza kongera kwatsa umuriro. Bishatse kuvuga ko buriya afite ibibazo bikomeye mu kazi ke, maze kugira ngo arangaze abantu akaba ashaka ba Nyirurutwerunini (Bouc-émissaire) abyegekaho ! Padiri Thomas ni we ntama y’igitambo abonye ijyanye n’igihe tugezemo ! Il n’est pas tout à fait bête cet Evaritse !

(3)Kwerekana ko ari Umuntu w’igitangaza, ko ari we ufite UBUBASHA bwo gukemura ibibazo muri diyosezi. Uwashishoza ntibyamugora guhita abona ko ahubwo Padiri Evariste agambiriye guhishira ikintu gikomeye : IKIBAZO GIKOMEYE diyosezi ya Cyangugu ifite, muri iki gihe, ni Padiri Evariste ubwe. Kandi rero n’umuti wacyo ntahandi ukwiye gushakirwa, hatari aha nyine !

Hari amakosa dukora agatera ingorane mu mibereho y’umuntu ku giti cye ariko ubuzima bugakomeza . Ariko mu bihe bikomeye, kwitiranya ikibazo n’igisubizo byo bishobora  gusenya umuryango ndetse bikaba byanakururira ishyano igihugu cyose ! Niyo mpamvu dukwiye gusabira abashinzwe gufata ibyemezo ingabire ikomeye y’Ubushishozi.

III. Ku byerekeye abantu bahora bateragizwa bashinjwa guha Leprophete.fr amakuru, Nyirabayazana  aragaragaye :

Padiri Evaritse arabyivugira muri aya magambo :

« Maze igihe numva ko hari abantu muvugana ndetse n’abo wandikira ukanyikoma…

Muvandimwe Padiri, abantu muvugana bari mu Rwanda baba abapadiri,  abihayimana cyangwa abakirisitu, sinzi ibyo bakubwira cyangwa inama bakugira. Icyakora niba hari umuntu ukugira inama yo gukomeza umurongo wa ruriya rubuga leprophete.fr  aragushuka,abifitemo inyungu cyangwa arashaka kukuroha mu rwobo kugira ngo arebe uko uzarwikuramo.

Muvandimwe Padiri Thomas, kuva watangira kwandika ku rubuga leprophete.fr, sinahwemye kubwira abantu cyane cyane abo nabaga nkeka ko muvugana ko ugomba kuruhagarika … »

Muri Diyosezi hari abapadiri bahozwa ku nkeke n’ubutegetsi, ngo nibo baha abapadiri ba Leprophete amakuru. Yewe hari n’abenda gufungwa ! Twajyaga twibaza aho izo mpuha zituruka tukahayoberwa. None birasobanutse ! Ibuye ryagaragaye, ntiryongera kwica isuka. Umva ko padiri Thomas na Fortunatus ari bo bakurura urwikekwe mu bapadiri b’i Cyangugu da ! Abo padiri Evariste akeka murimenye !

IV. Uko padiri Evariste asuzugura ububasha bw’inzego za Kiliziya.

Padiri Evariste Nambaje aragira ati :

1. « Sinzi niba warigeze kuvugana n’Umushumba wa Diyosezi cyangwa Musenyeri Igisonga cy’Umwepiskopi ngo wumve icyo babitekerezaho .

Ariko icyo babitekerezaho bagitangaje ku mugaragaro ndetse n’Inama nkuru y’Abepiskopi Gatolika mu Rwanda ». 

Niba Musenyeri wa Cyangugu n’urwego rw’Inama nkuru y’Abepiskopi b’u Rwanda baravuze icyo batekereza ku kinyamakuru leprophete.fr, Padiri Evariste we abigarutseho nka nde ? Ni uko se arushije ububasha ziriya nzego noneho we akaba agiye gufata icyemezo bo batashoboye cyangwa batinye gufata ? Ndabona ari cyo padiri Evariste ashaka kugaragaza !

(2) Wenda ntibakwandikiye ibaruwa yo guhagarika urwo rubuga rwawe, ngo niwanga bagufatire ibyemezo bakurikije amategeko ya Kiliziya ariko bagaragaje aho bahagaze.

Padiri Evariste Nambaje , uretse ibyo yihangishaho, si umuvugizi wa Musenyeri, nta n’ubwo ari Intumwa y’Inama Nkuru y’Abebiskopi b’u Rwanda. Biragaragara rero ko we ahubwo azinduwe no kunenga  imikorere y’inzego za kiliziya, akaba yifuza ko « nafatirwa ibyemezo hakurikijwe amategeko ya Kiliziya » ! Icyo Padiri Evariste yiyibagiza ni uko ayo mategeko ya Kiliziya atarusha Abepiskopi b’u Rwanda kuyamenya. Ikindi yirengagiza ni uko amategeko ya Kiliziya twayiganye ! Azasubire no mu ndangamanota z’icyo gihe, azasanga atarandushaga amanota meza !  Amategeko nyazi kumurusha, yaba aya kiliziya, yaba n’ay’ibihugu ! Nzi neza aho uburenganzira bwanjye butangirira n’aho bugarukira. Ngaho se Padiri Evariste natange ingingo imwe y’amategeko ya Kiliziya ibuza umupadiri gushinga ikinyamakuru cyangwa gutangaza ibyo atekereza, cyane cyane iyo yamagana akarengane kagirirwa abakene izuba riva! Bimenyere aha  , kugira ngo umuntu ahanwe, agomba kubanza guhamwa n’icyaha giteganywa n’itegeko. Va mu bifitirano rero, mu Kiliziya ho si mu ishyamba (jungle) !

(3) Arakomeza akivamo agira ati : Kandi kuguheza mu kirere no mu gihirahiro, ni ikibazo gikomereye impande zose ». 

Ndabona uyu mupadiri agomba kuba anafite uburwayi bukomeye busa na « hallucinations », nkaba nari ntarabimenya ! Ibi yita « kuguheza mu kirere » arabikura he? Ni nde wampejeje mu kirere ? Ko nzi ko nta gihano ndimo, ko nkora ubutumwa bwanjye nk’uko bisanzwe, arashaka kuvuga iki ?

Arongeraho ngo « ni ikibazo gikomereye impande zose » ! Izo mpande ni izihe ko ku ruhande rwanjye (niba rubaho !), nta kibazo mfite ?

Nta mpamvu yo gutinda kuri iyi ngingo, iyi mvugo ya Padiri Evariste si imvugo isanzwe ya Kiliziya ! Ni ukuvuga ko afite undi avugira utari Kiliziya ; afite uwamutumye. Kwitoza iby’ubucamanza hari ijisho bitanga : nk’ubu narangije kubona indice matériel, yerekana ko email padiri Evariste Nambaje yanyoherereje yahererekanyijwe hagati y’abantu banyuranye. Icyo yihutiye ni ugusiba amazina y’uwayimwoherereje ariko birigaragaza ko yayohererejwe n’undi muntu, we akankorera faire suivre gusa !!! Bya bindi nyine  by’uwububa… !

Abibwiraga ko email nohererejwe ari privé, si ko biri ! Ubwo rero kuvuga ko padiri Evariste afite uwo akorera ni impamo kandi ntibigoye kumumenya ! Ndabona yiyambitse ikoti rya Minisitiri w’Ubutegetsi bw’igihugu, wa wundi wigeze kuvugira mu bitangazamakuru ko abapadiri ba leprophete.fr bagomba gufatirwa ibyemezo, mbese aka wa mutegetsi wundi wivugiye ngo « n’iyo nta cyaha baba barakoze, bazoherezwe i Roma » ! Aya mateka yacu ko ahora yinyuramo se di, tuzabigenza gute ?! Ikibazo noneho ni uko n’i Roma twari twaramuhungiye, padiri Evariste atangiye kuhadusanga ! Noneho se ubu tuzerekezwa he ? Gusa padiri Evariste ntakiyibagize ko isi ari umubumbe : iyo uyizengurutse cyane, uhingukira aho waturutse : si i CYANGUGU ?

V. Ubutumwa bw’ingenzi padiri yashakaga gusohoza

Nyuma yo gukwiza impuha yifashishije ikinyamakuru Igihe.com n’umupadiri yagushije mu mutego akamwandikisha inkuru yiswe « Imbuga zo hanze nizireke guharabika Diyosezi ya Cyangugu », noneho Padiri Evariste Nambaje areruye arasinya :

« …ndagira ngo nkugire indi nama yagufasha :

1° Guhagarika urubuga rwa leprophete.fr cyangwa kuruha undi murongo w’ibitekerezo.

2° Gusaba imbabazi abanyarwanda, abakirisitu n’abandi bantu urwo rubuga rwakomerekeje.

3° Gusaba imbabazi abantu ku giti cyabo baharabitswe kandi bandagajwe n’urwo rubuga. »

Aha rero niho Padiri Evariste yivamo, agasobanura ibintu. Ndasabwa guhagarika urubuga rwa Leprophete.fr kandi ngasaba imbabazi abo rwakomerekeje bose ! Icyakora yibagiwe kumpa liste y’abo urubuga rwakomerekeje ! Kuba atabavuze ni uko azi neza ko nta we ubayobewe :

Ni babandi bishe abakirisitu kandi bitwa abashumba ; ni ba bajura bitwaje ubutegetsi  bambuye  abaturage bo mu Bugarama imirima yabo yo mu gishanga cy’umuceri ; ni babamamyi bitwa ko ari abayobozi ariko  akaba ari nta kindi bakora uretse kugaragura abaturage b’umurenge wa Muganza mu kiziba bakakibaryamishamo umunsi wose bareba mu zuba ; ni ba bandi basenyera abaturage utururi twabo, bakabarandurira imyaka, bakabashahura…Ni babandi bashimishwa no gutindahaza rubanda rwikeneye babaca imisoro n’amakoro y’urudaca, …Bene abo , padiri Evariste nibo yikundira.

Ng’abo abo uyu musaserdoti wa Nyagasani ashaka ko nsaba imbabazi ! Ubu se nakongeraho iki koko ? Mu Rwanda haramutse hari abandi bapadiri benshi bumva ikibazo cy’akarengane kari  mu gihugu nk’uyu Evariste Nambaje …byaba biteye agahinda. Simbona ukundi nabyita.

VI.Umwanzuro (Last but not least!)

Padiri Evariste arasoza agira ati:

“Nyuma y’ibyo, niba ushaka kuza mu Rwanda,  nzaguha umusanzu wanjye ushoboka muri iyo gahunda yo gusaba imbabazi no kongera kumenyera”. 

Le point est là, ibindi byo kwari ukujijisha : Gutaha mu Rwanda kwanjye hari abo bibangamiye!

(1) Nyamara nk’uko nigeze kubitangaza, gutaha mu Rwanda ni uburenganzira bwanjye nk’umwenegihugu ! Ntawe nteze kubisabira uruhushya. Kuba hari abumva ko ari abenegihugu kurusha abandi bakaba bashinzwe kutwakira no « kutumenyereza », kandi bakadutumaho ko tudashobora kwinjira mu gihugu tutabanje kubapfukamira no gusaba imbabazi z ‘ibyaha tutakoze, byerekana ikintu gikomeye : Urugamba ruracyari rurerure!

(2) Niba Padiri Evariste Nambaje n’abo bafatanya ibi bikorwa bya « intimidation » ari udutsiko dukora ku giti cyatwo, inzego z’ubutegetsi bw’igihugu zitabirimo, turasaba Abayobozi b’igihugu ko bahagurukira (neutraliser) aba bagizi ba nabi bitwaza gukunda igihugu kurusha abandi bagahonyora uburenganzira shingiro bw’abandi !  Dore aba nibo ahubwo bica igihugu, bakagihesha ishusho mbi mu ruhando rw’amahanga!

(3) Niba Padiri Evariste n’abafatanyabikorwa be bari gushyira mu bikorwa politiki y’ishaka FPR-Inkotanyi riri ku butegetsi, icyo gihe abenegihugu badashyigikiye iyi politiki nabo bakwiha ingamba zo kuyamagana no kuyirwanya kugeza ivuyeho. Ni uburenganzira bwabo. (La résistance contre l’oppression est un droit naturel et imprescriptible de l’homme: cfr DDHC, art 2) 

(4) Niba hari uwifuza kugira ubutumwa bw’umwihariko angezaho ntakeneye kunyura kuri Padiri Evariste Nambaje! No ya telefoni yanjye ni 0033647434465.

(5) Naho wowe muvandimwe Padiri Evariste Nambaje, mu gihe nkomeje kukwifuziza kurushaho kwimenya kurusha uko wibwira ko uzi abandi, no gufata umwanya wo gukemura ibibazo byawe bitoroshye mbere yo kwigerekaho ibya padiri Thomas utagukeneyeho ubufasha , 

RENDEZ-VOUS i  CYANGUGU, Le jour J.  A très bientôt.

Padiri Thomas Nahimana.

PovCon (lundi, 04 juin 2012 19:14)

sans vaseline il te faut toi

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :