ITEGEKO RYEMERA GUKURAMO INDA NI ITEGEKO RIRIMBURA IKIREMWA MUNTU . Gaspard Ntakirutimana

Kwica umwana mwiza nk’uyu bimaze iki ?

Nyuma yo gukurikirana ikiganiro kijyanye n’« umushinga w’itegeko ku cyaha cyo gukuramo inda mu Rwanda. », ikiganiro cyatambutse kuwa 24 Werurwe 2012 kuri BBC Gahuzamiryango mu Imvo n’Imvano ; nanjye nifuje kugira icyo mvuga kuri icyo kiganiro.

Mu by’ukuri, nakurikiye kiriya kiganiro ntinze (tariki 30 Werurwe 2012) kuri internet, bucya batambutsa ikindi cyerekeye abatanze ibitekerezo ku kiganiro kibanza. Ubwo sinabashije kubona akanya gahagije ko gutanga igitekerezo cyanjye kuri BBC kugirango gikurikirwe na benshi mu bakunzi b’ikiganiro Imvo n’Imvano. Niyo mpamvu mbanje kubiseguraho. Ariko Abongeleza bagira bati : « better be late than never » (ibyiza watinda aho guhera) ; bishatse kuvuga ko nje nkererewe ariko nizera ko nzabasha gusangira ijambo na bake bazabasha gusoma igitekerezo cyanjye.

Nakurikiranye neza impaka zahuje Ministre w’Ubutabera KARUGARAMA, madame Chantal UMUHOZA (umuhuzabikorwa wa Safe Abortion Action Fund), Mgr RWAJE wa Anglican na Mr KAREKEZI (umunyamabanga nshingwabikorwa w’imiryango itagengwa na Leta mu Rwanda. » Nkurikije ubusobanuro bwatanzwe na ministiri w’ubutabera, itegeko rihana umuntu wakuyemo inda riherutse guhindurwa ku bijyanye n’igihano gitangwa. Icyo gihano cyavanywe ku gifungo hagati y’imyaka 15 na 30 gishyirwa hagati y’umwaka umwe n’imyaka 3. Kugeza ubu abaharanira uburenganzira bwo gukuramo inda ntibarashirwa.

Duhereye ku byo Madame Chantal UMUHOZA yavuze muri kiriya kiganiro, barifuza ko amasezerano ya Maputo mu gika cyayo cya 14 yakubahirizwa na Leta y’u Rwanda. Ayo masezerano asaba ko umugore yahabwa uburenganzira bwo gukuramo inda mu gihe yaba ayisamye yafashwe ku ngufu (viol), mu gihe inda yaba itera umugore ihungabana (trouble mental) no mu gihe yaba yayitewe n’uwo bafitanye isano ya hafi cyane (inceste). Abo baharanira uburenganzira bwo gukuramo inda bagendera ku mibare yakozwe mu Rwanda ku bagore bakuramo inda rwihishwa buri mwaka ; baba babikoreye mu Rwanda ku buryo bwa gakondo cyangwa se baba bagiye kuzikuriramo mu bihugu duturanye. UMUHOZA yemeza ko babashije kubarura abagore 60.000 bakuramo inda buri mwaka, kandi avugako bashobora kuba barenze abo, nanone kandi ko umubare ukomeza kwiyongera.

Maze kumva ibitekerezo by’abarwanya iyo « ngirwaburenganzira » yo gukuramo inda n’ibisuzo UMUHOZA abaha, maze kandi gukurikirana ikiganiro cyakurikiyeho le 31 Werurwe 2012, nanjye ndashaka kugira icyo mbivugaho nk’umuntu ukunda igihugu cye kandi wifuriza icyiza abagituye bose. Ndagira nti ni « ingirwaburenganzira » kuko nta burenganzira na bucye mbona mu itegeko ryemera kwica ikiremwa muntu. Ahubwo njye mbona k’iryo tegeko ari itegeko ririmbura ikiremwa muntu, kandi ryirengagiza nkana umuco n’imyemerere ya benshi. Ibi nibyo nshaka gusobanura mu ngingo zigeze kuri 3 :

1.Ubuzima bwose bugira intangiriro

Mu ngingo yaryo ya 3, Itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu ryo kuwa 10 Ukuboza 1948 ryemeza ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho. Ririya tangazo ryemewe kuri iriya tariki na Leta 48, nyuma rikaza kubona izindi Leta nyinshi ziryemera, nta ngingo n’imwe tubona yerekana igihe muntu atangira kwitwa umuntu. Dushobora kurinenga kuba ryaratangaje uburenganzira bwa muntu ritabanje gusobanura uwo (cg icyo) muntu ariwe (cg aricyo). Ahari wabona hari ushobora kumbwira, agendeye ku ngingo ya mbere ya ririya tangazo, ko muntu ari ikiremwa gifite « ubwenge n’umutimanama » (doué de raison et de conscience). None se ko mu mikurire ya muntu twemeza ko hari imyaka yemewe ko umwana atangiriraho kugira ubwenge (ikabakaba 7), utarayigira tuzamufate uko twiboneye tugira tuti « ntaraba muntu » ? Njye nemeza nkomeje, kandi na siyanse (ubumenyi) y’ubuzima (biologie) ntiyamvuguruza, ko ubuzima bwose kuri iy’isi yacu bugira intangiriro. Byaba ibimera, zaba inyamaswa cyangwa muntu, ku binyabuzima byose habaho igihe (un instant zéro) bitangira kubaho, bityo bigatangira kwitwa ibinyabuzima. Ku bijyanye n’umuntu siyanse yarekana ko kuva aho imbuto z’uburumbuke z’umugore zihuriye n’iz’umugabo hatangira kubaho ikindi kiremwa (nyabuzima) gitandukanye n’umugore cyangwa umugabo imbuto zaturutseho. Gusa, ikitaremerwaho na bose ni ukuvuga ko icyo kinyabuzima cya gatatu (hagati y’umugore n’umugabo batanze imbuto z’uburumbuke) cyakitwa ikiremwa muntu. Ariko, aha umuntu akaba yakwibaza icyabuza abantu kugiha inyito y’ikiremwa muntu mu gihe tuziko cyakomotse ku biremwa muntu, mu nzira z’imyororokere, kandi gihamagariwe gukura no kuvamo umuntu ugaragarira amaso. Ndagira nti ugaragarira amaso kuko no mugihe atabonekera amaso, njye nemera ko bitamubuza kuba umuntu. Niba hari ubona ko abantu bashobora kwemeranywa bakazajya bakuramo inda zose zasamwe, nyuma tukazakomeza kubona abantu kuri iyi si, ashobora kudusobanurira uburyo byakorwamo.

Ntiriwe ngendera ku myemerere y’amadini menshi cyangwa se ku mico myinshi inyuranye, ngirango ubumenyi mu by’ubuzima (science biologique) bushobora kutwumvisha ko gukuramo inda ari uguhagarika ubuzima bw’ikiremwa. Kandi nyine icyo kiremwa nta kindi kitari muntu. Niba hari ubibona ukundi, nareke iyo nda (njye nyita umwana) ikure maze turebe niba izavamo ihene, inka, cyangwa se ikindi cyose mushaka ! Nabyite uko ashaka, nk’uko numvise ministiri KARUGARAMA yarimo abigenza agendeye mu mvugo y’amategeko, gukuramo inda ni ukwica ubuzima ; kandi ubwo buzima bwishwe ni ubuzima bw’umuntu. Kwica umuntu ni icyaha gihanwa n’amategeko. Niyo mpamvu abicanyi bose bagombye gufatwa kimwe imbere y’amategeko.

2. Ntihakabeho uburenganzira bwo gukora icyaha

Nk’uko twabivuze mu kanya, Madame UMUHOZA avuga ko abagore barenga ibihumbi 60 bakuramo inda rwihishwa buri mwaka ; bityo bikaba bishobora kubaviramo ingorane zo kuhatakariza ubuzima. None se nibarize Madame UMUHOZA : Ni ryari cyangwa ni hehe yabonye icyaha gikorwa ku mugaragaro, uretse aho abantu bacurika ibintu, ikibi bakacyita icyiza nk’uko byatugendekeye mu Rwanda mu gihe cya jnoside ? Nonese kuba abantu bajya kwiba nijoro, bakaba bashobora kugwa mu myobo cyangwa bakaraswa, tuzahaguruke tujye mu mihanda tuti « turashaka ko ibisambo bihabwa uburenganzira bwo kwiba ku manywa y’ihangu kugirango dukunde turengere ubuzima bwabyo »? Kuba igikorwa cyo gukuramo inda gishyira ubuzima bw’abagore mu ngorane, ngirango ntacyo twaba tubafashijeho mugihe twaba twemeye kujya tuzibakuriramo igihe bashakiye. Twaba tubahemukiye cyane kuko twaba turi kubatoza ko ubuzima nta gaciro bufite. Ibyari ibihumbi 60 bishobora kuzaba ibihumbi 200 by’abagore batesha agaciro ubuzima bwa muntu. Ngaho namwe nimwibaze aho igihugu cyacu cyaba kigana. Ntawamenya, wenda wasanga hari n’igihe umugore azagera igihe avuge ko n’umwana wavutse ari kumubuza kwidagadura no kwinezeza uko ashaka mu buzima. Cyangwa se umugore ukennye avugeko atabona ibizamutunga we n’uwo abyaye. Ntibizagire uwo bitangaza mugihe baba banize izo mpinja !

Ntabwo nshaka gukabya mu mvugo, gusa ndasha kwerekana ko kwica umwana ukiri mu nda ya nyina ari icyaha gikomeye cyane. Mu by’ukuri iyo umwishe, uba wishe umuntu w’inzirakarengane utabasha kwirwanaho, yewe utabasha no kurira ngo atabaze nyina nk’uko impinja zibigenza. Twakagombye no kucyita icyaha ndengakamere mu gihe gikozwe ku bushake n’ushinzwe kurinda ubuzima bw’uwo mwana. Umwana wishwe nta ruhare namba aba yaragize mu byago byagwiriye nyina, niyo mpamvu atagomba kuzira icyaha cy’undi. Umuti wakagombye gushakirwa ahandi.

Kubera ko « umubyeyi » wishe uwo atwite atari we wenyine uba wihemukiye, ko ahubwo aba anahemukiye umuryango we, igihugu cye yewe ndetse n’ikiremwa muntu cyose, kuko ntawe uzi icyo uriya mwana yari kuzaba ; ikibazo cy’akaga k’uriya mubyeyi cyakagombye kwigwa ku bundi buryo.

Dore uko njye mbibona :

– Bariya basabira abagore uburenganzira bwo gukuramo inda igihe bashakiye bakagombye gushyira ingufu nyinshi mu gukangurira Abanyarwanda kudaha akato abagore batwaye inda batabishaka.

– Bakagombye gusaba Leta y’u Rwanda gushyiraho ibigo bikurikirana abagore bagize ihungabana ryo mu mutwe (trouble mental) kubera gutwara inda batabishaka. Bagasaba n’indi miryango itagengwa na Leta, Kiliziya n’andi matorero y’ivugabutumwa anyuranye gukangukira kwita kuri bariya bagore bafite ibibazo. Kubera ko Leta yacu itabona abahanga bahagije mu by’ihungabana ryo mu mutwe (psychologues) ; aba baharanira uburenganzira bw’umugore bakagombye kwita cyane ku banyamadini kugirango bishakemo abayobozi ba roho b’abanyakuri maze bagafasha Leta mu kwita ku bahungabanye. Mu by’ukuri umuntu ntagizwe n’umubiri gusa, agizwe n’umubiri na roho.

– Bakagombye gusaba Leta n’abanyamadini gushyiraho ibigo byakira abana mu gihe ababyeyi babo baba badashoboye kubarera. Cyangwa se mu gihe baba bumva kubabona imbere yabo bibatera kwibuka inabi bagiriwe.

– Nibakangurire Abanyarwanda kugira umutima wa kibyeyi wakira umwana wese nk’uwe ; kugirango mu gihe Leta yaba itabonye uburyo bwo kwita ku bana bose batereranye, abo bana bakirwe mu miryango (adoption). Ubusanzwe kugirango umwana agire ubuzima bwiza (équilibrée), ni byiza ko yakurira mu muryango.

Ndasaba Madame Chantal UMUHOZA n’umuryango abereye umuhuzabikorwa gukomeza guharanira uburenganzira bw’umugore, ariko batibagiwe no guharanira n’uburenganzira bw’umwana : kuva agisamwa kugera avuye mu bwana maze atangira kubwibungabungira. Bitabaye ibyo, ndabona barimo bakorera ba rusahuriramunduru. Bityo ikiremwa muntu kikahononekarira.

3. Abiyita abalimu b’uburenganzira bwo gukuramo inda, ntibakunda bariya bagore kurusha abandi

Bimaze kugaragara ko Abanyafurika dukunze guhaguruka vuba tugasumira, akenshi tutanabanje gushishoza, inyigisho zose zivuye mu bihugu byiyita ko byateye imbere. Ese ko duhora turirimba ko Afurika twigenga, ni mpamvu ki tugomba guhora tugendera ku masomo duhawe n’Uburayi cyangwa Amerika ? Ese twabonye ko nta cyiza dushobora kugira iwacu ? Njye naratangaye numva Madame UMUHOZA avuga ko buriya burenganzi arimo aharanira ari uburenganzira mpuzamahanga. Njye numva icyo Abanyarwanda dukeneye ari ukubwirwa ibyiza nshingiro by’ubwo burenganzira aho kumva ngo n’abandi babigenza batya. Bashobora kuba babikora kuko babifitemo inyungu. Kandi koko babifitemo inyungu. None se mwasobanura mute ukuntu iriya miryango mpuzamahanga yirirwa imena amafaranga muri za gahunda zo guharanira uburenganzira bwo gukuramo inda, aho kugirango ayo mafaranga bayamene mu iyubakwa ry’amashuri afasha bariya bagore mu gusobanukirwa n’ibijyanye n’imyororokere yabo ? Numva ko banarengera uburenganzira bw’inyamaswa zo mu mashyamba, ariko ntibashobora guharanira uburenganzira bw’umwana uri mu nda ya nyina ! Nonese ziriya nyamaswa zaba zirusha ubwenge umwana (wa muntu) utaravuka ?

Dore uko njye mbibona, kandi ndahamya ko hariho n’abandi tubibona kimwe. Muri iki gihe ku isi hasigaye hariho imiryango myishi mpuzamahanga yitwaza ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Ariko mu by’ukuri siko yose ibuharanira, imwe (réseaux mafieux) yihisha inyuma y’iriya nyito kugirango irangize imigambi yayo mibisha. Kuri iyi si ituwe na miliyali zisaga 7, ubukungu bw’isi bwikubiwe n’agatsiko gato cyane. Aka gatsiko rero iyo kabona umubare w’abantu ukomeje kwiyongera, kumva kugarijwe kuko kumva ko igihe kizagera maze abakene bakivumbura bikaba ngombwa ko basangira ubukungu bw’iyi si. Nibwo tubona bashaka gukemura ikibazo bakinyujije mu miryango imwe n’imwe « iharanira uburnganzira bwa muntu ». Nimwitegereze neza maze murebe imishinga ikunze guterwa inkunga : gahunda yo kuringaniza imbyaro (planning family), guharanira uburenganzira bwo gukuramo inda (avortement), guharanira uburenganzira bw’ababana bahuje ibitsina (homosexualité), n’ibindi nk’ibyo. Ngirango umuntu wese usoma yabona icyo izi gahunda zose zihuriyeho. Ni ukubuza ubwiyongere bw’abantu.

None se ko batubwira ko kubyara bake bituma igihugu gitera imbere, ninde wambwira igihugu kirusha Ubushinwa umubare w’abaturage ? None se cyaba aricyo gihugu gikennye ku isi ? Nimugereranye Gabo (Afrika) n’Ubushinwa ku bijyanye n’abaturage no ku bijyanye n’ubukungu. Ariko igitangaza ni uko wasanga muri Gabo hashobora kuba hari gahunda ya planning family. Mu by’ukuri ntibakababeshye, iyo abantu babaye benshi, ubwenge bwa muntu burahagije kugirango bumwereke uburyo agomba kubaho (abantu bapfa kugira imiyoborere myiza). Dore u Rwanda turi miliyoni 11 mu gihugu gito cyane (environ 26 338Km2) kidafite n’ubukungu karemano ; ariko biratangaje ko muri Afurika haboneka ibihugu binini cyane kandi bikize cyane mu by’ubukungu karemano, yewe bifite n’umubare muto w’abaturage, ariko ibyo bihugu bikaba birira ubukene kimwe natwe. Icyo ngamije si ugushishikariza abantu kubyara nk’inzoka zinanizwa no kubyara gusa ; njye ngamije guhamagarira Abanyarwanda kwitondera bariya balimu b’uburenganzira bwa muntu. Mushobora gusanga bamamaza ingengabitekerezo (idéologies) akenshi zihishe inyungu zabo bwite. Ninde uhahombera ? Abakene nibo bambere, ariko ntawabura kuvuga ko n’ikiremwa muntu kihahombera muri rusange kuko kiba kirimo kirimburwa giherewe mu mizi.

Umwanzuro

Ibiganiro bibiri byerekeye « umushinga w’itegeko ku cyaha cyo gukuramo inda mu Rwanda», byatambutse ku matariki 24 na 31 Werurwe 2012 mu kiganiro Imvo n’Imvano cya BBC Gahuzamiryango, byatumye mfata akanya ko gutekereza ku mikorere y’imiryango imwe n’imwe ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Icyo navuga nsoza iki gitekerezo ni uko « itegeko ryakwemerera umugore gukuramo inda ridashobora kwitwa itegeko rirengera uburenganzira bw’umugore ». Iryo tegeko ntiryica gusa umwana uri mu nda ya nyina, ushobora gukura no kuvamo umuntu uharanira uburenganzira bwe, ryica na none ubuzima bw’umugore kuko rituma atangira gucurika ingengagaciro ku buzima : kwica abyita kurengera ubuzima. Ku bw’iyo mpamvu, mbona tutari dukwiye kwihutira kwakira inyigisho zivuye imahanga tutabanje kurebera hamwe nk’umuryango nyarwanda wose icyaba kidufitiye akamaro. Ntabwo ibyiza iwabo bizaba buri gihe byiza iwacu.

Niyo mpamvu nakwisabira abadepite, nk’intumwa za rubanda, gutega neza amatwi icyo iyo rubanda ibatumye mu nteko. Ntabwo dukwiye guhora tugendera ku bitekerezo ngo « biriya ni ukwemera kw’amadini, ntidukwiye kubyitaho ». None se abemera ni bangahe mu Rwanda ? Tuzahitemose guterera abo bose inyuma y’ikibuga cya politiki ngo ni ukugirango dushimishe iriya miryango mpuzamahanga iharanira ikurwamo ry’inda ? Oya, ntabwo ari iyi miryango yabatumye mu nteko. Ntimugatume abaganga bateshwa inshingano zabo barahiriye zo gutabara ubuzima. Babereyeho kuburinda ntibabereyeho kubwica.

Reka ndangize nshima cyane muganga Dr BEN D. François watanze igisubizo kijyanye n’ubumenyi bwe mu bijyanye n’imyororokere n’imikurire ya muntu. Yerekanye ko ku mezi 2 gusa umwana mu nda ya nyina aba agaragaza ingingo zose z’umubiri w’umuntu nubwo ziba zitarakora (résultats échographiques). Ntawabura kuvuga ko kurirango zigere kuri ruriya rugero haba habayeho gukura uhereye agisamwa. Niyo mpavu mu guharanira uburenganzira bw’umugore tugomba no guharanira uburenganzira bw’uriya mwana. Twese hamwe duharanire ubuzima buzira umuze !

NTAKIRUTIMANA Gaspard

Bernard Nathanson (jeudi, 12 avril 2012 22:10)

nakuyemo inda nyishi none ndabaha ubuhamya:

http://www.wideo.fr/video/iLyROoafJhqF.html

David (jeudi, 12 avril 2012 17:29)

Burya se namwe muziko kwica ari bibi?

Urugero rwa 63 (jeudi, 12 avril 2012 17:14)

Bantu twandi kuri uru rubuga, nutwumve inama z’abantu baciye akenge nk’urugero rwa Umunyarwanda (63). Ntabwo tuzahora dutukana mu bintu byose. Abatanga comments mu bintu by’amoko; hari aho mwabonye umwanditsi yavuze ku moko? Cyangwa mutanga comments mutabanje no gusoma! Birababaje. Ikibazo kiri kwigwaho n’ikijyanye n’itegeko ryemerera abagore gukuramo inda. Abarishima bakagobye kwerekana uburyo babirishima n’abarirwanya nabo bakerekana uburyo barirwanya bongeraho izindi ngingo umusomyi atanditse cg se bemeza ko bumvikana nawe; haba iri n’icyo bamukosora bakamukosora. Dushimire abantu barangwa n’ikinyabupfura nka Umunyarwanda (63). Narangiza mvuga kimwe n’umwanditi nti: « twese hamwe duharanire ubuzima buzira umuze! » Murakoze!

Padiri!!! (jeudi, 12 avril 2012 15:23)

Ngushimiye ko wumvise icyifuzo cya Rubanda nyamwinshi ugashyiraho ifoto yerekana ko umwana ari umuziranenge nko ntawakagombye kumwambura uburenganzira bwo kubaho !!!

Ijwi ry’uvugira mu butayu (jeudi, 12 avril 2012 12:06)

ARIKO ABANYARWA NDA TWABAYE DUTE? IBINTU BYOSE TUGIYE KUJYA TUBIVANGA N’AMOKO? NO GUKURAMO INDA SE NABYO NI UBWOKO? BAHUTU, BATUTSI UMUNTU WESE UKUYEMO INDA KU BUSHAKE ABA YISHE KABONE UBWOKO YAKWITWAZA UBWO ARIBWO BWOSE. EREGA SEKIBI YIBASIYE URWANDA NTIREBA UBWOKO MWA BANTU MWE, UTEMERA KUYIBERA UMUGARAGU NGO AKORE IBYO SHITANI ISHAKA NTIBAZAGENDANA KABONE NAHO WARATA UBWOKO. MUMENYEKO SHITANI, SEKIBI NTA BWOKO IGIRA KANDI UMENYEKO YIBASIYE URWANDA INYUZE MUBA ILLUMINATI, FREE-MASONRY BAMWE BARANGAJWE IMBERE MU RWANDA NA « PASTORI » WARREN. EREGA NIBA MUTABIZI SEKIBI YIBASIYE URWANDA KERA ARIKO ABANYARWANDA NTITWIGEZE TUBIMENYA. NIBA MUGIRANGO NDABESHYA MUZASHAKE IMWE MU MIKANDARA INKOTANYI ZAMBARAGA KERA HACYIRI YA MYENDA TWITAGA MUKOTANYI MAZE MUREBE KURI BOUCLE YAYO HARI IBIMENYETSO 2 MUZABONAHO MAZE MUMBWIRE BA NYIRABYO. NDABIZI MUHUBUKA MUSUBIZA MUTUKANA MUTABANJE GUTEKEREZA ARIKO UZASOMA IBI NANDITSE WESE AZIKORERE IPEREREZA RYE. NZIKO ABASIRIKARE BACU BAYAMBARAGA ARIKO BATAZI ICYO IBYO BIMENYETSO BIVUGA (THIS WAS RESERVED TO INITIATED).

Uvuye kwizima ndagushimiye (jeudi, 12 avril 2012 10:46)

Ntitukwakwa ahubwo gororra urubuga ukore ibijyanye na ethique. Kuko ibyo mwari mwakoze birenze ibyo Kagame aregwa byo kwanika amagufwa yabatutsi bari mu Rwanda.

Mwirinde murinda urubuga rwanyu nk’abapadiri bakoreri imana. Ndabyumva ko muri ethique ifoto ihindura opinion kandi ninayo turfu Kagame akinisha ahindura abanyamahanga yanika amagufa yabo yita benewabo.

Nimubivemo muri abanyabwenge mwarize mufite indi nzira. Mwirinde kwanika abana baziranenge mumafoto nkariya.

HYPERLINK « http://www.inyenzi.com » t « _blank » nyenzi (jeudi, 12 avril 2012 09:33)

Ariko mwebwe mubona murwanda harimo ubuyobozi cg nicyo twita ubutegetsi bwagahato? Urabonase murwanda harigikorwa nabanyarwanda ubwabo cg ninkamamashine bategetse gukora muburyo runaka?? Yewe rwandawe wahuye nuruvagusenyapeeee! Ngo iterambere ngo barubaka umugi ngo uzamere nka Miami harya? Ngaho muzagere mubyaro mwirebere uko rubanda babayeho ! Gusa nayubusa bazavaho biruka nkibisambo

Kuri fortunatus (jeudi, 12 avril 2012 07:35)

Iyi nterahamwe noneho ishyizeho agafoto keza nibura. Dore yari yaraye irose abo yishe ishyira ho umwana yaciye umutwe n’inkota mu ntoki.

Umunyarwanda (jeudi, 12 avril 2012 06:35)

Nibwira ko abasomyi b’iyi nkuru batandukira. Icyumvikana ni uko uwanditse iyi nkuru yari afite intego yo gutanga umuganda we ku mushinga w’itegeko ritaremezwa. Bishoboka ko abantu bagira ibitekerezo bayitangaho. Ariko ntibabigire intandaro yo gutukana no kugaragaza urukundo ruke, nako urwango rukabije banga bene wabo b’abanyarwanda nkabo. Ibihe byiza.

Igiti kitwa umwana ntigicanwa (jeudi, 12 avril 2012 06:32)

ifoto bayikuyeho, ndabashimiye nanjye yampungabanije, ariko rero yerekanaga ibikorwa biriho, ishusho nyayo y’icyaha ninayo mpamvu bikorwa rwihihwa kuko biteye isoni n’agahinda.( mwumvise inda zikurwamo mu Rwanda)

Gukuramo inda – abana bapfa urupfu ntabona uko nsobanura.

Abanyarwanda nitureke abana babeho.

HYPERLINK « http://www.kagame.rw » t « _blank » KAGAME YATOBOYE ARAVUGA. (jeudi, 12 avril 2012 06:00)

NIBARIZE AMAGUFA YIZO MPINJA ZIGIYE KUZIRA BABYCIDE AZASHYIRWA MUZIHE NZIBUTSO?WENDA SE KU GISOZI!! NONEHO SE IMPINJA-NTUTSI N IMPINJA-MPUTU ZIMAZE GUHOTORWA ZIZASHYIRWA HAMWE MU NZIBUTSO?CYANGWA IMPUTU ZIZATEGEREREZA RIMWE N AMAGUFA_HUTU NAYO AKIRI KUMURONGO WABATEGEREJE KWIBUKWA!??

ifoto yo gukuramo inda. (jeudi, 12 avril 2012 01:26)

Uko mwanga iyi photo niko mugaraza ukuri kwanyu!

ibyo iyi foto igaragaza nibyo rero bikorwa kandi byemejwe naririya tegeko mwese mwumva ..muraryumva mukumva ntacyo bivuze ariko wabishyira muburyo bwa practice ubibona muri iriya foto ko gukuramo inda ariko biba bimeze.

igisigaye ni ukwibaza duti ese kagame ntabwo abonamo isomo kugirango areke gusinya iri tegeko?

HYPERLINK « http://jeanuwimana@yahoo.co.uk » t « _blank » Bavugilije (jeudi, 12 avril 2012 01:06)

Mubabajwe niyi Photo kandi ntacyo ibatwaye.

Aliko kandi President wanyu « UKONA » abantu, « AKAROGA » abantu, akaba ashaka no « KWICA IMPINJA » zikili munda y’Ababyeyi.

Ubwo bugome bwose akora, mwese murabubona mugaceceka, ntawe umwamagana.

Iyi Photo ntacyo itwaye, ahubwo igitumye iyi Photo ijyaho, nicyo kibazo gikomeye.

Niba koko mufite ukuli mukureho President wanyum, ufite ubugome bwo kwica abantu.

Bavugilje.

Ukuli (jeudi, 12 avril 2012 00:00)

http://www.africandictator.org/?p=8048

ibi si byo (mercredi, 11 avril 2012 22:04)

Muri abarwayi pe!!!mbega ishusho iteye ishozi

Amour (mercredi, 11 avril 2012 20:10)

Ngendo Rwanda waragowe!!!

Umuntu uzana Kagame hano aba muzima? (mercredi, 11 avril 2012 19:22)

Aho none iyo kagame baba baramugize nk’uru ruhinja tubona kuri iyi foto, u Rwanda ntirwari kuba rufite amahoro? Ni ibyo nitekererezaga. Ikibazo ni ukumenya gusa ko umwana azavuka akaba Kagame. Kuko hari n’igihe wasanga bica umwana wari kuzadukiza Kagame ngo barakuramo amada.

HYPERLINK « http://ww.kuri.com » t « _blank » Kagame arasabwa litiro nyinshi z amaraso ajya i Kuzimu (mercredi, 11 avril 2012 19:14)

Mwitangara. Karabaye .Umwami Rudahigwa yatuye u Rwanda KRISTO UMWAMI. Kayibanda na Habyarimana ntibigeze babihinyuza. Paul Kagame we yahinduye byose. Yashyizwe ku ngoma n aba frimansons na illuminates, conditions zabo ni ukurwanya Imana , Gusenya ingo( umugabo n umugore 50/50) Ibi bituma habaho za Divorse maze imiryango yasenyuka hakabaho uburaya n abana bavutse bagakura nta ndero. kurongora( AMAKWE) akavaho burundu society igata isura IMANA yayiremanye. Hejuru yiyi condition igenda imunga buhoro buhoro society , iyindi condition Satanique ni Amaraso, Kagame asabwa ibitambo byinshi byamaraso ajyanwa i kuzimu, Kandi atabikoze aravaho.The Evil of Abortion: A personal testimony

Vera Faith Lord

Powered by Translate

I have a small ghost who follows me everywhere. He changes. Sometimes he’s an infant, sometimes a toddler, sometimes — mostly now — he’s a teenage boy.

I was thirty-four when I killed my child. If I had allowed him to live, he would have been born in August, just like his mother. There is not a moment of my life that he is not with me. Our relationship has changed. In the past, I always saw him as my accuser or my judge. Today, my murdered child is no longer my judge, but a sad regretful ghost, whose smile I have never seen.

pater familias (mercredi, 11 avril 2012 17:38)

Je suis contre l’IVG et pourtant je ne soutiens pas la publication de telles images sur un site « tous publics ». Cela pour une raison de bon sens: Si, par exemple, demain vous étiez amenés à condamner le viol; vous aurez aussi le courage de publier des images explicites non censurées qui illustrent ce crime? Idem pour l’abus des mineurs?

Assumez votre statut de média et posez vous des questions sur les limites qu’imposent l’éthique et la déontologie de ce métier dans le cas de figure qui nous intéresse.

nyamara (mercredi, 11 avril 2012 17:33)

umwanditsi ndamwumva aho avuga ngo iyi miryango mpuzamahanga yihishe inyuma y’ibibi gusa.

nyamara n’uko tubibwirwa ntitubyumve, new world order yaratangiye kandi irakataje. amategeko y’isi asigaye acuramye cyane rwose. ejo bundi nagiye n’umuntu impaka anyumvisha ko ngo Kadafi yagombaga kuva ku butegetsi ngo kubera ko amazze igihe kinini. ubugande bufashwa na biriya bihugu byateye kadafi nyamara Museveni nyuma yo kwica itegekonshinga amaze kwitoza kabiri kandi biriya bihugu ntacyo bimuvugaho. ubwo ataniyehe na kadafi?

HYPERLINK « http://google.com » t « _blank » Mwishakire amahoro (mercredi, 11 avril 2012 17:29)

Ibi bintu si iby’i Rwanda!

Padiri nimukureho iriya foto ,najyagankund uru rubuga ariko ibi bintu by’iyi photo ntabwo aribyo! nimujye mugirwa inama kandi mwumve! burya hariho ibintu abantu bavuga ukagirango nibyo bavuga ariko iyi photo nimuyikureho rwose ntabwo itanze amahoro. mujye mutinya ibintu nkibi banyabusa!Uretse ko ari n’ihsyuhsaymitwe ,iri tegeko ntiryari ryasinywa ahubwo nimureke dukore ubuvugizi buzima ,tureke gutera hejuru ,tunabisengere ahubwo maze turebe ko iri tegeko ritatambuka.Gusa burya abazi ubwenge ntabwo basakuza nkuku ahubwo ibikorwa nibyo dushaka.

HYPERLINK « http://google.com » t « _blank » Ibi birarenze (mercredi, 11 avril 2012 17:22)

Nyabuneka mujye mumenya ethic z’itangazamakuru, iyi photo ntabwo yari ikwiye kujya kuri uru rubuga muri iki gihe.niba koko uru rubuga le prophete ruha ubwisanzure buri munyarwanda ,ndetse na buri munyamahanga, ntimwari mukwiye gushyiraho iyi photo mu bihe nkibi byo kwibuka,Kereka niba mwe ibijyanye n’icyunamo ntacyo bibabwiye. amafoto nkaya rero ashobora gutera ihungabana rikomeye ku bakorewe cg se ababonye ibimeze nkibi mu gihe cya Genocide.Uretse kandi nibyo , n’ababyeyi bakuyemo inda ibibishobora kubahungabanya .Nyabuneka Padiri nimwandike ariko murebe ibyagirirra abanyarwanda bose akamaro.Mumbwire ibi ni iki bitwungura uretse agahinda?iyi nkuru yari kuba nziza iyo iyi photo idashyirwaho ntihari habuze ubundi buryo bwari gutuma yumvikanakurushaho.Ariko se mwebwe ntimugira umubiri nyabu? mwebwe nta nubwoba mugira mubinye ifoto nkiyi koko? hanyuma se ntimunatekereza ko ababjya kuri uru rubuga ari abantu nabo? nyabuneka nimukoreshe ethics mubyo mwandika ,erega twese turi abantu kandi ntawakwishimira kugirwa gutya.

HYPERLINK « http://mahoroiwacu@hotmail.com » t « _blank » mahoro (mercredi, 11 avril 2012 17:04)

Iyi ntabwo ari ifoto y’i Rwanda.Niko mwa bapadiri mwe muragirango abantu biruke koko!!!??? Njyewe mpise mpahanuka pe!!! Mugerageze murebe uko muyikuraho murebe ibindi mushyiraho kuko ababyeyi bose baribuka igise bagize cg bitegura kugira. Ntabwo byoroshye rwose.

ingengasi (mercredi, 11 avril 2012 17:02)

ariko iyi foto abatayishaka bakwigiriye ku zindi mbuga ko zihari? Hari uwabaziritse aha? Mujye kuri site ya CNLG murahasanga amafoto arebeka kurusha iyi! Erega uvuze ko nyir’urugo yapfuye si we uba umwishe! Kandi ubu muri mwe harimo abadamu, abadamazera, abadepite n’abasenateri! None se mwagiye mubanza mukamenya neza ibyo mukomera amashyi ngo ni GAHUNDA ZA LETA mbere yo kujya gushyushya intebe kuri CND?

Ariko muzanatubarize igihe itegeko ryo gukona abahutu ryatorewe…

Analyse (mercredi, 11 avril 2012 17:02)

Kuberako umugabo we ahora amucurira ko yabyaranye na umukiga Nzir..umwana w’imfura!yababajwe no kuba ataramukuyemo! None umugabo we ahora amuhata inshi ngo yaramushebeje kubyara ku bahutu!ese yaba yarafashwe ku ngufu!? Ntibishoboka uwo madam ni munini bihagije ntibyashoboka!Oya ntikabere urugero abangavu nyarwanda

Iyi photo igaragaza ko ba nyiri site barwaye mumutwe (mercredi, 11 avril 2012 17:00)

Maze igihe niyama iyi site y’abarwayi bo mumutwe igambiriye guteranya abana b’u Rwanda. Kwemera ifoto nkiyi kuri uru rubuga bigaragaza ibyo tumaze iminsi tuvuga ko mutari bazima.

Mpora numva uko mukangata ku ijwi rya rubanda, ngo kabone nuwatukana ntacyaha! Mwa bapadiri mwe iyo mana niryo juru ry’abatukanyi mutwubakira koko mwumva ari bande muritegurira. Nimuhindure imikorere mwunge abantu mukure urwango mu banyarwanda.

Kandi niba mutekereze mumutwe mukureho iyi photo byihutirwa kuko ntijyanye na Ethique na responsabilités sociale yakaranza abapadiri nkamwe

HYPERLINK « http://www.leprophete.fr » t « _blank » Mbabazi (mercredi, 11 avril 2012 16:38)

Mbere yo kuvuga ngo iyi Foto niveho, ababona ko ibabangamiye nibabanze basabe ko biriya bisigazwa by’abacu bari muli ziriya « nzibutso » mu mpande zose z’igihigu bishyingura uko bikwiye, aho kubyanika ku gasozi! NIDUSHYIRE MU GACIRO. Erega burya ukuli kuraryana!!!!!!!

Truth (mercredi, 11 avril 2012 16:35)

Abantu bandika kuri iyi site bakeneye un Psy. Nabasazi basigaje kwiruka. Iyi photo ni insupportable…Il faut vraiment être malade. Finalement Abanyarwanda bararwaye…

Gashugi iVAN rUSARO (mercredi, 11 avril 2012 16:31)

Ye baba we noneho baratumaze…. nari nzikogukona byarangiye none abahutu bakomeje kubyara… ubu nonehongo niukuzivanamo!!! Ariko se noneho turaba abande? Yego n’ubundi zavagamo tutazikoari gahunda ya Leta… noneho Kagame areruye? Mana tabara abana bawe,tuzikowaturemye udukunze…..

Songa Alex Muganwa (mercredi, 11 avril 2012 16:26)

Itangazo riturutse muri presidensi ya Republica

( Rigenewe abaganga bose bari muri RPF)

Guhera kuri uyu munsi tariki ya 8/04/2012, Njyewe, Paul Kagame Pilato, President of Republic of Rwanda, ndamenyesha abaganga bose dusanzwe dufatanya muri gahunda yo kurinda ubusugire bw’igihugu tugabanya ibipinga muri gahunda yo kubakona no kubasiramura tubatera twa dushinge twumvikanyeho, ko mugomba no kongeraho gahunda yo kubaganya abana bavukamu bitaro mushinzwe kuyobora. Ibi muzabikora mugerageza kumvisha abagore bose b’abahutu kazi batwite ndetse n’abatutsikazi muzakeka ko batywite inda z’abahutu ko batwite abana barwaye cyangwa se batameze neza. Muzagerageza kubumvisha ko baramutse bagategereza kuzababyara inda zishobora kuzabagwa nabi maze bababaze icyo bagomba gukora. iCYO GIHE muzaHITA mubabwirakonta wundi muti uretse kuzivanamo kandi mubabwire ko batagomba kongera gusama. Nyumahyaho muzahita mubafunga burundu ku buryo batongera kubyara. Ibikandib igomba no gukorerwa abantu bo mu miryango y’abbantu bose bababye ibigarasha kuko byagaragaye ko bafite ibitekrerezo bya gihutu. Nizere ko nta muhutu uzongera gushyira i Mugongo maze intego twihaye yo kuzaba nta muhutu uzaba akivuka muri uru rwanda rushya muri 2025 izabe igezweho 100/100. Amahoro azaganza mu gihugu cyacu maze abana banyu babeho nta mwanzi bikanga.

Musabwe mwese kunvira iri tegekokandinizeye korishyirwamu bikorwa nk’uikobisanzwe byubahirizwa iyo ntanze itegekonkiri. Rikomewzekandi ribe ibanga ntihagire umuntu twundiuribona uretseabo mugomba gukorana gusa muri iyo gahunda yo kudufasha kurindaubutegetsi bwacu ibisambo by’indanini.

`p.s. Utazubahiriza iri tegeko azahanwa nk’undimwanzi wese nk’uko bisanzwe bigenda. Mbifurije gukora neza. ON DUTY.

Bishyizweho umukono na Chairman wa RPF akaba na President of the Republic of Rwanda.( paul kagame)

Kagoyire Grace Mary (mercredi, 11 avril 2012 16:10)

Ni ukuri birababaje kuboana umutegarugori wabyaye afata icyemezo cyo kujya mu bandi bagabo agatanga igitekerezo kigamije kwica inzirakarengane. We kimwe n’abandi bose bashyigikiye kiriya cyaha.ikiruta ni uko baba bataravutse kuko nta kiza bazaniye isi kandi nta n’ikiza bashobora kuzagezaho igihugu mu mibereho n’imikorere yabo. Inda zabatwite zakagombye kuba zaravuyemo: none se ubwo bari kwishima iyo ba nyina baza kuba barafashe icyemezo cyo kuvanamo inda zabo dore ko izo nda zabaguye nabi kubera ko zabateraga kuruka, gucika intege, guhangayika, ndetse bamwe bakaba bari baranashyingiranywe n’abagabo batashakaga kuko kera nta mukobwa washyingirwaga n’umugabo ashaka? None se ko ba nyina batabishe kandi benshi muri bo barakuriye mu miryango ikennye cyane aho bagorwaga no kubona ikibatunga? None se inkotanyi ku rugamba n’aho zari ziri mu buhungiro iyo ziza kuvuga ko abagore bazo badashobora kubyara kubera ko bari babayeho imibereho mibi maze bakajya bakuramo inda,ubu igihugu kiba gifite ingabo n’abayobozi? Ninde se wari gukora urugamba rwo kubohoza igihugu barakuyemo inda zose zashoboraga kuvamo abarwanyi? Ngaho na mwe nimundebere iyo nyina wa Kabarebe cyangwa se KagamePaul aza gufatar icyemezo cyo gukuramo inda ye avuga ngo nta bushobozi bwo kubarera bafite kubera ko babagaho mu bukene bukabije kandi mu gihugu kirimo ivanguramoko!!! None se iyo Jeannett KaGAME arebye Cyomoro yumva ababaye cyane maze akagira regret yo kuba ataravanyemo inda ye? Ngaho na mwe nimumbwire!!! Gukuramo inda ni icyaha gikomeye kuko ari ukwica umwana w’inzirakarengane wari kuzavamo umugabo w’ingirakamaro kandi na nyina ndetse n¡’abamufashijegukuramoinda bose bakaba bahorana inkomanga ku mutima kubera ko uwo mwana wishwe ahora abakomanga ku mutima. Amahirwe ni uko nyine nziko Kagame akunda abana be ku buryo atakwifuza ko bapfa:kuba atarifuje gukuramo inda ya cyomoro Ivan(dutegereje ko azamusimbura ku butegetsi kandi tukaba tubyishimiye twese kubera ubuhanga bwe tubwirwa n’abo biganye) ni ikimenyetso cy’uko akunda ubuzima. Icyo gituma atazigera asinyira ririya ngirwategeko- nteshagaciro ryo gukuramoinda. Aramuts agombakurisinyira aryemeza, ubwo azaba aqciye ukubiri na nyina wamubyaye n’umugore we wemeye kumubyarira bariya bana be bamushimisha, ubwo azabanze yice umubgore we, yice nyina, yice abana be, maze abone kurisinyira.3 Icyo gihe azaba atangije intambara yo kwica impinja maze azohereze abasirikare be bice impinja zose zizaba zifite munsi y’imyaka 6 kuko nta murimo baba bari bagatangira gukora. Narangiza bazaje bacunga ku buryo nta mugore uzongera kubyara maze hakurikireho kwica abasaza n’abakecuru bose batagifite agatege ko gukorakugirango igihugu gisigarane abantu bafite ingufu zo kugikorera gusa. Urwanda ruzaba rubaye igihugu gishya gituwe n’abantu bafite akamarogusa kandi badatekereza…. batiyizi, batazi aho bava n’aho bajya,biteguye gushirira ku icumu bicuriye bo ubwabo kugeza biyemeje kubaho mu muriro utazima ubuzima bwabo bwose. Ngiye demokarasi rero twaharaniye kuva dutera guhera muri UGANDA kugeza ku dufata cyangugu. Kwica ntibikiri icyaha……. ni indangagaciro igomba kwiyongera ku zindi ndangagaciro twari dusanganywe. Bityo rero hahite hafungurwa abantu bose bafungiwe kwica harimo n’interahamwe maze igihugu cyacyu giturwe n’abicanyi gusa. Dore indangagaciro nziza tugiye kunguka mu rwanda: kwica, gusambana,kwiba,kubeshya no kubeshyera abandi, kuriganya, guhotora, kurya cyane no gusinda, kurongorana hagati y’abahuje ibitsina, kuroga…….. ngurwo rero u Rwanda rushya RPF yatuzaniye…… n’igipfunsi turirimbe tuti: RPF OYE!!! OYEE… OYEEE…OYEEEEE. kwica oye….. oyeeee…..oyeeee…..Rwanda nziza gihugu cyacu….tuje kwica,kwiba no gusambana… ngobyi iduhetseeeeeeeee

Magayane (mercredi, 11 avril 2012 16:03)

Iyi foto bayirekereho kuko iragaragaza ukuri

Kanyombya (mercredi, 11 avril 2012 16:02)

Iyi foto nange inteye ubwoba mba ndoga Nyinawambogo

Kuri Tomasi (mercredi, 11 avril 2012 16:01)

Padiri rero ntiwishinge intonzi ntabwo basha kwibutswa ibyo bakoze n’ubu bakora…abakuramo inda bose cg babiri inyuma niba bagusaba kuyikuraho cg se abasabye abo baziteye kuzikuramo…barayibona bakibuka amahano bakoze n’ubu bakora ngo barashaka inyoroshyacyaha…ni uburenganzira…bwahe bwo kajya….BABANDI BARI MUGISHYIRAHAMWE CYA MAFIA NTIBIFUZA KO ABANTU BAVUKA…KUKO BIKUBIYE BYOSE…ARIKO MWIBAZE MWIBAZE NKA KAGAME UHEMBWA MILIYONI ZIRENGA 11 KANDI N’UMUGORE WE AGAHEMBWA N’IBINDI LETA IBAKORERA NGO BATAVAHO BANDAVURA ARIKO BABONA IFARANGA RYO GUKINDURA RUBANDA URUHONGOHONGO BAGASAMIRA EJURU..ARIKO NTASHOBORE KWIBAZA IMPAMVU MWARIMU AHEMBWA URUSENDA RW’IBIHUMBI 35 IBINDI YIRWARIZA…UBWO SE ICYO MUJYA MUKIBAZA MUGASANGA HARI UBURENGANZIRA BUHARI…

Kanyombya (mercredi, 11 avril 2012 15:57)

Nkeka ko Kagame ari umuhanga kurusha Helodi na Pilato bavugwa muri Bible. ni kuvuga ko iyo Kagame avuka mbere y’umwami yesu , Yesu ntiyarikubaho kuko Kagame yari gukuramo inda y’ umubyeyi, umwari Maria.

Rero Inda zigiye kuvamo kahave jyewe Kanyombya nigaramiye.

Wowe wi yise ntarwanda (mercredi, 11 avril 2012 15:55)

Kanyoko abo mwakubitaguye kubikuta bya mazu bari iki?

Rusesabagina (mercredi, 11 avril 2012 15:54)

Iyifoto se mwashyizeho siko mwicaga impinja zabatutsi ubwo mwaryohewe .

UmutWA (mercredi, 11 avril 2012 15:48)

NTAKIRUTIMANA Gaspard.

Karye nyoko ninde wAkubwiyeko iryo tegeko ryemejwe?Usibye kubyina mbere yu muziki?nawe UMWAMI karye amabyi

Ntarwanda (mercredi, 11 avril 2012 15:47)

Ngo bakureho iriya foto ? Mwarasaze!!! Ahubwo bazashyireho n’andi mafoto yerekana ukuntu abana baforomojwe mu nda za ba nyina baba bameze. Ni bwo muzamenya ububi bwa ririya tegeko. Kwica abantu bakuru ntibibahagije mugiye kwirara no mu bibondo. Nimugire ubutwari bwo kureba ibyo mwiyemeje gukora. Murashaka gutwika inzu mugahisha umwotsi, kuminina umubu mukamira ingamiya? Barabavuze koko, ni ko mwabaye!!!

HYPERLINK « http://mukomerecyane@yahoo.fr » t « _blank » Mukomerecyane (mercredi, 11 avril 2012 15:46)

Ariko ibyo abantu barimo, nimureke kwica abana.Ko mutari mwasaba Kagame ngo ashyingure abantu aho kubashyira mu tubati, haswe ari ibitabo?Mbiswa ra njye kwiruhukira Mme yantagerejee yarushye!

« PADIRI » NAHIMANA UKWIYE KWIVUZA (mercredi, 11 avril 2012 15:40)

Maze kubona kiriya gishushanyo washyizeho kuri iyi nyandiko, mpisemo kugutabariza: abagukunda nibagushakire abavuzi, kuko wasaze.

Harya ngo ni wowe ushobora kugira Abanyarwanda inama nziza yo kwishyiriraho ubutegetsi bubarengera?

Ndagenda ndushaho gusobanukirwa neza n’agakungu kawe na Twagiramungu, Ndagijimana, Ndahayo n’izindi nkunguzi: IBISA BIRASABIRANA.

N’ibyo mwakoze ejobundi tariki ya 6/4/2012 birabasa, kandi bizabagaruka.

HYPERLINK « http://yanzigameri@gmail.com » t « _blank » RUGAMVU-GWU-GWANDA (mercredi, 11 avril 2012 15:25)

@ Inararibonye

Ugize uti : »Mu Bubiligi iryo tegeko rimaze imyaka 20″ ? Ubanza wiyibagije nkana impaka iri tegeko ryateje. Umwami byaramushobeye, aho kurisinyira aregura, agaruka rimaze gutorwa. Ibi byose murimo ni byo bita  » Kwikora mu n…n…y….o NGO NI IRUHANDE. Za OGM amahanga yose yarazamaganye, Kugerageza inkiingo (zakozwe n’ibisosiyete bya rutura mpuzamahanga) ku bantu nabyo ni uko,dore aho gukona udusekurume mwadutse mu bantu, aho kurihira abana b’igihugu ngo barangize za kaminuza baze bigishe barumuna babo, muri kujya kwaruuza Abassagya b’i Bugande n’aba KIKUYU bo muri Kenya. None koko mugiye no guhotora abaziranenge? Niba muri aba PATRIOTIC koko, mwifata U rwanda nk’agatebo bajugunyamo ibishingwe. Niba mutifuza impinja, nimwifate cyangwa mwambare.

INYOMBYA (mercredi, 11 avril 2012 15:23)

UBUSE KOKO MURABONA ABA BAPADIRI BATARABAYE INYAMASWA.

MURABONA IYI FOTO BAKOMEJE KUREKERA KURI URU RUBUGA ?

NI AGAHINDA.

Rwanda : pourquoi la date du 6 avril continue-t-elle de diviser ? (mercredi, 11 avril 2012 15:23)

Rwanda : pourquoi la date du 6 avril continue-t-elle de diviser ?

(mercredi, 11 avril 2012 12:22)

La date du 6 avril 1994 restera dans l’histoire comme étant le jour de l’attentat terroriste qui coûta la vie au président rwandais Juvénal Habyarimana et burundais Cyprien Ntaryamira. Cet attentat ignoble sera le déclencheur de massacres qui prendront l’allure de génocide. Cette date est diversement appréhendée selon les intérêts des acteurs sur la scène rwandaise.

– La communauté internationale, incarnée par l’ONU et les puissances ayant soutenu l’agression du Rwanda en 1990, tout en reconnaissant que l’attentat fut l’élément déclencheur du génocide, a tout fait pour que la vérité ne soit pas révélée sur cet attentat. Le tribunal mis en place par la même communauté internationale (ONU) pour juger les crimes commis au Rwanda en 1994 s’est vu interdire de se saisir de cet attentat. Tout est fait pour que ses auteurs, de toute évidence ceux qui se sont emparés du pouvoir en juillet 1994, ne répondent pas de leurs crimes.

– Le pouvoir du FPR du général Paul Kagame qui a conquis militairement le Rwanda à la suite de l’attentat du 6 avril 1994 ne veut pas entendre parler de ce même attentat. Pour lui, c’est un non événement. Et dans une des ses interviews, le général Kagame a déclaré que l’avion abattu ne contenait rien d’important et il considère qu’en avril 1994, c’était en période de guerre ce qui, en tant que soldat, lui donnait le droit de tuer son ennemi. Evidemment, l’ancien maquisard oublie qu’en août 1993, il avait lui-même signé un accord de paix qui stipulait en son article premier : « La guerre est finie entre le Gouvernement rwandais et le Front Patriotique Rwandais ».

– Pour les familles des victimes de cet attentat, leur vie a changé à partir de cette date ; pour cela, elle ne saurait être occultée, d’autant qu’elles attendent toujours de connaître la vérité sur cet attentat qui a enlevé brutalement leurs maris, pères ou frères de qui ils attendaient encore beaucoup de choses.

Intérêts divers

Ces réactions divergentes des parties prenantes à cette affaire peuvent s’expliquer par les intérêts divergents qu’elles défendent.

– La communauté internationale doit faire l’omerta sur cet attentat pour protéger le FPR qu’elle a porté sur les fonds baptismaux mais aussi pour se donner bonne conscience face à la gestion calamiteuse et criminelle de la crise rwandaise entre 1990 et 1994. Ayant en effet opté pour le camp du FPR, tout a été fait pour lui assurer la conquête du pouvoir en fermant les yeux sur ses crimes de guerre, mais surtout en lui donnant un coup de main au moment décisif.

– Le régime de Paul Kagame, de toute évidence responsable de cet attentat, entend s’en défendre pour ne pas apparaître comme ayant été à la base du génocide et pour légitimer sa conquête militaire du pays. En même temps, il ne rate aucune occasion pour culpabiliser la communauté internationale afin qu’elle ferme les yeux sur sa dictature et ses violations des droits de l’homme.

– Les victimes ne réclament que la vérité et que justice soit rendue, mais leurs voix semblent trop faibles pour être entendues.

Polémique et récupération de la date

Pour Kigali, évoquer la date du 06 avril 1994 équivaut à afficher son négationnisme, ce qui est lourdement sanctionné. Quant aux partis d’opposition en exil, ils sont aussi divisés sur la symbolique du 06 avril 1994. Certains voudraient s’en saisir pour rebondir politiquement espérant ainsi rallier le plus grand nombre de victimes du FPR, d’autant qu’il n’y a pas longtemps, ils étaient perçus comme des traîtres pour avoir collaboré avec ce mouvement rebelle avant et après 1994. D’autres pensent que cette date devrait être réservée aux familles des victimes de l’attentat pour qu’elles se recueillent tranquillement et en toute dignité en mémoire des leurs en dehors des projecteurs de la politique politicienne. Les tenants de cette vision des choses refusent de s’enfermer dans la logique qui veut que le 06/4 soit pour les Hutu et le 07/04 pour les Tutsi et préfèrent commémorer la mémoire de toutes les victimes à une autre date.

Il est indéniable que la date du 6 avril 1994 a marqué l’histoire du Rwanda et ne peut donc pas être occultée ou ni exploitée au compte de qui que ce soit, qui ne tarderait pas à l’apprendre à ses dépens.

Ghislain Mikeno

09/04/2012

HYPERLINK « http://gmail.com » t « _blank » rukira (mercredi, 11 avril 2012 15:12)

wa kabyara we kuraho iyi photo ndakwinginze isubije inyuma ubwenge bwange ukwezi kose, sinzi ko ndibukire kurota ibi bintu

Mubyeyi Padiri (mercredi, 11 avril 2012 15:08)

Vanaho iyi foto, nkuko babigusaba. Ni byo byiza kandi.

LeProphete (mercredi, 11 avril 2012 14:47)

Ndabasabye mbinginga ngo muvane iyi foto kur’uru rubuga. Ndabinginze, ndabinginze, ndabinginze rwose. Take off this picture, please!

Kuri Gaspard (mercredi, 11 avril 2012 14:36)

Urakoze kutuganirira..ni akaga i Rwanda tugenda twasamye aka ya mpyise…yamize isazi iti…umugabo ni ugenda yasamye…na Leta yacu ntakubinyura ku ruhande aho babonye ifaranga icyo wabasaba cyose baraguhereza kabone niyo wabasaba amaraso ya sekuru…Muhere ku ntambara 1990…bagurishije abatutsi bari mu gihugu ngo mupfuye nta kibazo kuko abatutsi n’abo turi kumwe(cf kagame)…kugira ngo bafashwe bemeye gutanga amaraso y’abanyarwanda nuko bemerera umwongereza n’umunyamerika n’amashumi yabo yari yarabuze uko yinjira i Kongo ngo yibe,,,niko batanga ubugesera na kacyiru…gukona abagabo no guca imbyaro abana b’abakobwa ngo barakingirwa Cencer y’inkondo y’umura…ibyo nta rukundo rurimo uretse urw’amafaranga babasezeranya kubaha nuko bagasamira hejuru ibije byose…ngo uburenganzira bw’umugore…ashwi abakuramo amada ni abo bose bakomakomeeye baterwa ipfunwe no gusama ariko ntiakorwe n’isoni zo gusambana…kubona akazi…kugira icyo uronka muri iki gihugu uri igitsina gore bigusaba kubanza kugarama wabyanga ukabura ibyuma n’intama…

TWESE HAMWE TWAMAGANE ABICANYI BASHYIGIKIWE N’AMATEGEKO…MAZE hateye ngo mpuzamahanga…ubu se natwe tujye tworora imbwa mu rwego rwo kuryamana nazo abazungu mwumva mwagira ngo baracyatekereza…bamwe ni ibihindugembe ni abazungu ku ruhu mu bwenge udushitani twitemberera…Imana imbababarire kuba umucamanza w’abana bayo ariko rero ibyo mbabwira si ibihimbano…

Naritora akarisinya nzahita nemera koko ko TWAGENDEREWE

Inararibonye (mercredi, 11 avril 2012 14:13)

Ariko mwarasaze, hashize imyaka 18 mwishe miliyoni y’Abatutsi mu minsi 100 gusa none muti gukuramo inda igihe bibaye ngombwa muti byacitse!!!

Ibyo ngo ni ugushaka amakosa ya Kagame gusa ra? Ubuse bimwe mu bihugu mwirukira nka UBIBILIGI itegeko ryemera gukuramo inda ntirimaze imyaka isaga 20? Sinaherutse aribo ngo mureberaho démocratie atari imwe y’iringaniza ry’amoko n’uturere mwari mwarimitse? Si igihugu se kiri mubyambere ku isi byubahiriza uburenganzira bw’ikiremwa Muntu?

Ikibazo se ni ukwera gukuramo inda kuburyo buzwi cg icyibazo ni uko hari abazikuramo bihisherimwe narimwe zikabahitana

Umwami (mercredi, 11 avril 2012 13:56)

Ifoto nigumeho rwose,maze isi yose yirebere amarorerwa arigukorwa n,inyenzi -nkotanyi.

Ubwo mutavuze ko ari abana b’abahutu gusa bazabikorerwa ahubwo mwagerageje (mercredi, 11 avril 2012 13:55)

Aha,

Dore ahubwo ngo igihe kirashotora Padiri

http://igihe.com/umuco/amateka/uruhare-rwa-musenyeri-perraudin-mu-kubiba-amacakubiri-mu-banyarwanda.html

Nimurwanye kwica mureke amafoto (mercredi, 11 avril 2012 13:41)

Mubabajwe n’ifoto ariko ntimubabajwe n’impinja mwica muzihora ubusa ! quel cynisme !

HYPERLINK « http://mukomerecyane@yahoo.fr » t « _blank » Mukomerecyane (mercredi, 11 avril 2012 13:28)

Njyewe ngarutse ku bantu bari kwamagana iyi foto.Niba ibarya mu mutwe, nimurekeraho kwica.Ko mwagize ubwoba kdi ari ifoto se?Noneho nimutekereze ibigiye gukorerwa ibyo biremwa muntu.Umwana nataka mumusobanurirere aho ubugome bwa muntu bugeze bwo kwica umuziranenge.

Iyi foto nigumeho.

Murwaye mu mutwe gusa!!!! (mercredi, 11 avril 2012 13:22)

Mukureho iyi photo SVP ntabwo ijyanye na gato na éthique y’ubumuntu nuko nyine abapadiri mutagira abana muribaza umubyeyi ufungura iyi site yanyu akagwa kuri uru ruhinja baciye umutwe uko abaifata yewe nshimwe nabanjya babita interahamwe rwose nt bumuntu mufite nukuvuga gusa Niba mufite impuwe nimukureho iyi photo SVP Mwubahe umwana n’umubyeyi!!!

KABALE (mercredi, 11 avril 2012 13:16)

L’Ambassadeur du Rwanda en France, SEM Jacques KABALE, apprend avec stupéfaction qu’une réunion a pu être organisée à ROUEN le 7 avril 2012 à l’initiative de Théogène RUDASINGWA, actuellement sous le coup d’un mandat d’arrêt international en suite d’une condamnation par contumace pour atteinte à la sécurité de l’Etat rwandais

Cette réunion regroupait un certain nombre de personnes présumées avoir participé au génocide contre les tutsis du Rwanda d’avril à juillet 1994, dont Charles TWAGIRA et Claude MUHAYIMANA contre lesquels des procédures sont actuellement en cours devant les juridictions françaises

Faut-il rappeler que la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Rouen avait émis le 29 mars dernier un avis favorable à l’extradition de Claude MUHAYIMANA vers le Rwanda pour y être jugé, tout en assortissant sa liberté provisoire d’un contrôle judiciaire strict.

La date symbolique retenue pour cette rencontre coïncide très exactement avec la commémoration du début du génocide des tutsis perpétré au Rwanda et est de nature à porter le trouble parmi les nombreux rescapés résidant en France.

L’Ambassadeur du Rwanda en France regrette que cette réunion ait pu s’organiser impunément sur le territoire français alors que son principal instigateur est recherché par Interpol.

Il ne peut que constater avec regret ce sérieux incident qui n’aurait pas du échapper aux Forces de l’Ordre au regard des conventions internationales.

Paris, le 10 Avril 2012

HYPERLINK « http://mukomerecyane@yahoo.fr » t « _blank » Mukomerecyane (mercredi, 11 avril 2012 13:10)

Gaspart, nshimye ibitekerezo byawe.Abantu nibadashishoza barashize.Ni bi bihugu byateye imbere, batangiye kwisubiraho.Nka Espagne, nk’urugero rufatika, barimo biga ukuntu iri tegeko ryavaho, ndetse n’imiti yose ifasha umugore kuba yakuramo inda bakayikura mu mafarmasi hirya no hino.

Mwitondere iyi courant feministe(yihishiye ba mafiya badashaka gusaranganya n’abandi).

Birababaje kubona inteko y’abadepite yuzuyemo abagore nyamara bakaba badashobora bo ubwabo kwihesha agaciro;kuko muri kamere y’umugore yifitemo ukurengera ubuzima( la maternité), aha kdi ni kubiremwa -gore byose bifite ubuzima.

Abwirwa benshi akumvwa na beneyo.Abanyarwanda twarababaye, singombwa ko twari dukwiye gukomeza kubabaza abandi(abo bana bakiri mu nda=n’ubwo batazi kuvuga, mais igihe cyo kumwicira munda, aba ahunga icyuma…birababaje).

Dukomeze dusenge.

rwaje (mercredi, 11 avril 2012 12:39)

Ubu se hari umwana wavuka afite iyi mbwana uretseeeeeeeeeee! babandi????????!!!!!!!!!

Musemakweri (mercredi, 11 avril 2012 12:30)

Ariko kweri mwazanye izindi sije? Mukotanyi aragirango abarangaze, hanyuma sasa ejo Kagame azavuge ngo yanze gusinya itegeko kuko yubashye ubuzima, nuko ahasigaye ngo abonye amanota mu banyarwanda. Mwabaye mute kweri. Ashobora kutarisinya, ariko azakomeza kwica abantu bose ashaka n’igihe ashakiye. Ibi nu ukurangaza ngo tube turetse gahunda zo kumupiga bien bien. Mwita umwanya, uriya muginga ntakabarangaze ngo abereke ko inteko y’abashenzi iri gukora akazi, kahe? Muve mu zasabwe sha tukubite umwanzi ibindi murahoha.

Musema

Emmanuel (mercredi, 11 avril 2012 12:22)

Murwaye mu mutwe, mwe mushyiraho amafoto nkaya.

Rwanda : pourquoi la date du 6 avril continue-t-elle de diviser ? (mercredi, 11 avril 2012 12:22)

La date du 6 avril 1994 restera dans l’histoire comme étant le jour de l’attentat terroriste qui coûta la vie au président rwandais Juvénal Habyarimana et burundais Cyprien Ntaryamira. Cet attentat ignoble sera le déclencheur de massacres qui prendront l’allure de génocide. Cette date est diversement appréhendée selon les intérêts des acteurs sur la scène rwandaise.

– La communauté internationale, incarnée par l’ONU et les puissances ayant soutenu l’agression du Rwanda en 1990, tout en reconnaissant que l’attentat fut l’élément déclencheur du génocide, a tout fait pour que la vérité ne soit pas révélée sur cet attentat. Le tribunal mis en place par la même communauté internationale (ONU) pour juger les crimes commis au Rwanda en 1994 s’est vu interdire de se saisir de cet attentat. Tout est fait pour que ses auteurs, de toute évidence ceux qui se sont emparés du pouvoir en juillet 1994, ne répondent pas de leurs crimes.

– Le pouvoir du FPR du général Paul Kagame qui a conquis militairement le Rwanda à la suite de l’attentat du 6 avril 1994 ne veut pas entendre parler de ce même attentat. Pour lui, c’est un non événement. Et dans une des ses interviews, le général Kagame a déclaré que l’avion abattu ne contenait rien d’important et il considère qu’en avril 1994, c’était en période de guerre ce qui, en tant que soldat, lui donnait le droit de tuer son ennemi. Evidemment, l’ancien maquisard oublie qu’en août 1993, il avait lui-même signé un accord de paix qui stipulait en son article premier : « La guerre est finie entre le Gouvernement rwandais et le Front Patriotique Rwandais ».

– Pour les familles des victimes de cet attentat, leur vie a changé à partir de cette date ; pour cela, elle ne saurait être occultée, d’autant qu’elles attendent toujours de connaître la vérité sur cet attentat qui a enlevé brutalement leurs maris, pères ou frères de qui ils attendaient encore beaucoup de choses.

Intérêts divers

Ces réactions divergentes des parties prenantes à cette affaire peuvent s’expliquer par les intérêts divergents qu’elles défendent.

– La communauté internationale doit faire l’omerta sur cet attentat pour protéger le FPR qu’elle a porté sur les fonds baptismaux mais aussi pour se donner bonne conscience face à la gestion calamiteuse et criminelle de la crise rwandaise entre 1990 et 1994. Ayant en effet opté pour le camp du FPR, tout a été fait pour lui assurer la conquête du pouvoir en fermant les yeux sur ses crimes de guerre, mais surtout en lui donnant un coup de main au moment décisif.

– Le régime de Paul Kagame, de toute évidence responsable de cet attentat, entend s’en défendre pour ne pas apparaître comme ayant été à la base du génocide et pour légitimer sa conquête militaire du pays. En même temps, il ne rate aucune occasion pour culpabiliser la communauté internationale afin qu’elle ferme les yeux sur sa dictature et ses violations des droits de l’homme.

– Les victimes ne réclament que la vérité et que justice soit rendue, mais leurs voix semblent trop faibles pour être entendues.

Polémique et récupération de la date

Pour Kigali, évoquer la date du 06 avril 1994 équivaut à afficher son négationnisme, ce qui est lourdement sanctionné. Quant aux partis d’opposition en exil, ils sont aussi divisés sur la symbolique du 06 avril 1994. Certains voudraient s’en saisir pour rebondir politiquement espérant ainsi rallier le plus grand nombre de victimes du FPR, d’autant qu’il n’y a pas longtemps, ils étaient perçus comme des traîtres pour avoir collaboré avec ce mouvement rebelle avant et après 1994. D’autres pensent que cette date devrait être réservée aux familles des victimes de l’attentat pour qu’elles se recueillent tranquillement et en toute dignité en mémoire des leurs en dehors des projecteurs de la politique politicienne. Les tenants de cette vision des choses refusent de s’enfermer dans la logique qui veut que le 06/4 soit pour les Hutu et le 07/04 pour les Tutsi et préfèrent commémorer la mémoire de toutes les victimes à une autre date.

Il est indéniable que la date du 6 avril 1994 a marqué l’histoire du Rwanda et ne peut donc pas être occultée ou ni exploitée au compte de qui que ce soit, qui ne tarderait pas à l’apprendre à ses dépens.

Ghislain Mikeno

09/04/2012

wowe wiyita akamasa (mercredi, 11 avril 2012 12:13)

Kubaho kw’inkoko ugirango ni impuhwe z’agaca!!!

Agahanga se sha ni bande bazakajanjagura?? erega buriya Imana yarabaretse muridagadura igihugu mugihindura amaraso ariko izi icyo ibateganirije!! Mumujanjagura agahanga se sha muri abahe nyabu!!! Kagame avugira ikigali mukagwirirana za Kisangani,none ngo muzamumena ahubwo mwaragaragaye tu!! nimwunve namwe nyine uko kubabara bimera!

Iyo mbibutse muvuga ngo muratsemba ku buryo umwana w’umuhutu azabaza uko umututsi yasaga!! ababababa!!! ariko buriya wari uziko mwajya MALAWI n’amaguru??? wari uziko uwo mututsi yabasanga na kisangani akabarasa?? Njya mbona imbwa z’abahutu ziza kwitaba amaguru ziduhingira nakwibuka induru yazo zisahura ziririmba power!!! erega muheruka inzira muki Urwanda ntirukiri urwanyu mwenyine!! ahubwo twe turarubazanamo ku ngufu kandi abo bazungu mwirirwa muhehera ntibazatwitambika imbere kuko na Gisangani barabaretse musarura aho mwabibye!! barabahaze kuko babazi nk’inyamaswa.

Twe rero tuzabacyura kuko murangiza izina ryacu,ariko sha ko nta mututsi nunvise yirirwa avuga amagambo mu myaka 30 yase mwabahejeje hanze?? ahubwo barambukaga bakabarwanya kuko bari bazi ububwa bwanyu.

Mwaragaragaye tu!

Mukono

pater familias (mercredi, 11 avril 2012 12:13)

Quel irresponsabilité! Quelle que soit la grandeur de votre cause, moi même je suis pour le respect de la vie, vous n’avez pas le droit de surprendre les visiteurs de ce site en mettant des images choquant, qui peuvent avoir un effet dévastateur et contreproductif(dégouté, j’ai même pas lu votre article): J’ai un enfant en bas âge qui était assis à côté de moi quand j’ai ouvert la page, et j’ai pas eu la rapidité nécessaire pour éviter que cet horreur se matérialise dans son cerveau. Que lui répondre maintenant qu’il me demande « Qui a cassé le bébé? » J’ose espérer que chez vous, les Padiri, la fin ne justifie pas les moyens.

ubuzima bw’umwana ni bwubahwe nabose. (mercredi, 11 avril 2012 12:01)

Yewewe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, munteye trauma, comments nazo zirihasi aha nibindibindi,Yezu wadupfire kumusaraba…………….

Izingingo bitwaza ngo abagore bakuremo inda ni amafuti.Niba abagore badashaka kubyara basi nimukoreshe kondomo,cyangwa bitabire ONAPO ibigishe uko birinda gutwita. Abagore bakuramo inda baba ari indaya zifata inda zimaze gusinda zitagishoboye kwicunga.

UMUTI:

1. Leta ifatanyije n’abihaye Imana ni mwubake ibigo by’abana byakira abana banyina badashaka aho kubica(nzabatera inkunga ni muyisaba)

2. Abagore batwite inda badashaka ni bafashwe kugeza babyaye,ni bashyireho amashyirahamwe yo kwitaho abantu nkabo, namara kubyara umwana bamutware mu kigo cyabugenewe.

Naganiriye n’abamama benshi babwiyeko nta mumama wibagirwa umwana yapfushije ngo ninda yavuyemo ntiyibagirana, ubwo rero ndabona atari ugufasha abagore ahubwo ni ukubatera indwara yo mumutwe no mumutima dore ko nabakuramo inda nubundi ntibaba bakomeye mumutwe.

Ikindi ntekereza :

Iri tegeko riramutse mu Rwanda baryemeye rigahita navugako kagame n,abambaribe babonye isoko ryabo bana doreko ngo muri abo bana bakurwa munda z’abanyina ngo hari imiti bakorwamo, kandi ushaka umwana wo kurera ushobora gutanga amafranga bakazagushakira umwana( muri make

harimo business kandi muziko kagame n’abantu be bazigushaka ifaranga, yenda amagufa n’uduhanga ntabwo bikinjiza atubutse)Rwanda na banyarwanda mwagoka.

Mukoreshe ubwenge Imana yabahaye mureke kwica, kandi mwimike urukundo n’imphwe.Uwo mwana arazira iki?ziriya mpamvu ntizifatika, reka umwana abeho azabigushimira, azakurabura urabiranye.

Be serious!!! (mercredi, 11 avril 2012 11:59)

Ariko aba bapadiri uziko atari serieux! Ubuse nk’ifoto nk’iyi bayishyiriyeho iki koko? SVP mukureho iyo foto. Irahahamura abantu muri iki cyunamo. Iratsibutsa bimwe interahamwe zakoraga. SVP muyikureho rwose.

Birababaje!!!! (mercredi, 11 avril 2012 11:37)

Rwose ubwanditsi by’iyi site buvaneho iriya photo iteye agahinda n’agashinyaguro gakabije

Murakoze!!!

Mariro (mercredi, 11 avril 2012 11:10)

Kwicisha imbunda, agafuni, akandoyi,amarozi,gukona abagabo, gukuramo inda,… byose bizaba guta igihe kw’inyenzi . ikizaba gisigaye n’ukumanika amaboko, zigasaba imbabazi niba koko bizashika bakazibaha.

akamasa (mercredi, 11 avril 2012 11:07)

Komera rwose urabambwiriye,uretse ko kubwira intumva ni nko kwigisha umwana ufite ubwenge bucye,Kagame arananiwe,uretse ko atigeze agaragaza n,ubushobozi bwo kuyobora yagiyeho gusa kubera inyungu ze bwite n,izagatsiko,hakiyongeraho n,inyota yo gushaka gutegeka ariko cyane cyane twe tubikurikira hafi yashakaga kurengera ubwoko bumwe uretse ko ari nabyo akora gusa,gusa ubucucu bwabo kugeza n,ubu ntibarabona ko Imana ari nkuru,L,homme propose mais Dieu Dispose(Imana ni mushobora byose),mwa bagabo mwe mwemere Democratie isugire mu gihugu,mutoreshe utowe ayobore, utsinzwe yicare kandi tuzabimwubahira,murabona abarundi babaye iki,mugabo baracyafite utubazo uretse ko n,ubundi ntibijya bishira ariko icya mbere baragitsinze,naho kubwira Kagame n,abambari be ngo nafungure urubuga rwa democratie,yemere itangazamakuru ryigenga rikore,areke abanyarwanda bisanzure,akure za maneko aho ziri hose zo gukomeza gutera abanyarwanda ubwoba,biracyari kure nk,ukwezi,ikindi njya nibaza buriya Kagame we kugiti cye yumva amaherezo ye ari ayahe?yumva we ubwe ari mubiki?amateka ntacyo amwigisha?kuba Pigheaded(Tetu)bigeze hariya,sha nahanyanyaze namubwira iki!ariko azumva rimwe kariya gatwe bakajanjaguye kandi mbona bitari kure,biranoroshye cyane,abarakare bamaze kuba benshi!!!benshi cyane!!!cyane cyane abo ari muguhemukira n,abo yahemukiye!!!guhemuka ntabwo ari imigisha ahubwo ni umwaku!!!

MUSEMAKWERI (mercredi, 11 avril 2012 10:57)

“Uzagira urwango rwa mugenzi wawe, urware igifu, urware umutima, upfe nabi”. (Goverineri w’amajyaruguru Bosenibamwe.)

Source : Igihe.com

Musema

Mariro (mercredi, 11 avril 2012 10:49)

Karire!

Jya kuramira ibyanyu wa mmbwakazi we y’umurundikazi y’umufrodebu!! ibyacu turabizi wowe sanga Nkurunziza mutunganye uburundi!

Karire (mercredi, 11 avril 2012 10:39)

Genda Kagame na FPR yawe murisasiye ikiremwamuntu kubera ubukunzi bw’inda nini zanyu! Ubu se urareba ukabona ko abantu tuzaguma turebera uko ukatagura imitwe abantu bacyu kubera inyungu zawe n’abakwicaritse ku butegetsi? Ubu se muzavuga ngo nimutubabarire twarihenze kandi buri musi tubwira FPR n’abayoboke bayo ngo muhagarikire aho ngaho kwica abantu kubera ubukunzi bw’inda zanyu n’urwanko mwanka abantu?

Mutasa (mercredi, 11 avril 2012 10:37)

Abahutu musigaye ku magambo lol!! gushoza intambara udashoboye kuirwana ni akaga.

Inkotanyi zirarasa lol!! nta mikino kuko nimwe mwabitangiye. ubutaha rero mujye mushoza iyo muzarwana kuko nabo bazungu mutera imbabazi babavuyeho ubwo babonaga ubugwari bwanyu.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :