“URUKUTA RW’AMATEGEKO” NTIRUZAKORA ISHYANO?

Burya koko umugani ugana akariho! Dore inkuru nasomye intera kwibaza bikomeye ,ntaretse no gutangarira ubuhanga bw’abakurambere bugaragarira mu nkuru nk’iyi.

Hambere, Urwanda rutaraturwa cyane, abantu ntibakeneraga gushyingura abapfuye. Ngo babarambikaga mu ishyamba, impyisi zikirwariza! Umunsi umwe impyisi y’insore ibona umupfu, maze nk’uko yari yarabihigiye iribwira iti “ndamuconshomera mpereye ku umutima”. Isatuye mu gatuza, irawubura. Biyitera ubwoba,iribwira iti “uyu mupfu si muzima,reka njye guhanuza ku mpyisi nkuru”. Impyisi nkuru irayibaza iti “Uwo mupfu ni uwahe?” Indi irahavuga. Impyisi nkuru iti: “Aho hantu ntihategekwa n’Abega? Indi iti “Yego”. Mahuma nkuru ibwira Mahuma ntoya iti “Genda urebe mu mutwe. Abantu bategekwa n’Abega bahorana umutima mu mutwe”.

Ko ubanza iyi mpyisi yari ifite ingengabitekerezo ra ! Ariko mbere yo kuyicira urwo gupfa reka duterere akajisho iwacu i Rwanda turebe uko abantu babayeho .

A. Mu Rwanda, abaturage baracyagira umutima mu gitereko ?

Muri uyu mwaka w’2010, umukristukazi witwa I.M. nzi neza yatumijwe ku Karere ka Nyamasheke. Akihagera yakirwa n’abashinzwe FPR. Bataragira n’icyo bamubaza bamukingirana mu cyumba, batangira kumukubita amakofi, inshyi n’imigeri, ataha iwe ku mugoroba yahindanye ! Ngo icyo bamushinjaga ni ukuba yarakoresheje telefoni yiguriye amafaranga ye, akaganira n’inshuti ze ziba mu Bulayi! Mu kumurekura bagombye kumwihanangiriza ko ntawe agomba kubwira ibyamubayeho. Bamuhaye kandi na gasopo ko inzira zose yanyuramo avugana n’abo hanze y’igihugu: yaba kuvugana telefoni, kwandikirana muri telefoni(sms) cyangwa kuri mudasobwa(mail), ngo azafatwa kandi azabiryozwa, ngo kuko FPR igenzura byose, kugeza ku cyo umugabo n’umugore baganirira mu buriri !

Uwangejejeho iyi nkuru nahise mubwira ko ntayemeye kuko numvaga harimo amakabya nkuru, nkagira nti Leta yacu ntiragera aho kwivanga bigeze aho mu buzima bwite bw’abantu kuko amategeko y’ibihugu n’amategeko mpuzamahanga abibuza ! Uwambwiraga iyo nkuru yaransetse cyane, anyumvisha ko nsigaye ntekereza nk’abanyabulayi, bashyiraho amategeko atabangamiye uburenganzira bwa muntu kandi bakagerageza kuyakurikiza. Bayanyuraho, abategetsi ubwabo bakaba bajyanwa mu nkiko. Ikizwi ni uko atari we Munyarwanda wa mbere cyangwa uwanyuma uzize ibiganiro yagiriye kuri telefoni!

Mbega ukuntu naje gutungurwa no gutahura ko mu Rwanda hariho itegeko ryemera iyo migirire igayitse ! Ndagira ngo Abanyarwanda bose bamenye ingingo zigize iryo tegeko, maze bajye banirebera uko rikurikizwa mu kuvogera ubuzima bwite bwa muntu !

B. “Nemo censitur ignorare legem”:Utazi amategeko y’igihugu cye bimukoraho.

Taliki ya 09 Gashyantare 2010, Paul Kagame yavugiye kuri radio BBC, ati “ndabizi ubu hari urukuta, urukuta rwubakishije amategeko, rwubakishije byinshi. Byari bikwiye guha abantu ikizere bikabereka ko u Rwanda atari ikintu kivogerwa n’uwo mu Rwanda cyangwa n’uwo hanze ». Abifuzaga kwiyamamariza gutorewa umwanya w’umukuru w’igihugu mu 2010 by’umwihariko Victoire Ingabire (uwo hanze?)na Bernard Ntaganda(uwo mu Rwanda?) babyumvise neza kuko batatinze kugonga urwo rukuta, ubu bakaba babarizwa mu buroko aho bakomeje kugirirwa nabi mu buryo bunyuranye, “nk’uko amategeko yo mu Rwanda abiteganya”!!! Inama nagira buri Munyarwanda uzi gusoma no kwandika ni uko yatora umuco wo kujya ashishikarira kumenya amategeko ari mu gihugu bityo akamenya hakiri kare n’ayashyiriweho kumuca umutwe ! Kutamenya amategeko y’igihugu cyawe bikugiraho ingaruka mbi, mu ndimi z’amahanga baravuga ngo « Nemo censetur ignorare legem », « Nul n’est censé ignorere la loi ».

Mu by’ukuri iyo witegereje neza usanga urwo rukuta rw’amategeko rwa Perezida Paul Kagame rutabereyeyo gukingira Abanyarwanda. Ntawe utabona ko rubereyeho kurengera inyungu z’agatsiko gato kari ku butegetsi.Birababaje. Rimwe muri ayo mategeko ateye ukwayo ni iryerekeye kugenzura itumanaho, nkaba nifuza kuribagezaho ryose uko ryakabaye. Ahari ni ryo tegeko rigufi kurusha andi yose, kurisoma ntibigoye na busa.

Itegeko no 48/2008 ryo ku wa 09/09/2008, rigena igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga

 Iri tegeko riboneka no mu HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?Information_ID=2368&Parent_ID=30700784&type=public&Langue_ID=Fr » Igifaransa | HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?Information_ID=2369&Parent_ID=30700790&type=public&Langue_ID=An » Icyongereza

 INTERURO 

ITEGEKO N° 48/2008 RYO KU WA 09/09/2008 RIGENA IGENZURA RY’ITUMANAHO HAKORESHEJWE IKORANABUHANGA

Igazeti ya leta n°01 ukuboza 2008

Itariki ryemerejweho: 2008-09-09

Itariki ryatangirijweho:2008-12-01

Imimerere:Rirakurikizwa

nTABLE DE MATIERE

      

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « 30700797 » Umutwe 1.  INGINGO RUSANGE

      

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « 30700798 » Umutwe 2.  IGENZURA RY’ITUMANAHO HAKORESHEJWE IKORANABUHANGA

      

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « 30700799 » Umutwe 3.  ABATANGA SERIVISI Z’ITUMANAHO

      

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « 30700800 » Umutwe 4.  ISHYIRWA MU BIKORWA RY’IRI TEGEKO

      

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « 30700801 » Umutwe 5.  INGINGO ZISOZA

TEXTE

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « a30700797 » Umutwe 1.  INGINGO RUSANGE

Ingingo:  1

Impamvu y’iri tegeko 

Iri tegeko rigena igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kubungabunga umutekano w’Igihugu. 

Ingingo:  2

Ibisobanuro by’amagambo 

Muri iri tegeko amagambo akurikira asobanura :

1° “Igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga”: igikorwa cyose cyo kumva, gufata amajwi, kubika, gufindura ubutumwa bwahishwe mu ibanga hakoreshejwe inyuguti cyangwa imibare bizwi gusa na nyirabyo, gukurikirana cyangwa kugenzura mu buryo ubwo ari bwo bwose, amajwi, ihanahana ry’amakuru nyir’ubwite atabizi kandi atabitangiye uburenganzira ku buryo budashidikanywaho;

2° “Kugenzura”: ugufata cyangwa kumviriza ibiganiro cyangwa ubundi buryo bw’itumanaho hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe;

3° “Icyemezo cyo kugenzura”: icyemezo gitanga uburenganzira bwo kugenzura itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga hashingiwe kuri iri tegeko;

4° “Serivisi z’iposita”:serivisi yose ikora kimwe cyangwa byinshi mu bikorwa bikurikira: gukusanya, kuvangura, gutwara, gukwirakwiza no gutanga, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, ubutumwa, nka serivisi yashyiriweho gutanga no koroshya uburyo bwo gukwirakwiza ubutumwa bufunze bunyujijwe mu nzira y’iposita;

5° “Serivisi y’itumanaho”: serivisi yose isakaza amakuru, amajwi cyangwa amashusho hakoreshejwe insinga cyangwa ibindi bikoresho by’ikoranabuhanga;

6° “Ikigo cyangwa sosiyeti bitanga serivisi z’itumanaho”: ikigo cyangwa sosiyeti bitanga serivisi y’iposita cyangwa y’itumanaho.  

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « a30700798 » Umutwe 2.  IGENZURA RY’ITUMANAHO HAKORESHEJWE IKORANABUHANGA

Ingingo:  3

Igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga 

Bishingiye ku nyungu z’umutekano w’Igihugu, inzego zibishinzwe zemerewe gukora igenzura ry’itumanaho. Hagenzurwa ihererekanya ry’ubutumwa n’amakuru biri mu nzira yo gushyikirizwa abo bigenewe binyuze mu buryo bw’itumanaho ry’iya kure, iyo hahinduwe cyangwa hinjiwe mu buryo bukoreshwa mu itumanaho cyangwa mu mikorere yabwo, hasesenguwe cyangwa hagenzuwe amakuru n’ubutumwa binyujijwemo kugira ngo, byose uko byakabaye cyangwa bimwe mu bibigize, bigezwe ku wundi muntu utari uwo byari bigenewe cyangwa uwabyohereje. 

Ingingo:  4

Itangwa ry’icyemezo cyo gukora igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga 

Umushinjacyaha ubifitiye Ububasha niwe utanga icyemezo cyo gukora igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga. 

Ingingo:  5

Isabwa ry’icyemezo cyo gukora igenzura hakoreshejwe ikoranabuhanga ryubahirije amategeko 

Icyemezo cyo gukora igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kubungabunga umutekano w’Igihugu gitangwa bisabwe n’Umuyobozi w’Urwego rw’Igihugu rushinzwe Umutekano. 

Ingingo:  6

Igenzura ry’itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga rinyuranyije n’amategeko 

Aba akoze icyaha gihanwa n’amategeko umuntu wese ugenzura itumanaho hakoreshejwe ikoranabuhanga mu gihe rikwirakwizwa binyuze mu buryo bw’itumanaho rya Leta cyangwa ryigenga cyangwa serivisi y’iposita ya Leta cyangwa yigenga bitatangiwe uruhusa n’ubuyobozi bubifitiye ububasha. 

Ingingo:  7

Ibuzwa ryo kumena amabanga 

Nta wemerewe gutangaza, ku bo bitagenewe, ibyo yamenye mu kazi akora cyangwa ibyo yashinzwe kurangiza, nk’uko biteganywa n’iri tegeko.

Umena ibanga ry’akazi ahanwa hakurikijwe ibiteganywa n’igitabo cy’amategeko ahana.  

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « a30700799 » Umutwe 3.  ABATANGA SERIVISI Z’ITUMANAHO

Ingingo:  8

Ibyo utanga Serivisi y’itumanaho asabwa 

Utanga serivisi y’itumanaho agomba kugira imiyoboro ifite ubushobozi mu rwego rwa tekiniki butuma ikorwaho igenzura igihe icyo ari cyo cyose, nk’uko biteganywa n’amategeko. 

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « a30700800 » Umutwe 4.  ISHYIRWA MU BIKORWA RY’IRI TEGEKO

Ingingo:  9

Uburyo iri tegeko rishyirwa mu bikorwa 

Iteka rya Minisitiri ufite itumanaho mu nshingano ze rigena uburyo iri tegeko rishyirwa mu bikorwa. 

HYPERLINK « http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2370&Parent_ID=30700796&type=public&Langue_ID=Rw&rubID=30700797 » l « a30700801 » Umutwe 5.  INGINGO ZISOZA

Ingingo:  10

Ivanwaho ry’ingingo zinyuranyije n’iri tegeko 

Ingingo zose z’amategeko abanziriza iri kandi zinyuranyije na ryo zivanyweho. 

Ingingo:  11

Igihe iri tegeko ritangirira gukurikizwa 

Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda.

Kigali, ku wa 09/09/2008  

2. Uko rikwiye gusomwa

Ingingo ya mbere y’iri tegeko igamije kutwemeza ko iri tegeko ryashyizweho « mu rwego rwo kubungabunga umutekano w’Igihugu ». Iyaba ariko byari bimeze, ntawarigiraho impungene. Nyamara tuzi ko uriya mutegarugori wahohotewe twavuze mu kanya atari agamije guhungabanya umutekano w’igihugu. Icyari gikenewe gusa ni ukumutera ubwoba kugira ngo atazongera gutinyuka kuvuga icyo atekereza. Birumvikana rero ko ahubwo iri tegeko ryashyizweho mu rwego rwo gucecekesha Abanyarwanda kugira ngo hatazagira utinyuka kunenga imikorere y’ubutegetsi buriho. Ubitinyutse, akubitwa amakofi, iyo agize imana ntahasige agahanga. Ni ko bimeze rwose.

Ingingo ya kabiri , agaka ka 1 : iragaragaza ko rwose nta buzima bwite( vie privée) bukibaho mu Rwanda, mu gihe Leta yihaye uburenganzira bwo kugenzura twose « kumva, gufata amajwi, kubika, gufindura ubutumwa bwahishwe mu ibanga hakoreshejwe inyuguti cyangwa imibare bizwi gusa na nyirabyo, gukurikirana cyangwa kugenzura mu buryo ubwo ari bwo bwose, amajwi, ihanahana ry’amakuru nyir’ubwite atabizi kandi atabitangiye uburenganzira ku buryo budashidikanywaho ». Ushyize mu bikorwa iri tegeko aba yigeretseho uruhurirane rw’ibyaha birimo ibyo Abafaransa bita atteinte aux droits de la personne (la vie privée…), attéintes aux libertés publiques (liberté d’expression et d’association..) kandi bihanwa n’amategeko. Leta y’Urwanda ihora ibikora, na yo ikwiye kuregwa mu nkiko mpuzamahanga, iri tegeko rikavaho. Yenda ijye ibikora ku bwende bwayo mu « buryo bw’ubunyeshyamba » ariko ntishuke abantu ngo ikurikiza itegeko ! Mu by’ukuri iri tegeko riteye isoni, ku buryo bamwe mu bagize umutwe w’Abadepite n’Abasenateri bo mu Rwanda twabajije, bemeza ko habayeho uburiganya bukomeye mu kuritambutsa, ngo bamwe ntibamenye n’igihe ryatorewe !

Kuva ku ngingo ya 4 kugera ku ya 11 : Izi ngingo nta kindi zimaze uretse kurindagiza abatazi iby’amategeko n’imikorere y’ubutegetsi bw’igitugu. Ingigo 1, 2,3 nizo zifite ingufu, izindi zose ziravuga ubusa.

Iri tegeko riri mu rwego rwa ryarindi ryerekeye ingengabitekerezo ya jenoside( Itegeko N°18/2008 ryo ku wa 23/07/2008 rihana icyaha cy’ingengabitekerezo ya jenoside”). Ni amategeko agamije kuburizamo uburenganzira bw’abaturage, bujyanye no kuvuga icyo batekereza no kwitabira amashyirahamwe anyuranye.Twibukeko mu burenganzira-shingiro umuntu wese avukana harimo ubwigenge no kurwanya akarengane(La liberté et la résistance à l’oppression). Byumvikane neza ko ubwo bwigenge atari Leta ibutanga, ahubwo ni yo ibereyeho kuburengera. Iyo itagishoboye kuburengera, iba ikwiye kuvaho. Bityo rero amategeko nk’ariya twagaragaje haruguru ni amategeko mabi cyane, kuko agamije korohereza Leta y’igitugu mu gushinja nkana ibyaha bikomeye abaturage ishaka kuvutsa uburenganzira bwabo. Kwisobanura ku « byaha baringa » nko kugira ingengabitekerezo cyangwa kugambanira igihugu, ntibikunze koroha.Nyamara Abanyarwanda benshi barabizize,abandi baracyabizira. Ibyo bitera abaturage kugira ubwoba, umutima ugahora ubyina, buri wese yibwira, ati « ejo ni njye uzacibwa umutwe ».

C. Tubyumve dute ?

Ni nde wahakana ko guhera mu 1990, Urwanda rutahindutse indiri y’iterabwoba ? Bikaba byararushijeho gukara guhera mu 1994 ? Koko umutima w’Umunyarwanda ntukiba mu gitereko, usigaye wibera mu mutwe ! Bizabe se ari uko dutegekwa n’Umwega , mugani wa ya mpyisi ? Kubyemeza bishobora kuvamo gukabya ! Icyo tuzi neza ni uko burya ubutegetsi bwose(régime politique) bugira ikintu gisa na « moteri » ituma bubaho, bugakora, bugashinga imizi. Iyo moteri na yo ikagira amavuta atuma yaka.

Ubutegetsi bwa cyami bushinga imizi iyo abaturage bazi guhakwa neza. Bushyira imbere ubupfura n’ubutoni (la noblesse et l’ambition).

Ubutegetsi bwa Demokarasi bufata iyo abaturage bigenga bemeye kureshya imbere y’amategeko, igitekerezo cya benshi kigahabwa agaciro, mu gihe ari cyo kigaragaza kurushaho inyungu rusange (Intérêt général). Bushyira imbere imyifatire myiza n’ubushobozi bwa buri wese (la vertu et le mérite).

Naho ingoma y’igitugu cy’umwe(Despotisme) ishingira imizi ku bwoba( la crainte) ikabaho mu gihe cyose abaturage bacyemera ko umutegetsi wabo ari igikoko, ko ashobora kwica uwinyagambuye wese ! Umutegetsi nk’uwo na we ntahwema gushyiraho amategeko arengera inyungu ze gusa, akungikanya ibikorwa by’iterabwoba(terrorisme) kugira ngo abaturage bahore mu bwigunge,babure uko bisuganya ngo bamurwanye kuko baba bakekana amababa, ubwoba bukabatera guhora baregaguzwa ! Nuko buri wese akabaho yitwararitse, umutima uri mu mutwe ! Nyamara iyo abaturage bashoboye gutinyuka, bagakora ibikorwa byo kwigomeka mbese nko gusuzugura amategeko abereheyeho kubapyinagaza ; cyangwa se ibindi bikorwa byerekana ko batagitewe ubwoba n’umuyobozi wigize nk’igisimba, ibye biba byarangiye, uwo ntamara kabiri. Birumvikana ko atabura abo yisasira ariko n’ubundi aba yari asanzwe afite umuco mubi wo kubicira ubusa mu buryo bunyuranye.

Munyarwanda muvandimwe, ntukihebe ugihumeka, nta gahora gahanze, n’ibihe bihora bisimburana iteka.

Padiri Thomas Nahimana.

In HYPERLINK « http://www.leprophete.fr » http://www.leprophete.fr, le 21 janvier 2011.

Ruti (mardi, 15 février 2011 10:48)

Uyu wo si umugani , ni impamo ! Ese burya duhorana umutima mu mutwe bifite inkomoko . Yego ga ye !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kagwa (jeudi, 17 février 2011 13:42)

Ariko se mwihaye Imana cyangwa mwihaye poiltiki igamije gukurura amacakubiri mu banyarwanda?

Mukwiriye kumesa kamwe.

BIZAMVUGA (jeudi, 17 février 2011 16:12)

Jye sindi Uwihayimana, sinavugira baliya KAGWA abajije aliko dore uko mbyumva:Abihayimana mu nshingano zabo,bashinzwe kwita ku cyagilira umumtu akamaro cyose, bagaharanira ko amererwa neza ku buryo bwose ( le bien-être et le déveleppement de TOUT L’HOMME); s’ugusoma misa gusa babona abantu wicwa na bwaki cg barengana ku buryo bunyuranye ngo baterere agati mu ryinyo.Ahubwo bicecekeye baba ali ibigwali.Turabakeneye rero abavuga UKULI nyakuli kwakundi « guca mu ziko ntigushye ».Si abapadiri gusa, na ba Pasitoro na ba Imamu…Reka ndangize nkwibutsa ko « politiki » ntawe itareba yaba umuyobozi cg uyoborwa kuko bose basangira ingaruka zayo nziza cg mbi bitewe n’uko yakozwe neza cg nabi.Aho batandukanira gusa n’uko abayobozi baba alibo banyirabayazana. Abihayimana rero ntibakwiye kuba inkomamashyi cg indeberezi gusa z’abanyapolitiki.

Tinyefuza (samedi, 19 février 2011 04:52)

NJYE NTACYO MPFA NABAPADIRI KUKO NA MUKURU WANJYE NIWE KANDI TURUMVIKANA. ARIKO RERO PADI.NAWE NTUKARENJYERE ESE KUKI WUMVA KO U RWANDA NTABANZI RUFITE ESE UWO MUGORE UMWEZIYE BIGIZEHE KUBURYO WEMEZA KO YABA YARAHOHOTEWE.? FPR SE YAKORESHEJE ABAGORE BAKEYA MU GUTARA AMAKURU? IKINDI KANDI UGOMBA KUMENYA KO HARI ABANTU BAKWIYE GUFUNGWA UWA MBERE NI INGABIRE VICTOIRE KOKO NIYO WABA UJE KUVUGIRA RUBANDA ARIYA N’AMAGAMBO WAVUGIRA IMBERE Y’AMAGUFA Y’ABANTU BENE WABO BAHARI? KANDI UMENYE KO KUYOBORA BITOROSHYE KANDI NUNDI UZANJYAHO ARAMUTSE AGIYEHO! NYUMA YIMYAKA MICYE BIZABA KIMWE. ESE MANEKO ZA HABYARIMANA ZO ZARI SHYASHYA?

HYPERLINK « http://www.nleprophete.fi » t « _blank » Muhutukazi (dimanche, 20 février 2011 10:22)

Ababapadiri bakoze nabi gusyiraho urubuga gusa bagambiriye ibintu bitari byiza kuko boo impamvu nuguha imvuzi zibibi gutukana nogusebanya gusa no kumvako KAGAME yavugwa nabi gusa . nti MUNYOGE MESSAGE yajye niba murabihay’IMANA

MUHUTU (dimanche, 20 février 2011 20:19)

YEWE MPERUTSE KUNVA NA PADIRI THOMAS WA LE HAVRE ASEKA HABINEZA NONESE PARI WE WANGIRWA MUPADIRIWA UFITE ABAGORE BA NGAHE UFITE ABANA BANGAHE INDAHIRO YABAYE INFABUSA JYA UCECEKE THOMAS TURAKUZI NU KUGUSENGERA

HYPERLINK « http://bernbyuma@hotmail.com » t « _blank » sony (lundi, 21 février 2011 12:57)

mutabare akarere ka gicumbi bwana Nyangezi ageze abaturage kure,arateranya abaturage n’ubutegetsi,yabatemeye intoki ,abasenyera amazu,atwara abagore babandi,afungisha abantu yitwaje ngo kuko yahoze ari umusirikare,birababaje rwose kubona abayobozi bamwe n’abamwe bahemukira umusaza wacu Perezida Kagame

Gasabo (mardi, 22 février 2011 08:52)

Sha mwareka abapadiri bakatumara ubwoba ko ntawariwatinyutse kubikora se ngo arebe icyo abanyarwanda batekereza nakababaro kabo.yewe koko imitima yacu iba mumutwe kubera gutegekwa nabega.umuntu ugira ubwoba ntaba akunda igihugu cye.tobora uvuge ntuniganwe ijambo.naho abapadiri bo nabantu nkabandi mubahe amahoro.none se mugenzi wabo ntagiye kuzaborera mumunyururu ngo kuko yavuze ngo basenyeye abakene nabatwa.ubwose baceceka bikamara iki?ko iuyo birenze biba bibi,nabo rero barababaye kubera bagenzibabo barikuwuboreramo kandi bataraciribwa imanza.icyo mwabavugaho cyose baradutinyuye.sha gusa turatinya cyane abanyarwanda Kagame yaduteye urushinge rwa pararise rwo guturama gusa ntituvuge.sinziko hari nuwakwemera kujya mumuhanda ngo akore nkibyo abanya misili bakoze.jyewe hari ikitsetsa iyo ari imyigaragambyo yo kwamagana abafaransa nokugirango bafungure Kabuye,twagiye mumihanda ye karahava leta yasinye ko igomba gukorwa,yewe na butik,namasoko bigafungwa,nkaho umufaransa haruwajye yishe.kandi murwanda bamwamaganaga aho ari yirira yiryamira ntacyo abaye naho twe imitima irikwerera.yewe niyo utajyagayo baravuganga ngo urumwanzi wigihugu,arikose kuki abantu bavuga ngo bashaka gukora imyigaragambyo ngo bigomba gucaha bigacaha cya gitugu kikaba kirigaragaje.yewe reka imitimayacu tuyirekere mumitwe kuko ninaho hasigaye ubu noneho imitwe igiye kuzaturika imitima yisohokere,bajye bavuga ngo abategekwas nabega imitima yabo ntikiba mumitwe ahubwo ntayo bagira.birababaje

HYPERLINK « http://www.leprophete.fi » t « _blank » BUSHOMBE, UTARI UKINA MURUNANA (mercredi, 23 février 2011 09:50)

KAGAME NZIKO URI UW’IMANA YIHEREYE UMUGISHA NUBWENGE BWO KUTARYANISHA ABANTU HUBWO WITA KUBANTU UKO USHOBOYE UZANHYE UBASENGERA ABA KWANGA KUKO IMANA IGUKUNDA KANDI IZAKURINDA IKIBICYOSE AHO UZABA URIHOSE UJYE USENGA INSHURO 10 KUMUNSI NANIJORO 20 ISNHURO IMANA IZAGUKIZA IZOBWA ZIBIGORYI BIRYAMYE MUMAHANGA NO MURWANDA

HYPERLINK « http://info.leprophet.fr » t « _blank » dr muyango emile (jeudi, 24 février 2011 00:51)

abanyarwanda barwaye mumutwe.ikiraka cyo gusiramura abanyarwanda kirashyushye, c’est vrais. nanjye ndagishaka ho.Kagame n’umugabo azi kwshakira imirimo.Home greown solutions and hoe grown problems.

HYPERLINK « http://WWW.Umuhanuzi.com » t « _blank » UWINEZA (vendredi, 25 février 2011 14:25)

narumiwe ubundi uwatweretse amafoto ya HABINEZA icyari kigamijwe ni ukutwereka amakosa ya Joseph cg yarihimuraga ngo atuke kd asebye igihugu. ese ubundi biriya biramureba, ntimukivange mu buzima bwa bantu niba hari ikosa mwamubonyeho mu bijyanye na kazi mwari kuvuga ariko kd niba nta kazi yishe nimuceceke ni uburenganzira bwe kuko ibyo yakoze byose yabikoranye na bantu bakuru ntawe yahohoteye kd nta nuwo yafashe ku ngufu kuko bose bazi ubwenge kd amategeko arahari kd abereyeho guhana abakoze abyaha, tubabarire rero rekera aho kusebya no gusebya urwa tubyaye

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :