DUSANGIRIJAMBO: « Ubu ngubu rero GENDA : ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri « .

DUSANGIRIJAMBO: « Ubu ngubu rero GENDA : ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri « .

images

Tugeze ku cyumweru cya III cy’Igisibo, umwaka C. Ndashihikariza abakunzi b’ UMUHANUZI kuzirikana bitonze isomo rya mbere kuko rihishe ubutumwa bukomeye bugenewe Abanyarwanda bo muri iki gihe. Reka tubanze twumve iryo somo:

1.ISOMO RYO MU GITABO CY’IYIMUKAMISIRI 3, 1-8a.10.13-15

 

Muri iyo minsi, Musa yari aragiye ubushyo bwa sebukwe Yetero, umuherezabitambo w’i Madiyani. Ayobora ubushyo hirya y’ubutayu, maze agera ku musozi w’Imana i Horebu. Nuko Umumalayika w’Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy’umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza asanga umuriro ugurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati “Reka njyeyo ndebe aka kataraboneka, n’impamvu ituma igihuru kidakongoka.”

Uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo. Nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati iti “Musa ! Musa !” Undi ati “Ndi hano.” Nuko Imana iramubwira iti “Wikwegera hano ! Ndetse kuramo inkweto zawe, kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu.” Irongera iti “Ndi Imana ya so, Imana ya Abrahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo.” Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho aravuga ati “Amagorwa y’umuryango wanjye uri mu Misiri narayitegegereje, kandi imiborogo baterwa n’abakoresha b’imirimo narayumvise, n’imiruho barimo ndayizi. Ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y’Abanyamisiri, maze mbavane muri icyo gihugu mbajyane ku butaka bw’indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n’ubuki, ahantu hatuwe n’Abakanahani. Ubu ngubu rero GENDA  : ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisraheli, umuryango wanjye.”

Musa abwira Imana ati “Ngaho rero ningende nsange Abayisraheli, mbabwire ngo ‘Imana y’abakurambere banyu yabantumyeho !’ Nibambaza ngo izina ryayo ni irihe, nzabasubiza ngo iki ?” Nuko Imana ibwira Musa iti “NDI UHORAHO.” Irongera iti “Uzabwire utyo Abayisraheli uti ‘UHORAHO ni we ubantumyeho’.” Imana yongera kubwira Musa iti “Uzabwire Abayisraheli uti ‘UHORAHO Imana y’abakurambere banyu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yabantumyeho.’ Ngiryo izina ryanjye iteka, nguko uko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi.”

2. TUZIRIKANE

Iri somo riteye ubwuzu ni ryo ryabaye inkingi-shingiro y’ukwemera kw’Abayisraheli ndetse n’iy’ukwemera kwacu: ni ubwambere inyoko muntu yari ihishurirwe ko ikundwa n’Imana nzima ikurikiranira hafi kandi ikababazwa n’akaga kazahaza abantu. Umuryango wa Israheli niwo wigize amahirwe yo guhishurirwa iryo banga bwa mbere .

Nibyumvikane neza ko ishingiro ry’ukwemera kwacu ni aha riri : kwemera ko hariho Imana nzima, izi buri wese muri twe mu izina rye bwite, ikaba ikurikiranira hafi ibitubaho byose, igashavuzwa n’ibitubabaza, kandi ikifuza ko twabaho neza, mu mahoro n’umunezero.

Mu gihe cya Musa, akaga umuryango warimo kari gakarishye koko. Abayisraheli bari barasuhukiye mu Misiri bahunga amapfa yayogoza igihugu cyabo. Mu ntangiriro bakiriwe neza mu gihugu cya Misiri, basabwa imirimo bagakora,   byose bikagenda neza koko. Nyuma ariko haje kuvuka ikibazo gikomeye. Kuko bari baraguwe neza, barabyaye ndetse barororoka cyane, baba benshi,  bityo batangira kagirirwa ishyari no kurebwa nabi na ba Kavukire bituma   n’ubutegetsi bwa Farawo bufata icyemezo cy’uko Ababyaza bagomba kujya baniga buri kana kose k ‘agahungu k’akayisiraheli kakivuka. Uko Musa yarokotse urwo rupfu turabyibuka, ntawe utazi inkuru y’uko umubyaza yanze kwica urwo ruhinja akarushyira mu gaseke , akajya kukarambika hafi y uruzi kugira ngo atoragurwe n ‘ umukobwa wa Farawo waje kumura nk’umwana we bwite.

N’ubwo Musa yarerewe mu ngoro y’i Bwami kwa Farawo ntabwo yibagiwe inkomoko ye.  Yahoraga ahangayikishijwe no kubona benewabo babayeho mu bucakara bukabije, bakarenganywa mu buryo bwinshi. Niyo mpamvu umunsi umwe yafashe icyemezo gikomeye cyo gutabara umuyisiraheli wahondagurwaga n’Umunyamisiri ndeste birangira uwo Munyamisiri apfuye. Kuva ubwo Musa yari ahisemo uruhande abogamiyeho ku buryo budasubirwaho.

Gusa bwarakeye noneho Musa abona Abayisraheli baribiri bariho batimburana. Agize ngo arabakangara kugira ngo bareke gusubiranamo baramwiyama cyane bamubwira ko yivanga mu bitamureba, ko ntawamugize UMULIDERI wabo, ndetse bahitamo kumushinja ku mugaragaro urupfu rwa wa Munyamisiri!  Musa abonye ko igikorwa yakoze akeka ko ari kugirira neza umuryango we ukandamijwe kigiye kumuviramo kwicwa yahisemo gufata inzira y’ubuhungiro, azibukira ubuzima bwiza yari afite i Bwami, agenda yerekeza mu butayu bwa Sinayi, ahahurira kandi arongora Sipora umukobwa wa Yetero wari umworozi n’umuherezabitambo w’i Madiyani.

Isomo twumvise uyu munsi ni aha ritangira : « Musa yari aragiye ubushyo bwa Sebukwe Yetero, umuherezabitambo w ‘ i Madiyani. Ayobora ubushyo hirya y’ubutayu, maze agera ku musozi w’Imana i Horebu« . Umuntu yahamya ko muri ubu buzima Musa yari abayemo ari cyo gihe gikwiye yari yiteguye kuba yahura n’Imana akayitega amatwi. Yari amaze kumenya  neza icyo  » AKAGA » k’umuryango we bisobanura. Yari yaragerageje gushaka kwifatanya nabo ngo bivumbure bagamije kwibohoza ku ngoyi y’ubucakara ariko aratsindwa. Mu kwica Umunyamisiri kugirango ngo akize Umuyisiraheli yari yiyemeje kwambarira urugamba. Ariko yahise abona ko intege nke ze ari nyinshi. Byamuviriyemo kuba impunzi n’igicibwa ku buryo na benewabo yarwaniriraga ishyaka batamwemeraga nk’Umulideri wagira icyo abamarira.
Nguwo Umunyantegenke ugiye kwegera cya  » gihuru kidasanzwe », Igihuru cyaka umuriro ariko ibyatsi ntibikongoke ! Ni igihe kidasanzwe kuko ari umwanya w’ ibonekerwa. Isaha ya Musa yo guhura n’Imana irageze: ni isaha yo guhabwa ubutumwa no kwambikwa imbaraga zo kubusohoza.

Mu guhishura izina rye , « UHORAHO »,  Imana iriyereka Musa nk’uko iteye by ‘ukuri. Iri ukubiri : ni Imana y’Indashyikirwa(Le Tout-Autre), umuntu yegera afite igishyika n’icyubahiro; ikaba n’Imana yegereye abantu cyane (Tout- Proche) izi neza akaga k’abantu kandi igashavuzwa n’akababaro kabo. Ni Imana iteye ubwoba ( Tremendus ) ikaba n’Imana yuzuye urugwiro (Fascinans).

Kuko ari Imana ifite umutima ukunda abantu kandi uvumera iyo ibona bari mu kababaro ntishobora kwituramira gusa ahubwo ihora ishaka uko yabatoranyiriza UMUCUNGUZI. Niyo mpamvu yahisemo Musa ikamuha ubu butumwa : « Ubu ngubu rero GENDA : ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisraheli, umuryango wanjye.”

Nanone ariko ni byiza kwitegereza no gusobanukirwa neza uko Imana ikora mu gihe yiyemeje gutabara abantu bayo. Hariho intambwe 5 zigomba guterwa  kugira ngo icyo gikorwa gitungane:
(1)Imana itoranya Umucunguzi ikamuha ubutumwa, ikamwohereza
(2) Uwatoranyijwe agomba KWEMERA ubutumwa, mu bwigenge bwe, akemera gufatanya(collaboration) n’ Imana. Iyo atabyemeye gahunda irahagarara.
(3)Umucunguzi agomba kwemerwa n’abo atumweho
(4)Abari mu bucakara bagomba kwemera no kwifuza cyane  gucungurwa
(5)Abagomba gucungurwa bagomba gutera intambwe yo kwemera gufatanya ( Collaboration) n’Intumwa y’ Imana

Ngizo intambwe zigomba guterwa! Mutagatifu Agustini yabivuze neza ngo  » Imana yaturemye itabanje kutubaza ariko ntishobora kuducungura tudafatanyije ».

3. ISOMO KU BANYARWANDA BO MURI IKI GIHE

Akababaro kenshi cyane  Abanyarwanda barimo Imana irakazi: imiborogo y’abahohoterwa buri munsi; amaganya y’abafungiwe akamama bagatuzwa mu myobo n’ahatagera urumuri; imiryango yazahajwe n’akadobo katava ku mutwe bagemuriye ababo bamaze imyaka n’imyaniko mu gihome; amarira y’imfubyi n’abapfakazi basongwa n’ubutegetsi; ihagarikamutima ry’urubyiruko rwugarijwe n’ivangura, ubushomeri n’ubukene; agahinda k’abamburwa imitungo yabo, ishavu ry’ababyeyi bicirwa abana ntawe bari buregere, abaturage barembejwe n’inzara abayobozi bakagakina ku mubyimba ngo aho gusuhuka nibakomeze bahagarare  (bapfe) gitore  ….Ibyo byose Uhoraho Imana arabyitegereza, akababara mu mutima we. !Niyo mpamvu agomba gutora Umucunguzi wo kudutabara. Umucunguzi ntazaba umuzungu cyangwa umunyamahanga. Umucunguzi azaba Umunyarwanda nkatwe . Imana ishobora gutoranya Umucunguzi umwe cyangwa benshi. Na Musa yagombye gufashwa na Aroni.

Muri twe hari abatari bake bumvise ijwi ry’Imana ribahamagarira ubutumwa kandi bararyakira. Abo wabasanga mu mashyaka ya politiki atavuga rumwe n’ubutegetsi bwa FARAWO, mu madini ndetse no mumashyirahamwe anyuranye aharanira uburenganzira bwa muntu. N’ubwo abo batabuze nyamara hari imyitwarire itera kwibaza byinshi:
(1)Aho rubanda nyarwanda irifuza koko gucungurwa ? Aho benshi ntibaryohewe no kwibera Abagereerwa n’abacakara mu gihugu cyabo?
(2)Aho Abanyarwanda bazi ko bagomba gufasha no gufatanya n’Intumwa Imana iboherereza ?
(3)Wowe ku giti cyawe uhagaze he : wibona mu bari mu kaga? Ufite inyota yo gucungurwa? Witeguye gukora iki gifatika ngo ufatanye n’Imana n’Intumwa zayo kugucugura?

UMWANZURO 

Ubu butumwa burankomanga cyane mu mutima : « Ubu ngubu rero GENDA : ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisraheli, umuryango wanjye.”
Niyo mpamvu njye n’Abataripfana b’Ishyaka ISHEMA kimwe n’abafatanyabikorwa bacu bo muri Nouvelle Génération dukomeje umugambi : TUGOMBA KUGENDA.

Icyumweru cyiza kuri mwe mwese muharanira ko ubwigenge bw’abana b’Imana bwakura bugasagamba.

Uwanyu Padiri Thomas Nahimana.

Comments are closed.