ISAKARAMENTU RITAGATIFU : Isezerano rya Kera ryacaga amarenga !

ISAKARAMENTU RITAGATIFU : Isezerano rya Kera ryacaga amarenga !

DUSANGIRIJAMBO

ISAKARAMENTU RITAGATIFU : Isezerano rya Kera ryacaga amarenga !

Ku cyumweru gishize twahimbaje umunsi mukuru w’Imana Butatu Butagatifu. Twazirikanye uko kuva mu ntangiriro Imana yafashe icyemezo cyo kwihishurira abantu buhoro buhoro ari nako ibagaragariza ko yifuza kugirana nabo umubano ushingiye ku rukundo n’icyizere nk’icyo umwana ashobora kugirira umubyeyi we. Twatahuye nanone ko icyaha cy’inkomoko cyo « guhora dukeka Imana amababa » ko ahari itatwifuriza ibyiza cyakurikiranye Benemuntu mu bihe byose, ari nabyo bituma benshi bihitiramo kubanira Imana nk’abagaragu imbere ya Shebuja.

Uyu munsi turahimbaza « Isakaramentu Ritagatifu », riduhishurira uko umubano w’Imana n’abantu washingiye ku « masezerano » abiri y’ingezi, Iryakera n’Irishya, agaherekezwa n’IBITAMBO byihariye biyashyiraho umukono , bikayabeshaho.

Icyumweru cy’Isakaramentu ritagatifu kiraduhamagarira kuzirikana ibyo BIMENYETSO byakoreshwaga, ari nabyo byitwa amasakaramentu muri iki gihe !

Amasakaramentu ni iki?  » « Amasakaramentu ni ibimenyetso bitagatifu Kristu akoresha kugira ngo atagatifuze imbaga y Imana muri Kiliziya ye ». (Gatigisimu)

I.Amasomo ya Liturujiya y’iki cyumweru :

 Isomo rya mbere : Iyimukamisiri 24,3-6

Isomo rya kabiri : Abahebureyi 9,11-15

Ivanjiri : Mariko : 14,12-16.22-26

II. Ubutumwa aya masomo ahurizaho, muri make :

*Mu isomo rya mbere, Uhoraho Imana aratera intambwe yo kugirana ISEZERANO ryo kubana neza n’umuryango wa Isiraheli. Ku musozi wa Sinayi, hifashishijwe umuhuza MUSA, Uhoraho Imana aragaragaza « amabwiriza ye », rubanda nayo yiyemeze kuzayakurikiza yose uko yakabaye : « Amagambo yose Uhoraho yavuze, tuzayakurikiza ».

Haraturwa IGITAMBO /« ikimenyetso cy’amaraso » atewe ibice byombi bisezerana : Alitari /Urutambiro (igaragaza Imana) n’imbaga.

*Mu Ivanjiri, Yezu n’intumwa ze barahimbaza Pasika y’Abayahudi ye ya nyuma, mbere yo kwicwa. Nk’uko Abayahudi bose bagombaga guhimbaza Pasika nk’umunsi mukuru w’ « ukobohorwa » ingoyi n’ubucakara bwo mu Misiri hakoreshejwe imigati idasembuye(pains azymes), Yezu araboneraho guha igisobanuro gishya pasika ye yanyuma. Umugati udasembuye arawita umubiri we, divayi ayite amaraso ye, amaraso y’isezerano rishya.

*Ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, iratubwira uko igitambo cya Kristu cyasimbuye ibitambo bitwikwa by’isezerano rya kera ndetse kikaba kibisumba kure kuko aricyo gitambo cy’Isezerano rishya gifite agaciro gahambaye mu gucungura abantu.

III.Dusesengure dusobanukirwe

Nk’uko Abanyarwanda babivuze, « ifuni ibagara ubucuti ni akarenge ». Uwo ukunda uramugenderera, mugashyikirana, mugasaabaana, mugasaangira.

Uhoraho Imana, uko yagiye yihishurira abantu, buhoro buhoro, yageze aho agirana nabo ISEZERANO ry’umukiro, umugisha n’uguhirwa. Iryo senzerano ryari rigizwe n’iyi ngingo :« Nimwubahiriza amabwiriza yanjye, nzababera Imana namwe mumbere umuryango ».

Kubera ko iryo sezerano ari ingirakamaro cyane ryagiye risinywa, mu bihe binyuranye, hakoreshejwe gutura IBITAMBO, mu gifaransa bita sacrifices (= sacrum facere, faire le sacré).

Mu gihe cy’Isezerano rya Kera, kubera ko Imana imwe rukumbi yumvikanaga nk’Imana y’ubukana n’inyabubasha, Imana ishobora guhana yihanukiriye abantu bayigomeye, Imana isumbye cyane umuntu ndetse ikaba ituye kure ye…  kuyegera hagamijwe kuyigusha neza byari ngombwa ndetse byasabye ko hatoranywa abantu bamwe, bagashyirwa ahirengereye(consacrés)  kugira ngo bakore umurimo wo kuba ABAHUUZA hagati y’Imana n’umuryango wayo . Nguko uko umurimo w’UBUHEREZABITAMBO wavutse(Institution du sacerdoce) . Hatoranyijwe Umuryango wa Levi ngo abe ariwo uzajya utoranywamo abo Baherezabitambo, ngo bahore bagerageza kwegere Uhoraho Imana hagamijwe kuvuganira rubanda.

Nanone kandi abaherezabitambo ntibashoboraga kubonanira n’Imana ahabonetse hose. Ng’uko uko hubatswe INGORO (Institution du Temple), ishyirwamo ibice binyuranye(séparations), hakabamo ahagerwa n’abaherezabitambo gusa, yewe hakaba n’ « Ahatagatifu cyane »( Le Saint des Saints)  hagerwa n’umuherezabitambo mukuru wenyine, nabwo rimwe mu mwaka !  Birumvikana neza ko kugera ku Mana, kubasha kuvugana nayo byari bigoye cyane.

Gushyikirana n’Imana rero byakorwaga hakoreshejwe « gutura ibitambo ». Ariko kubera ko kuva mu ntangiriro Imana yagaragaje ko itishimira igitambo cyo kumena amaraso y’umuntu, byabaye ngombwa ko isa n’iyemeye amaraso y’ibitungwa(pédagogie oblige) ariko byari agateganyo !

Isezerano rya kera ryacaga amarenga !

Yezu amaze kuza munsi no guhishurira abantu ko Imana y’ukuri ari«Emanweli, Imana mu bantu » yabahamagariye guhindura cyane imyumvire n’uburyo bwo gushyikirana n’Imana idatuye hejuru iyo mu bicu, ahubwo yahisemo kwiturira mu mutima wa buri wese !

1.Yezu Kristu yujuje atyo ibyari byarahanuwe n’umuhanuzi Hozeya 6,6 : « Kuko nshimishwa n’urukundo n’impuhwe kuruta ibitambo no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa ».

2.Yezu wazutse yahishuye ko igitambo nyakuri kinyura Imana ari we ubwe. Niwe muherezabitambo mukuru w’Isezerano rishya akaba n’igitambo ubwacyo kubera iyi mpamvu : Yezu Kristu niwe wakiriye amabwiriza y’Imana, ayubahiriza yose uko yakabaye adahemutse, kugeza apfuye urupfu rwo kumusaraba.  Yizeye Imana nk’umwana wumvira umubyeyi akunda, nta na rimwe yigeze akeka Imana amababa. Ubuzima bwe bwose Yayobowe na Roho Mutagatifu . Niho ubucunguzi bwe bushingiye.

Natwe rero icyo Imana itwifuzaho ni ukuba :

(1) ABACUNGUWE= abavuye ku ngoyi  yo kubaho mu bwoba nk’ubw’abacakara(esclaves), bakabanira Imana batayikeka amababa. Nibyo kubaho mu BWIGENGE bw’abana b’Imana.

(2) ABACUNGUZI : duhinduka abacunguzi igihe twiyemeje gukora ibishoboka byose ngo dufashe abakiri mu bucakara bw’ubwoba kugera ku bwigenge buhamye.

INYURABWENGE No 1 : Uwabatijwe wese ntagikeneye Umuherezabitambo w’Umuhuuza kugirango  ashobore gushyikirana n’Imana. Batisimu yaduhinduwe « Abasaserdoti » twese, buri wese ashobora gushyikirana n’Imana en direct, kuko umutima we ariyo NGORO ya Roho Mutagatifu ! Quanta mutatio !

INYURABWENGE NO 2 tuvoma muri uyu munsi mukuru w’Isakaramentu ni uko « amasengesho yacu n’Ibitambo by’agaciro dutura  ntacyo byongera ku buhangange bw’Uhoraho Imana ». Ni ukuvuga ko amasengesho tuvuga, misa tujyamo, amaturo dutanga ….byose byaba ari impfabusa turamutse duciye iruhande rw’ICYINGENZI !

Icy’ingenzi rero ni ikingiki :

* Hozeya 6,6 : « Kuko nshimishwa n’urukundo n’impuhwe kuruta ibitambo, no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa ».

Muri make , igifite agaciro si amaraso ya za ruhaya n’ibimasa, si amafaranga dutura buri cyumweru, si umubare wa Rozari tuvuga cyangwa uwa hostiya duhazwa dore ko hari benshi bakeka ko bikora nko mu buryo bwa « magie » …Uhoraho Imana akeneye amaraso yacu, imitima yacu, ubwenge bwacu, imibiri yacu kugira ngo byifashishwe mu gukora UGUSHAKA KWE guhindura isi ikarushaho kuba nziza. Uko gushaka kwe kandi ntikukiri ibanga kuri twe, twaraguhishuriwe :

*Yakobo 1,27 : « Iyobokamana risukuye kandi ritagira amakemwa mu maso y’Imana Data ni iri ngiri : ni ugusura imfubyi n’abapfakazi mu magorwa yabo… ».

IV. Ubutumwa ku Banyarwanda bo muri iki gihe

Mu Rwanda, icyiciro cy’ impfubyi zitagira kivurira n’abapfakazi batagira kirengera cyiyongera buri munsi !  Abanyarwanda benshi babayeho mu bwoba, ntibakigira umutima mu gitereko. Batinya abategetsi babo kuko ari abategetsi babi, bica. Ariko Abanyarwanda batari bake batinya n’Imana bakanayikeka amababa kuko benshi muribo bibwira ko ngo ariyo yabahaye abategetsi babi nka Paul Kagame udatinya guhemuka, ukoresha iterabwoba,urenganya rubanda, usenya ingo akongera umubare w’impfubyi n’abapfakazi buri munsi, akaronda akoko ,akagirira nabi mu buryo bunyuranye abaturage ashinzwe kuyobora! Abategetsi babi si Imana ibatanga, batangwa na Shitani ibitewemo inkunga n’ubunebwe bwacu butubuza kuba maso ngo dukumire abagome bashaka gufata ubutegetsi no kudutegekesha ikiboko !

U Rwanda rwashobora gutera imbere rute mu gihe abenegihugu bangana na 85% babayeho nk’ « ABASUBIJWEMUBUJA » , (muri iki gihe iryo niryo zina rikwiye « abahoze bitwa Abahutu ») ! Koko rero umuja ntacyo apfana na shebuja uretse ubuja nyine. Kubeshya rubanda ngo Inkotanyi zazanye politiki nziza y’ubumwe n’ubwiyunge ni ukujijisha nkana. Nta wiyunga n’uwo batareshya. Nta muja wiyunga na Shebuja ! Umuja arahakirizwa kugira ngo aramuke kabiri , ngakindi aba ategerejweho! Abahutu bo mu Rwanda barakabije gusuzugurirwa kuva Kagame yafata ubutegetsi ! Reka twibutse ko mu buhamya Bwana Jonathan Musonera wabaye muri FPR Inkotanyi aherute gutangira i Bruxelles taliki ya 7/4/2018 yavugiye ku mugaragaro ko Agatsiko ka Paul Kagame gashimishwa cyane no gufata Abagabo b’Abahutu « kakabakata ubugabo »(gushahura)  mbese nk’uko byahozeho mu gihe cya Kalinga yambikwaga ibishahu by’Abahutu » ! Abo baturage bashahurwa batyo, bafumbira umunaaba, ntawe ubavuganira !

Ngiyo impamvu benshi muri abo ba nyakugorwa bahungiye mu madini, bagasenga amanywa n’ijoro, bagatura ibitambo bitabarika, bagaqiba bakaniyiriza kugira ngo baguririra « abaherezabitambo » babo amamodoka ahenze cyane, yewe ngo bageze n’aho bahatirwa kubagurira indege ! Ibyo byose babikora batabikunze, babiterwa gusa n’uko bashaka kwiyibagiza agahinda,ubwoba n’umujinya baterwa n’ubutegetsi bubi butabarengera kandi ntibubemerera kubaho bisanzuye, ngo bakorere ingo zabo, banezerewe mu gihugu cyabo ! Umukiro bashaka bazawuronka uturutse he ? Ninde uzababera Umucunguzi ko bizwi neza ko urenganya abantu atari we uzabarenganura »?

Mu gihugu kiri mu kaga k’ingoma y’abanyarugomo rukabije nk’Inkotanyi, abavuga ko ari AbaKristu nta burenganzira bafite bwo guheranwa n’ubwoba bagamije gusa kuregera amagara yabo. Bagomba GUTINYUKA, bagafata iyambere mu kurenganura abarengana ndetse rwose ntibazuyaze guhaguruka bagahangana n’ubutegetsi bwica. ABASUBIJWEMUBUJA nibatiyemeza ngo bahagurukire kurengera uburenganzira bwabo bazapfa bashire baguye mu mujishi! Ikosa si iry’Imana, rizaba ari iryabo n’abana babo!

Igitabo INZIRA y’UBUTWARI cyateguwe na Institut Sendashonga, kikaba cyaramuritswe kuri uyu wagatandatu taliki ya 2/6/2018 i Bruxellesi,  kiraduhamagarira twese gufatira urugero kuri benewacu bagerageje mbere yacu kwitanga bagahitamo kunyura iyo NZIRA y’UBUTWARI. N’ubwo barimo abishwe, abafunzwe n’abandi bajujubijwe mu buryo bunyuranye….ntidukwiye guheranwa n’ubwoba ngo dutererane u Rwanda n’Abanyarwanda.

Nk’uko Ukaristiya ari Isakaramentu rya Kristu wazutse kandi ugikomeza ubutumwa rwagati mu muryango, Intwari z’iwacu nazo ni « amasakaramentu mazima », ni ITARA ry’Ukwizera rubanda ikeneye kugira ngo idatakaza icyizere cy’uko umunsi umwe hazabaho ugucungurwa.

Uwampa nanjye amahirwe yo kuzaba umwe mu ngirakamaro zizafasha koko rubanda kuvudukana iriya ngoma ntindi yaduhinduye abaja, indorerezi n’abagereerwa mu gihugu cyacu.

Turirimbe Imana :

Abacunguwe na Nyagasani,

bakemera ibyo yategetse,

bagahabwa Batisimu ikiza ibyaha,

bakava mu mwijima bakayoboka Umuremyi,

Nibasingize Imana Nyagasani.

R/ Arakabaho uje atugana, yoherejwe n’Uhororaho. 

Nifurije umunsi mwiza w’Isakaramentu ritagatifu « ABASUBIJWEMUBUJA »bose

Bagire umunsi mwiza, abiyumvamo akariro ko guhaguruka bakayoboka INZIRA Y’UBUTWARI, inzira yo GUTINYUKA no GUTINYURA abandi benegihugu  hagamijwe kubohoza u Rwanda.

Icyumweru cyiza kubikundira gushengerera UKARISTIYA, ngo bayigireho nabo ubwabo kuba Isakaramentu ry’umukiro wa bagenzi babo .

Uwanyu, Padiri Thomas NAHIMANA.

2 thoughts on “ISAKARAMENTU RITAGATIFU : Isezerano rya Kera ryacaga amarenga !

  1. Impanuro zikomeye
    Imana ikongerere UBUTEARI mubyo ukora witangira, uvugira yewe unigisha RUBANDA igoka

Comments are closed.

Comments are closed.