Dusangirijambo :UKWEMERA ni ishingiro ry’ibyo twizeye!

Dusangirijambo :UKWEMERA ni ishingiro ry’ibyo twizeye!

images

I. Dufate umwanya wo gusoma  no kuzirikana twitonze ubutumwa bwa Liturjiya yo kuri iki cyumweru cya 19 mu bisanzwe by’umwaka C.

1.Isomo rya kabiri: Abahebureyi 11,1-2.8-19.

Ukwemera ni ishingiro ry’ibyo twizeye, kukatubera n’icyemezo cy’ibitagaragara.

Ukwemera ni ko kwahesheje abakera gushimwa n’Imana.
Ukwemera kwatumye Abrahamu yumvira Imana, agenda agana igihugu yari agiye guhabwa ho umurage, kandi agenda atazi iyo ajya.

Ukwemera kwatumye atura nk’umushyitsi mu gihugu yasezeranijwe, acumbika mu ihema, hamwe na Izaki na Yakobo, ari bo basangiye amasezerano.

Abrahamu uwo yari ategereje umurwa wubatse ku kibanza gikomeye, watekerejwe kandi ukubakwa n’Imana ubwayo.
Ukwemera kwatumye na Sara, wari ugeze mu zabukuru, ahabwa ubushobozi bwo gusama inda, kuko yari yizeye ubudahemuka bw’Uwabagiriye amasezerano. Ni na yo mpamvu umuntu umwe, ndetse wari wegereje urupfu yakomotsweho n’imbaga ingana n’inyenyeri zo mu kirere kandi itabarika nk’umusenyi wo ku nkombe y’inyanja.
Abo bose bapfanye ukwemera, na none bataragera ku byiza basezeranijwe, ariko basa n’ababirabukwa, babiramukiriza kure, bahamya ko ari abagenzi n’abashyitsi kuri iyi si.

Abavuga batyo baragaragaza rwose ko bari mu gushakashaka igihugu cy’iwabo nyakuri; kuko iyo baza kuba bakumbuye icyo baturutsemo, bari bagifite umwanya uhagije wo gusubirayo. Mu by’ukuri bari barangamiye ikindi gihugu cyiza, ari cyo iwabo ho mu ijuru. Ni na yo mpamvu Imana itagira ipfunwe ryo kwitwa Imana yabo, kuko ari Yo yabateguriye umurwa.

Ukwemera kwatumye, mu gihe cy’igeragezwa, Abrahamu atura Izaki ho igitambo; atura umwana we w’ikinege, kandi yari yarahawe amasezerano, abwirwa ati «Izaki ni we uzaguhesha urubyaro ruzakwitirirwa.» Yiyemezaga ko Imana ishobora no kuzura uwapfuye, bituma asubizwa umwana we, biba n’amarenga y’ibizaza.

2.Tuzirikane :  » Sola Fide… »

Tuzakizwa n’ukwemera !

Iri somo tumaze kumva riraduha ingero ebyiri gusa z’abantu berekanye ko UKWEMERA ariryo shingiro ry’umugisha. Aburahamu n’umugore we Sara baremeye bibaviramo umugisha uzahora uvugwa uko amasekuruza azagenda asimburana.

Kwemera bivuga iki ?

Mu rurimi rw’igihebureyi, ukwemera bituruka ku ijambo  « AMAN », ari naho hakomoka ijambo « AMEN » risobanuye : gukomera ku byo niringiye, kugera ku ndunduro. Iyo twatuye tuti  » AMEN », ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo  » Turabyemera kandi tuzabyamamaza,  ikizaba kizabe » !

Kwemera ni ukwakira muri wowe amasezerano Imana ikugiriye, ugahora wizera ko amaherezo azajya mu bikorwa. Kwemera ni ukwinjiza mu mutwe no mu mutima wawe ko Imana igukunda ku buryo gahunda zayo zose ziba zigamije kurengera inyungu zawe, kugutabara no kugukiza. Niyo mpamvu uwemera ahora yiringiye Imana , mu bikorwa bye no mu mibereho ye, akirinda kwiheba kabone n’iyo yaba ari mu bibazo bimukomereye .

Kwemera kandi ni ugukomera ku ihame ry’uko « icyiza gitsinda ikibi « ,  bityo ukihambira ubutarora inyuma ku mugambi mwiza usangiye n’abandi , umugambi wo gukora ikintu cyiza gifitiye benshi akamaro, nko guharanira ubutabera, kurwanya akarengane, ivangura n’igitugu.

Kwemera ni ugukomeza kwizera ko urugamba rwo « kurengera inyungu rusange » ufatanyije n’abandi benegihugu amaherezo ruzera imbuto bityo ukirinda gucika intege no gutaba abandi mu nama.

Kwemera ni ukwiyemeza gutanga uwawe muganda kugira ngo umugambi w’Imana wo « gukiza umuryango wose ikoresheje impano za bamwe », ugerweho .

Aburahamu yemeye isezerano Imana yamugiriye ko izamuha igihugu n’umuryango mugari bituma ata igihugu cye cya Uri agenda atazi iyo yerekeza….kuko nyine yari yizeye ko Imana itazamutererana.

N’ubwo yari yarasezeranyijwe ko umwana we Izaki ariwe uzakomokwaho n’umuryango nyamwinshi, Aburahamu ntiyatinye gufata icyemezo cyo kumuturaho igitambo kuko Imana yamumuhaye yari ibisabye.  Nanone Imana yashakaga kumuha isomo ko ibitambo by’amaraso y’abantu  ataribyo biyinyura , ko igitambo nyakuri itegereje ku muntu ari ukuyemera, kuyizera no kuyumvira.

Naho Sara wari umukecuru waciye imbyaro yemeye isezerano ry’uko Imana igiye kumukoresha ibitangaza , ikamuha kubyara umwana w’isezerano, kandi byarabaye .

Ingero ni nyinshi muri Bibiliya zerekana ko UKWEMERA ariryo shingiro ry’umukiro w’abantu. Utakigira icyo yemera, amaherezo  arapfa kandi agapfa nabi, yarihebye.

II. Ubutumwa ku Banyarwanda bo muri iki gihe

Kimwe mu bibazo bikomeye  kizahaje Abanyarwanda muri iki gihe ni UKWIHEBA . Barihebye kubera ko ubutegetsi bw’igitugu bukoresha iterabwoba bwakoze akazi kadasanzwe ko kubakura umutima .

Abanyarwanda benshi bahorana UBWOBA kubera ko babona « DANGER » ahantu hose n’igihe cyose, bigatuma bahora bihishahisha, wajya kugira icyo uvuga ukabanza gukebaguzwa, ukavuga wongorera kandi uri iwawe mu nzu yawe!  Abanyarwanda ntibacyemera ubutegetsi, ntibacyemera inzego zishinzwe umutekano kuko arizo zibatera ubwoba kandi zari zifite inshingano yo kubahumuriza ! Rwose, abanyarwanda bose uko bangana basonzeye guhumurizwa .

Abanyarwanda bahora bigunze kuko AGAHINDA bahorana kabaye insobe . Bariciwe kandi baracyicirwa, bambuwe ibyabo kandi baracyabyamburwa, bafungirwa ubusa, bicishwa inzara…Agahinda kadashira gasenya imbaraga zo kwemera ahubwo kagaheza abaturage mu kwiheba. Kuri benshi, burira bati ntibucya, bwacya bati ntibwira .  Ntibemera ubutegetsi buriho kuko aribwo bubahoza mu cyunamo cy’urudaca: burica, bukora iyicarubozo, buratorongeza…..Rwose, rwose, Abanyarwanda bakeneye GUHUMURIZWA.

Abanyarwanda bahorana UMUJINYA kuko barenganywa mu buryo bwinshi bunyuranye.  Uwo mujinya ntibabona n’aho bawuvugira ngo ureke gukomeza kubamunga inyama zo mu nda . Ntabwo ubutegetsi buriho bubatega amatwi kandi aribwo soko ikomeye y’umujinya bafite. Ntibemera ubutegetsi buriho kuko aribwo Nyirabayazana . Ni ubutegetsi bw’Agatsiko bubereyeho kwibonekeza, kwishongora no kwivuga ibigwi bitariho  mu maso y’amahanga gusa, kandi abenegihugu inzara ibageze ku buce!  Abaturage baraburambiwe. Bahora bakoma agatoki ku kandi ngo umunsi uzaba umwe…..

Ni iki cyagarurira Abanyarwanda UKWEMERA n’ukwizera ?

Iyobokamana ni ryiza  cyane, ryubaka imitima ariko ntirishobora gusimbura ubutegetsi bw’igihugu . Gahunda zirindira abaturage umutekano, ingamba zo kubarinda ubukene n’inzara, ingamba zo guhugura urubyiruko no kurubonera imirimo, inzego zo gukemura amakimbirane no kunga abenegihugu ….izo ni inshingqno za Leta,  si iz’amadini . Muri make icyangiritse mu Rwanda kandi kigomba gukosorwa  ni UBUTEGETSI!

Niyo mpamvu nkomeje guhamagara abake bacyifitemo  KWEMERA no KWIZERA ko mu Rwanda ibintu bishobora guhinduka bikaba byiza,  nkababwira nti igihe kirageze cyo kwisuganya, mu bwitonzi, mu mahoro, tugafata ijambo , tukavuga tweruye kandi duhagaze ku butaka bw’igihugu cyacu ko tutagikeneye ubutegetsi butagifite isezerano rizima buha rubanda uretse ITERABWOBA n’UKWIHEBA .

Impinduka nzima  dutegereje ku mwaka wa 2017 ni iyo ngiyo, Revolisiyo twifuza ni uko izaza…. Igikenewe kandi cyihutirwa ni « Ukunga Abenegihugu kugira ngo dufatanye kwiyubakira u Rwanda moderne ». 

Niba Leta iteza ibibazo atari yo twacungiraho kuzazana ibisubizo, dukwiye guhatanira gushyiraho Leta nshya izasana ibyangiritse !

Niba kandi ukwemera ariryo shingiro ry’ibyiza twizeye,  reka nifurize Abataripfana bose ndetse n’Abanyarwanda muri rusange kwihutira gusaba Imana kubafasha kwiremamo UKWEMERA kutajegajega…. imbaraga zacu ni aho zikomoka, Ishema ryacu ni aho rishingiye. AMEN.

Icyumweru cy’amizero ku Banyarwanda benshi bihebye n’abakutse umutima.

Uwanyu, Padiri Thomas Nahimana.

Comments are closed.