Dusangirijambo: Nyagasani, ugirira bose impuhwe ngo babone ukwisubiraho !

Dusangirijambo: Nyagasani, ugirira bose impuhwe ngo babone ukwisubiraho !

images

AMASOMO YO KURI ICYI CYUMWERU CYA XXXI GISANZWE,UMWAKA C.

1.ISOMO RYA MBERE:

Isomo ryo mu gitabo cy’Ubuhanga
11,11, 23-26; 12, 1-2

Nyagasani, ugirira bose impuhwe
kuko ushobora byose, ukirengagiza
ibyaha by’abantu ugira ngo babone
kwisubiraho. Ukunda ibiremwa
byose kandi nta na kimwe uhigika
mu byo waremye, kuko iyo ugira icyo
wanga muri byo utari kwirirwa
ukirema. None se ni ikihe kiremwa
cyari kubaho, utabishatse? Cyangwa
se ni ikihe cyari kurokoka
utakibeshejeho? Utuma byose
birokoka kuko ari ibyawe, wowe
Mugenga w’ubugingo, kandi
n’umwuka wawe uzira gushanguka,
uri mu biremwa byose. Bityo ugenda
buhoro buhoro uramira abaguye,
ukababurira ubibutsa ibibatera
gucumura, kugira ngo bigobotore
ikibi maze bakwemere, Nyagasani.

2. ZABURI tuzazirikana niya 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

Ifite inyikirizo igira iti« Mana yanjye, mwami wanjye nzakurata, nzasingiza izina ryawe iteka ryose.»

Buri munsi nzagusingiza,
nogeze izina ryawe iteka ryase.
Uhoraho ni umunyampuhwe
n’umunyaneza,
Atinda kurakara kandi akagira
urugwiro.

Uhoraho agirira bose ibambe,
maze imbabazi ze zigasakara ku
biremwa bye byose.
Uhoraho, ibiremwa byawe byose
nibijye bigushima,
abayoboke bawe bagusingize!
Bazarate ikuzo ry’ingoma yawe,
batangaze ubushobozi bwawe.

Uhoraho ni mutabeshya,
akaba indahemuka mu byo akora
byose.
Uhoraho aramira abagwa bose,
abunamiranye akabaha kwemarara.

3. ISOMO RYA KABIRI:

Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki
1, 11-12; 2, 1-2
Bavandimwe tubasabira iteka kugira
ngo Imana yacu ibahe gutunganya
ibyo yabatoreye, kandi ngo ku bubasha bwayo ibahe gukora ibyiza
byose mwiyemeje, mugire n’ukwemera kwigaragaza mu bikorwa. Bityo izina rya Nyagasani Yezu rizakurizwe muri mwe, namwe muri We, mubikesha ubuntu
bw’Imana yacu n’ubwa Nyagasani
Yezu Kristu. Bavandimwe, ku byerekeye amaza y’Umwami wacu Yezu Kristu no ku byerekeye uko tuzakoranira iruhande rwe, hari icyo twabasaba: muramenye
ntimugahagarike imitima vuba, ngo
muce igikuba mubitewe na bamwe
biha kubemeza ko umunsi wa Nyagasani waba wageze, bitwaje ubuhanuzi batugerekaho n’andi magambo tutigeze tuvuga, cyangwa se amabaruwa ngo twaba twaranditse.

Iryo n’ijambo ry’Imana!

4. IVANJILI
Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka (Lk 19, 1-10).
Muri icyo gihe, Yezu ageze i Yeriko
yahuranya umugi. Nuko haza umugabo
witwa Zakewusi, yari umutware
w’abasoresha akaba umukungu.
Agerageza kubona Yezu uwo ari we
ariko ntiyabishobora, kubera imbaga
y’abantu kandi akaba yari mugufi.
Arirukanka abacaho maze yurira igiti
cy’umuvumu, agira ngo abone Yezu wari
ugiye kunyura aho. Yezu ahageze
yubura amaso aramubwira ati
«Zakewusi, manuka vuba kuko ngomba
gucumbika iwawe uyu munsi.» Nuko
amanuka bwangu, amwakirana
ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta,
baravuga bati: «Yagiye gucumbika ku
munyabyaha!» Nuko “Zakewusi yegera
Nyagasani aramubwira ati: «Rwose
Mwigisha, kimwe cya kabiri cy’ibyo
ntunze ngihaye abakene; niba kandi hari
uwo nahuguje, ndamusubiza ibye incuro
enye.» Yezu ni ko kuvuga ati «Uyu
munsi umukiro watashye muri iyi nzu,
kuko uyu nawe ari umwana wa
Abrahamu. Koko rero, Umwana
w’umuntu yazanywe no gushaka no
kurokora ibyazimiye.»

Iyo n’ivanjili Ntagatifu!

Comments are closed.