Browsed by
Mois : août 2016

Dusangirijambo : Mu ijuru hadutse ikimenyetso cy’Agatangaza : Umubyeyi wambaye izuba…

Dusangirijambo : Mu ijuru hadutse ikimenyetso cy’Agatangaza : Umubyeyi wambaye izuba…

I. AMASOMO YA LITURJIYA YA ASOMUSIYO Isomo rya mbere: Ibyahishuriwe 11, 19a ; 12, 1-6a.10a Nuko Ingoro y’Imana yo mu ijuru irakinguka, n’Ubushyinguro bw’Isezerano bugaragarira mu Ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru: yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y’ ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry’inyenyeri cumi n’ebyiri. Yari atwite kandi ariho atakishwa n’ibise, n’imibabaro y’iramukwa. Nuko ikimenyetso kigaragara mu ijuru: cyari ikiyoka nyamunini kandi gitukura nk’umuriro, kikagira imitwe irindwi n’amahembe cumi, n’amakamba arindwi kuri iyo mitwe…

Read More Read More

Guhuza UBUTAKA cyangwa guhuza UGUTAKA?! Leta ya FPR yari ikwiye gusaba imbabazi ku bwo gushonjesha abaturage no kubatindahaza!

Guhuza UBUTAKA cyangwa guhuza UGUTAKA?! Leta ya FPR yari ikwiye gusaba imbabazi ku bwo gushonjesha abaturage no kubatindahaza!

Yanditswe na Gatesire Théodette* Source : muriho.blogspot.be Kwambura abaturage ubutaka cyane cyane ubw’ibishanga n’inkuka; kurandura ibihingwa nk’amasaka, ibijumba, imboga n’urutoki, ubusanzwe bifite uruhare runini mu buzima bwa rubanda; guhatira abahinzi gushyira mu bikorwa gahunda yo guhinga igihingwa kimwe kuri bose iherekejwe n’iteganyabikorwa rikoranywe ubuswa cyangwa ubugome; uburiganya mu gukwirakwiza amafumbire no kudafasha abaturage gushaka isoko ry’umusaruro ukomoka ku byo baba bahatiwe guhinga n’aho ribonetse abahinzi bagashyirirwaho ibiciro bitajyanye n’igishoro cyakoreshejwe kugirango uwo musaruro uboneke, ni isoko y’igihombo kitagira urugero ku…

Read More Read More

Ubucakura buhatse ubucakara: FPR mu mugambi w’igihe kirekire wo kwegurira ubutaka bwa rubanda abavukanambuto bayo!

Ubucakura buhatse ubucakara: FPR mu mugambi w’igihe kirekire wo kwegurira ubutaka bwa rubanda abavukanambuto bayo!

 Yanditswe Seburanga Jean Leonard* Source: https://muriho.blogspot.be Benshi mu banyarwanda basobanukiwe neza umwuka wa gihake wihishe inyuma ya politiki y’ubutaka ya leta ya FPR, ariko ntibashobora kwerura ngo babyamagane ku mugaragaro kuko mbere yo guhuguzwa ubutaka FPR yabanje kubambura umudendezo n’ubwisanzure bwo gutangaza ibyo batekereza. Benshi bakora bivuye inyuma ngo biyubakire amazu, ariko birinda kumva ijwi iryo ari ryo ryose ribibutsa ko kubaka inzu ku butaka ukodesha n’aho byaba byitwa ‘ubukode burambye’ ari nko kubaka ku musenyi. Icyakora, bamwe mu bareba kure…

Read More Read More

Abataripfana b’Ishyaka Ishema dukwiye gushishikarira kwihugura kugira ngo turusheho guhagarara bwuma.

Abataripfana b’Ishyaka Ishema dukwiye gushishikarira kwihugura kugira ngo turusheho guhagarara bwuma.

Abataripfana b’Ishyaka Ishema dukwiye gushishikarira kwihugura kugira ngo turusheho guhagarara bwuma. Nk’uko twabyibanzeho mu nama z’ubuyobozi bukuru bw’Ishyaka Ishema zabaye muri aya mezi abiri ashize, kwiyandikisha nk’umurwanashyaka ni byiza cyane ariko ni intambwe ya mbere. Kwinjira mu ishyaka ubwabyo ntibituma umuntu ahita ahinduka umunyapolitiki, agomba no gufata igihe cyo kwihugura kugira ngo ahabwe cyangwa yunguke ubumenyi bumufasha guhangana n’ibibazo bya politiki no gutanga umuganda we mu kubibonera ibisubizo. Iyo ayo mahugurwa adakozwe umuntu yitwa umunyapolitiki ariko agakomeza kwitekerereza nk’umuturage usanzwe….

Read More Read More

2017 : Na nyuma ya Referendumu ififitse, Itegekonshinga ryahinduwe mu Kuboza 2015 ntiryemerera Paul Kagame kongera kwiyamamaza !

2017 : Na nyuma ya Referendumu ififitse, Itegekonshinga ryahinduwe mu Kuboza 2015 ntiryemerera Paul Kagame kongera kwiyamamaza !

Na nyuma ya Referendumu ififitse, Itegekonshinga ryahinduwe mu Kuboza 2015 ntiryemerera Paul Kagame kongera kwiyamamaza mu 2017 ! Ndifuza gusaba Abanyarwanda basonzeye impinduka ko barekera aho kugendera ku mpuha n’amabwire ahubwo abazi gusoma no kwandika bagafata umwanya wo kwisomera ubwabo Itegekonshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo mu 2003 nk’uko ryavuguruwe mu Ukuboza 2015 rigasohoka mu Igazeti ya Leta, nomero idasanzwe yo kuwa 24 Ukuboza 2015. Si ukurisoma gusa ahubwo bagomba no guharanira kumva neza icyo rivuga. By’umwihariko ndashaka kubwira Abanyarwanda bose cyane cyane abayoboke…

Read More Read More

Dusangirijambo :UKWEMERA ni ishingiro ry’ibyo twizeye!

Dusangirijambo :UKWEMERA ni ishingiro ry’ibyo twizeye!

I. Dufate umwanya wo gusoma  no kuzirikana twitonze ubutumwa bwa Liturjiya yo kuri iki cyumweru cya 19 mu bisanzwe by’umwaka C. 1.Isomo rya kabiri: Abahebureyi 11,1-2.8-19. Ukwemera ni ishingiro ry’ibyo twizeye, kukatubera n’icyemezo cy’ibitagaragara. Ukwemera ni ko kwahesheje abakera gushimwa n’Imana. Ukwemera kwatumye Abrahamu yumvira Imana, agenda agana igihugu yari agiye guhabwa ho umurage, kandi agenda atazi iyo ajya. Ukwemera kwatumye atura nk’umushyitsi mu gihugu yasezeranijwe, acumbika mu ihema, hamwe na Izaki na Yakobo, ari bo basangiye amasezerano. Abrahamu uwo yari…

Read More Read More

I Buruseli

I Buruseli

« Abavuga ko bari muri politiki nyamara badaharanira kugera ku butegetsi, si politiki baba bakora ». Byatangajwe na Padiri Thomas Nahimana mu kiganiro yarimo i Buruseli mu Bubiligi tariki ya 31/07/2016. Mu kiganiro musanga ku mpera z’iyi nyandiko, asobanura ko politiki irangwa n’ibintu bibiri by’ingenzi: Hari ukwerekana inzira uyikora azanyuramo ngo agere ku butegetsi, hakaba kandi gusobanura no gushyira mu bikorwa gahunda n’imigambi ibereye abanyagihugu n’abagituye igihe yaba abugezeho. Yabajijwe ibibazo by’insobe musanga muri iki kiganiro (amajwi yafashwe na Gaspard Musabyimana wa…

Read More Read More